Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.10-0001-C0001
Номер на проект: K12-24-1-1
Наименование: Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 22.01.2013
Начална дата: 01.03.2013
Дата на приключване: 05.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната компетентност и ефективността на работа на разследващите органи.
Дейности: Дейност 7 – Одит Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Одитът на проекта ще се извърши след приключването на останалите дейности по проекта през последния месец на реализацията му. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.
Дейност 3 – Специализирани обучения за разследващи полицаи Обучението ще бъде проведено на общо 740 разследващи полицаи – всяко обучение ще е с продължителност по 3 дни /3 дни х 3 нощувки /30 разследващи полицаи в 20 обучения/. Обучението е насочено към добиване на теоретични знания и практически в областта на наказателния процес и криминалистиката при разследването на отделни видове престъпления. Ще се използва практическия опит в българското правораздаване и ще се почерпят добри практики от други европейски държави. Теми на обученията: - Разследване на престъпления против финансовата и данъчната и осигурителната системи; - Разследване на престъпления, свързани с корупция в държавната администрация и по-високите етажи на властта; - Разследване на престъпления, извършени от непълнолетни; - Разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи; - -Разследване на трафик на хора и незаконнаа миграция. Контрабанда. През време на проекта се предвижда оценка за ефективността на всяко обучение с цел удовлетворяване на потребностите на целевите групи. Оценката ще се извършва чрез два способа : анкетни карти попълнени от всеки обучаем и доклад от лектор на обучението. Координаторите на проекта ще извършват текуща оценка на проекта и при необходимост ще отправят предложения на лекторите за промяна на учебната програма, с оглед резултатите от оценката. Тези материали ще се използват и при извършването на оценка при приключване на проекта.
Дейност 5 – Начално чуждоезиково обучение по английски език –общо 100 служители Ще бъдат обучени общо 100 разследващи органи от различните региони в страната в курс по английски език за покриване на начално ниво по английски език. Всяко обучение ще е с продължителност 3 месеца.
Дейност 4 – Обучение на обучители Целта на настоящата дейност е да се изготви и отпечата и Наръчник за неотложните действия по разследване, който ще служи в ежедневната работа на органите, работещи в областта на разследване на престъпления. Изданието ще бъде в тираж 2000 бр. и обем 200 страници формат А4. Отпечатването ще се възложи на изпълнител при спазване на законовите изисквания за тръжни процедури по реда на ЗОП и съпътстващите го нормативна уредба.
Дейност 2 – Учебни посещения Провеждане на 2 учебни посещения по 5 дни за по 9 полицейски служители в страни членки на ЕС с цел проучване на опита им в разследването на различни видове престъпления.
Дейност 6 – Дейности за публичност и информация Ще бъдат организирани 2 бр. пресконференции – в началото и края на проекта за популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Ще се отпечатат 1000 бр. информационни брошури, които ще бъдат разпространение на участниците в проекта и всички заинтересовани лица. Постерите ще бъдат използвани по време на всяко обучение, с което ще предоставят информация на участниците в обученията относно проекта и програмата по която се съфинансира.
Дейност 1 Обучение на полицейски органи в случаите по чл. 52, ал. 1, т.3 от НПК По тази дейност ще бъдат проведени общо 20 обучения в 5 различни региона на България. Във всяко групово обучение ще присъстват общо по 30 полицейски органи. Всяко обучение е с продължителност по 3 дни /3 дни х 3 нощувки/. Общо ще бъдат обучени 600 полицейски органи от структурите на МВР с функции по разследването. Тема на обучение: Неотложни действия по разследването, събиране и проверка на доказателства. Обучението ще е насочено към добиване на теоретични и практически знания в областта на наказателния процес и криминалистиката. Основен фокус на обучението ще се постави върху неотложните действия по разследването на престъпления.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 912 BGN
Общ бюджет: 920 972 BGN
БФП: 920 972 BGN
Общо изплатени средства: 797 895 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 920 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 199 474 BGN
2014 0 BGN
2015 598 421 BGN
797 895 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 782 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 553 BGN
2014 0 BGN
2015 508 658 BGN
678 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 921 BGN
2014 0 BGN
2015 89 763 BGN
119 684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Брой разработени, издадени и разпространени наръчници, справочници и др., свързани с организираните обучения
Индикатор 5 Брой анализи, проучвания, оценки на ефективността от обученията
Индикатор 6 (Д) Брой разработени теми за обучение
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 : обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1 : % жени от обучените
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 : Проучени добри практики и опит в две страни
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 : % жени от Обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 : Изготвен наръчник за неотложни действия по разследването
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 : обучени служители
Индикатор 15 (Д) Дейност 4 : % жени от обучените служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 5 : обучени служители
Индикатор 17 (Д) Дейност 5 : % жени от обучените служители
Индикатор 18 (Д) Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) Дейност 6 : Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 20 (Д) Дейност 6 : Изработени постери
Индикатор 21 (Д) Дейност 7 : Одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз