Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0010-C0001
Номер на проект: Д01-2285/28.01.2013
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството)
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на качеството на образователната и научна дейност в СУ чрез усъвършенстване на системите за управление
Дейности: 1.1. Аналитичен преглед на процесите и дейностите в СУ Описание на ключови дейности, анализ на работни процеси и описание на процедурите на различните нива в съответните отдели на СУ
2.1. Анализ и проследяване на реализацията на студентите Повишаване качеството на университетските дейности за по-добра реализация на студентите в съответствие с критериите в рейтинговата система за висшите училища, разработвана и поддържана от МОМН
3.1 Създаване на механизъм за управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на ключови дейности Изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите на СУ дейности.
4. Информиране и публичност Разпространение на информация за дейностите по проекта и информиране на обществеността
5. Управление и контрол на проекта Ефективно управление и контрол на дейностите по проекта
1.2. Стандартизация на процеси и дейности в СУ като част от системата за управление на качеството Стандартизация на процеси и дейности
1.3. Създаване на условия за прилагане на приетите стандарти прилагане на приетите стандарти
1.4. Изграждане на стимули за индивидуално мотивиране на преподавателите и слружителите за непрекъснато повишаване качеството на работа Изграждане на стимули за индивидуално мотивиране
1.5. Подобряване на управлението на СУ на база на обратна връзка със заинтересованите страни Подобряване на управлението на СУ
1.6. Планиране и описание на интеграцията на отделните информационни ресурси и системи интеграция на отделните информационни ресурси и системи
2.2. Подобряване на качеството на учебния процес Подобряване на качеството на учебния процес
2.3. Усъвършенстване на системата за осигуряване на учебния процес Усъвършенстване на системата за осигуряване на учебния процес
2.4. Повишаване качеството на научноизследователския процес Повишаване качеството на научноизследователския процес
2.5. Подобряване на социално-битовото обслужване на студентите Подобряване на социално-битовото обслужване на студентите
3.2. Анализ на мнението на потребителите на основните продукти и услуги, предлагани от СУ Анализ на мнението на потребителите
3.3. Синхронизиране и автоматизиране на връзката на информационните системи Синхронизиране и автоматизиране на връзката на информационните системи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 315 BGN
Общ бюджет: 401 066 BGN
БФП: 401 066 BGN
Общо изплатени средства: 401 066 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 401 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 463 BGN
2014 161 518 BGN
2015 140 084 BGN
401 066 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 340 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 544 BGN
2014 137 291 BGN
2015 119 072 BGN
340 906 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 919 BGN
2014 24 228 BGN
2015 21 013 BGN
60 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз