Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/002-02
Наименование: Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020
Бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2013
Начална дата: 21.02.2013
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на висока проектна готовност на Столична Община за кандидатстване с проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период.Укрепване на капацитета на Столична община за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.
Дейности: Дейност 5: Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност Дейност 5: Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност
Дейност 13: Информация и публичност на проекта Дейност 13: Информация и публичност на проекта
Дейност 4: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обновяване на Централна градска част Дейност 4: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обновяване на Централна градска част
Дейност 9: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за интегриран градски транспорт Дейност 9: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за интегриран градски транспорт
Дейност 10: Съгласувана на изготвените инвестиционни проекти с компетентните институции Дейност 10: Съгласувана на изготвените инвестиционни проекти с компетентните институции
Дейност 11: Изготвяне на Оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и издавена не разрешителни за строеж на обектите Дейност 11: Изготвяне на Оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и издавена не разрешителни за строеж на обектите
Дейност 12: Одит на проекта Дейност 12: Одит на проекта
Дейност 8: Изготвяне на финансов анализ/анализ разходи-ползи Дейност 8: Изготвяне на финансов анализ/анализ разходи-ползи
Дейност 3: Обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение Дейност 3: Обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 6: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции Дейност 6: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции
Дейност 7: „Актуализиране на подробно пред-инвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт в София“ и провеждане на процедура за преценка на необходимостта от ОВОС. Дейност 7: „Актуализиране на подробно пред-инвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт в София“ и провеждане на процедура за преценка на необходимостта от ОВОС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 497 600 BGN
Общ бюджет: 1 576 541 BGN
БФП: 1 576 541 BGN
Общо изплатени средства: 1 019 601 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 576 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 874 160 BGN
2014 0 BGN
2015 145 441 BGN
1 019 601 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 340 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 743 036 BGN
2014 0 BGN
2015 123 625 BGN
866 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 124 BGN
2014 0 BGN
2015 21 816 BGN
152 940 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване 1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз