Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0037-C0001
Номер на проект: Д01-3210/05.02.2013
Наименование: Ефективно управление за конкурентни услуги във висшето образование
Бенефициент: ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността и качеството на образователните услуги на Европейски политехнически университет чрез подобряване системата му за управление на качеството и оценка на дейностите.
Дейности: 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Да се създаде необходимата административна, техническа и финансова мобилизация и организация за правилното, навременно и ефективно изпълнение на проекта.
3. Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Да получим задълбочена, подробна и независима оценка за необходимите ресурси и работни процеси, които ще осигурят ефективна и устойчива система за управление процеса на създаване, предлагане и оценка на образователни и научни продукти от Европейски политехнически университет - Перник.
4.Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Идентифициране и оптимизация на основните работни процеси , свързани с управленските дейности в университета с цел дефиниране на структурата и функционалните изисквания към софтуерните компоненти и услуги, тествайки потенциала и резултатността им с помощта на съвременните симулационни пакети.
5. Проектиране на структурата, създаване на функционална спесификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система Оценка на използваемостта и функциите на създадената софтуерна система чрез пилотно тестване в реална университетска среда и дефиниране на изисквания за усъвършенстване на продуктите.
6. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система Оценка на използваемостта и функциите на създадената софтуерна система чрез пилотно тестване в реална университетска среда и дефиниране на изисквания за усъвършенстване на продуктите.
7. Публичност и визуализация на дейностите по проекта. Да популяризира интервенцията и резултатите на проекта, като стимулира подкрепата на общността и осъзнаването на приноса на ОП РЧР и ЕСФ за създаването на условия за осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция чрез повишаване качествата на човешкия капитал.
8. Одит на проекта Да гарантираме законосъобразността и прозрачността на изпълнението на проекта и да получим независима външна оценка на действията си в тази посока.
1. Ефективно управление на проекта и прилагане на добри практики Да се създаде необходимата административна, техническа и финансова мобилизация и организация за правилното, навременно и ефективно изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 392 451 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 78 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 490 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 717 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 717 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 774 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 774 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз