Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/006
Наименование: „Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Развитие на района „Луковит – Ябланица – Червен бряг” като нова и атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво развитие на туризма, високо качество на живот, съхранена природна среда и богато културно – историческо наследство; да насърчи създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Луковит,Ябланица и Червен бряг, основаващ се на базата на общи природни, географски, културни, социално-икономически и други ресурси. Специфични /конкретни/ цели: - развитие на местната регионална инфраструктура в областта на повишаване нивото на капацитет по отношение човешкия ресурс в сферата на туризма; - създаване на ефективни предпоставки за осъществяване на качествено нов тип маркетинг и реклама на туристическия потенциал на региона; - подкрепа на стари и разкриване на нови дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращ природното, културно и историческо
Дейности: дейност 1 Подготвителни дейности
дейност 2 Организация и управление на проекта
дейност 3 Изготвяне и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Вътрешен мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта
дейност 5 Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“
дейност 6 Рекламни дейности и промоция
дейност 7 Провеждане на публични прояви и информационни събития
дейност 8 Участие в туристически борси и изложения
дейност 9 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. Изработване на Програма за развитието на туризма в района и План за нейното изпълнение до 2020 г.
дейност 10 Информиране и публичност
дейност 11 Междинно и финално отчитане
дейност 12 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 123 BGN
Общ бюджет: 414 731 BGN
БФП: 414 731 BGN
Общо изплатени средства: 370 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 414 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 166 491 BGN
2014 45 294 BGN
2015 158 697 BGN
370 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 352 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 148 965 BGN
2014 40 526 BGN
2015 141 992 BGN
331 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 525 BGN
2014 4 768 BGN
2015 16 705 BGN
38 998 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 3 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 6 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 7 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири
Индикатор 8 !индикатор:Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 9 !индикатор:Нетни годишни приходи от вътрешен/международен туризъм
Индикатор 10 !ИНДИКАТОР:Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз