Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0020-C0001
Номер на проект: Д01-3611/19.02.2013
Наименование: Актуализиране на учебните програми в Юридическия факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се трансформират в учебните програми на ЮФ изискванията на бизнеса спрямо завършилите юристи
Дейности: Дейност 4 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми организиране на посещения на студентите в реална работна среда, семинарни занятия за студентите с участието на представители на бизнеса.
Дейност 3 Създаване на нови учебни програми и актуализиране на настоящите. Въвеждане на мерки за осъществяване на начините на преподаване.
Дейност 2* Дискусия с представители на бизнеса във връзка с актуалността на учебните програми в ЮФ и приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми. 1-5 месец; 11-13 месец
Дейност 5 Управление на проекта
Дейност 1 Анализ на структурата и съдържанието на учебните програми за специалностите в ЮФ в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микро ниво
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 082 BGN
Общ бюджет: 123 373 BGN
БФП: 123 373 BGN
Общо изплатени средства: 123 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 016 BGN
2014 0 BGN
2015 86 357 BGN
123 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 464 BGN
2014 0 BGN
2015 73 403 BGN
104 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 552 BGN
2014 0 BGN
2015 12 954 BGN
18 506 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз