Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0017-C0001
Номер на проект: Д01-3087/05.02.2013
Наименование: "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез усъвършенстване на управленските системи да се подобри качеството на услугите в БСУ, касаещи обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени, продължаващото обучение, НИД и дейности подпомагащи ефективността на основните процеси.
Дейности: Наименование на дейността: Дейност 2. Разработване и внедряване на софтуер за научноизследователската дейност на университета Цел на дейността: Създаване на система за събиране, съхраняване и автоматизиране достъпа до информация за научноизследователската дейност на преподавателите и студентите на университета
Наименование на дейността: Дейност 1. Разработване на модул за справки към информационната система, обслужваща учебната дейност Цел на дейността: Разработване и внедряване на модул за справки, който позволява генериране на разнообразни отчети, подпомагащи управленската дейност на университета
Наименование на дейността: Дейност 3. Изграждане и развитие на стандарти и процедури за повишаване качеството на ИТ обслужването в университета Цел на дейността: Внедряване на системата ITMark за повишаване качеството и внедряване на най-добрите практики и технологии в ИТ обслужването в БСУ
Наименование на дейността: Дейност 4. Усъвършенстване на системата за въвеждане, контрол и архивиране на документите в университета Цел на дейността: Внедряване на софтуер за въвеждане, следене и автоматизиране управлението на електронния документооборот в университета
Наименование на дейността: Дейност 5. Разработване на система за изследване реализацията на образователния продукт, създаван от университета Цел на дейността: Създаване на система за събиране, изследване и анализ на професионалното развитие и реализация на възпитаниците на университета на пазара на труда
Наименование на дейността: Дейност 6. Разработване на инструменти за анализ на себестойността на образователни и квалификационни дейности и свързани с НИД услуги "Цел на дейността: Финансово моделиране на целесъобразността на обучителни и изследователски дейности и подпомагане на процеса на вземане на управленски решения Създаване на система за калкулиране на себестойността на научен продукт, създаван от БСУ, и анализ на получените данни, въз основа на който биха могли да се вземат съответни управленски решения в университета"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 887 BGN
Общ бюджет: 331 315 BGN
БФП: 331 315 BGN
Общо изплатени средства: 331 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 977 BGN
2014 206 932 BGN
2015 55 402 BGN
331 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 631 BGN
2014 175 892 BGN
2015 47 092 BGN
281 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 347 BGN
2014 31 040 BGN
2015 8 310 BGN
49 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз