Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/005-01
Наименование: "Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектопредложение е повишаване на регионалния туристически потенциал на общините Кюстендил, Невестино и Земен чрез маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. Специфични цели на настоящия проект:  Идентифициране и разработване на 4 специфични туристически подпродукта, представящи характерните белези на бита, културата, природните и историческите забележителности на региона;  Представяне на конкурентните туристически предимства на региона в рамките на туристически изложения на национално и международно ниво;  Нарастване на информираността на туристи, туроператори и туристически агенции чрез осъществяване на маркетингови и рекламни дейности;  Увеличаване на средногодишната заетост на легловата база и повишаване на приходите в резултат от дейностите по маркетинг на регионалния туристически продукт;
Дейности: Дейност 6: Организиране на национални инфотурове с туроператори на водещи агенции, пътнически агенти и журналисти
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 8: Изследване на ефективността на осъществените маркетингови и рекламни дейности
Дейност 9: Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 11: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Дейност 7: Организиране на туристически форум за насърчаване на ефективната двустранна комуникация
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Разработване на туристически пакети
Дейност 4: Рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район Кюстендил – Невестино – Земен и туристическия пакет „Стратегия Дантелетика”
Дейност 5: Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири);
Дейност 1: Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 478 443 BGN
Общ бюджет: 427 571 BGN
БФП: 427 571 BGN
Общо изплатени средства: 397 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 427 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 159 082 BGN
2014 114 215 BGN
2015 124 187 BGN
397 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 363 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 337 BGN
2014 102 192 BGN
2015 111 115 BGN
355 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 746 BGN
2014 12 023 BGN
2015 13 072 BGN
41 840 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз