Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0181-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11017
Наименование: Повишаване на мотивацията и компетенциите на служителите в Макдоналдс България
Бенефициент: "СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 27.02.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Провеждане на обучения за заети лица с цел повишаване мотивацията, производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез подобряване пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности Тази дейност е в основата на цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Проектното предложение формира екип за управление в състав – Ръководител, Координатор и Финансов мениджър. След старта на проекта ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни мониторингови срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Ще бъде изработен и подробен план за изпълнение на дейностите по проекта, задания за работа за всеки от членовете на екипа, подробно разписани задължения, актуализиран график за изпълнение на дейностите, индикатори, които да бъдат следени на всеки етап от изпълнението на проекта. Планът ще предвиди и времевата рамка и методика за регулярна и финална техническа и финансова отчетност по проекта. Екипът ще провежда срещи всеки месец като следи изпълнението на графика и прави необходимата актуализация.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на тази дейност ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители за изготвяне и доставка на материали за обучение, осъществяване на обучения и реализиране на мерки за публичност и информираност, според изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. При осъществяване на процедурите за избор на изпълнител ще бъдат съблюдавани основните принципи за прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равни възможности за всички участници. Опитът на избраната организация за провеждане на обучения, ще бъде в съответствие с т. 3.1 „Критерии за допустимост” от Насоките за кандидатстване. От съществено значение за ефективното постигане на предвидените резултати е изготвяне на обучителни материали, свързани с естеството на работа и надграждане на знанията на служителите самостоятелно или в екип. За качествено изпълнение на проектните дейности е важно осигуряване и на мерки за публичност и информираност. Трите предвидени процедури ще бъдат в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и специфичните изисквания на ОП РЧР и ДО/УО.
Дейност 3 – Провеждане на общи обучения по ключови компетенции В рамките на дейността ще бъдат: 1. Изготвени и предоставени специализирани обучителни материали. Предвидените обучения ще бъдат съпътствани от специално изготвени обучителни материали на електронен и хартиен носител, съобразени с естеството на работа, с цел повишаване на мотивацията, знанията и уменията на служителите самостоятелно или в екип. 2. Осъществени обучения, съгласно Европейската референтна рамка по Ключова компетентност 5 "Умения за учене" – „Мотивационни обучения, свързани с естеството на работа и надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип” за 600 служителя на бенефициента, разпределени в 24 групи по 25 души, 30 учебни часа в рамките на 6 календарни месеца. В рамките на предвиденото обучение ща бъдат засегнати следните теми: - Стратегии за мотивиране  БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ  СТРАТЕГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА  СТРАТЕГИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ - Мерки и действия за подобряване и надграждане на знанията  ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ  ПРИЗНАНИЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  ВЪВЛИЧАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ  МОТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ - Оценка на ефекта върху работата и ефективността  УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Теоритичната част от обученията ще се проведе в специализирана зала /на бенефициента/ находяща се на адрес гр. София бул. „Мария Луиза” 23. Практическите занимания ще бъдат предоставени в реална среда във всяка от следните локации /на бенефициента/: 1. гр. София ул. „Гладстон” 69 2. гр. София бул. „Александър Малинов” 3. гр. София бул ”Европа” 1 4. гр. София бул. „Цариградско шосе” 60 5. гр. София бул. „България” 1 6. гр. София бул. „Мария Луиза” 23 7. гр. София ул. „Алабин” 48 8. гр. София „Околовръстен път” 9. гр. София бул. „Тодор Александров” 10. гр. София бул. „Александър Стамболийски” 101 11. гр. София бул. „Арсеналски” 2 12. гр. София бул. „Цариградско шосе” до София Прес 13. гр. София бул. „Цар Освободител” 22, подлез „Ялта” Формата на всяко от предвидените обучения по ключови компетенции ще бъде дневна и/или вечерна и/или съботно-неделна, в зависимост от сезона и специфичния характер на трудовия процес в дружеството.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Чрез предвидените мерки ще бъде информирана обществеността относно помощта, получена от Европейския Социален Фонд, съгласно Приложение 1.1 „РЪКОВОДСТВО за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на дружеството в гр.София - в началото на проекта 2. Изготвяне и разпространение на 500 бр. информационни брошури – в края на проекта 3. Осъществяване на 2бр. пресконференции за представители на регионални и национални медии, съответно в началото и края на проекта 4. Публикуване на актуална информация за изпълнението на проекта на елетронната страница на дружеството: www.mcdonalds.bg – текущо по време на изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДДБ СОФИЯ ООД
"Интернешънъл хюмън ризорсиз" EООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 317 BGN
Общ бюджет: 159 769 BGN
БФП: 111 838 BGN
Общо изплатени средства: 111 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 663 BGN
2014 0 BGN
2015 89 175 BGN
111 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 264 BGN
2014 0 BGN
2015 75 799 BGN
95 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 400 BGN
2014 0 BGN
2015 13 376 BGN
16 776 BGN
Финансиране от бенефициента 48 564 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз