Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/008
Наименование: "Богатствата на Западни Родопи"
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е популяризиране на Регион Западни Родопи като атрактивна и конкурентноспосона туристическа дестинация. Специфичните цели на проекта са: - По-пъноценно оползотворяване на природните, кутурно-исторически и антропогенни ресурси в региона - Предлагане на атрактивни туристически пакети на българския и чуждестранния пазар - Привличане на нови пазарни сегменти и повишаване на приходите от туризъм в регион Западни Родопи - Преодоляване на сезонната зависимост на туристическия сектор - Реализиране на целенасочена и мащабна рекламна кампания за популяризиране на региона като туристическа дестинация
Дейности: дейност 1 -Разработване на туристически пакети
дейност 2 - Подготовка на рекламни и информационни материали и реализиране на рекламна стратегия
дейност 3 (дейността се иззвършва 5,6,7,8,11,12,19,20 и 23 м.) - Участие на национални и международни борси и изложения
дейност 4 (дейността се извършва 6,7,8,11,12,19,22 и 23 м.) - Организиране на събития
дейност 5 (дейността се извършва 9,10,11,12,23 и 24 м.) - Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 6 (дейността се извършва 2,4,7,10,13,16,19,22,23 и 24 м.) - Осигуряване на информация и публичност
дейност 7 (дейността се извършва1,2,3,6,9,12,15,18,21 и 24 м.) - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 462 626 BGN
Общ бюджет: 408 965 BGN
БФП: 408 965 BGN
Общо изплатени средства: 387 036 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 408 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 823 BGN
2014 127 231 BGN
2015 105 982 BGN
387 036 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 347 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 137 631 BGN
2014 113 838 BGN
2015 94 826 BGN
346 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 192 BGN
2014 13 393 BGN
2015 11 156 BGN
40 741 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз