Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.06-0001-C0001
Номер на проект: K12-11-1
Наименование: Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.02.2013
Начална дата: 26.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е: • Осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.
Дейности: Дейност 11: Одит Ще се прави периодичен одит, както и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Дейност 7: Съпътстващо обучение 7.1. Съпътстващо обучение на обучаващи за работа с ИИСДА 7.2. Съпътстващо обучение за администриране на ИИСДА 7.3. Съпътстващо обучение на крайни потребители Включва съпътстващо обучение за въвеждане на информация за органите на изпълнителната власт, техните правомощия, административните структури, тяхната структура и функции, въвеждане на информация за административните услуги, режими, административно обслужване и за годишния доклад на администрацията. В обученията ще бъде включена и тема във връзка с оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА в обучението.
Дейност 6: Разработване на наръчник за оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА 6.1 Създаване на съдържанието на наръчника за оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА 6.2. Реализиране на наръчника като мултимедиен продукт Мултимедийният продукт ще бъде публикуван на ИИСДА с възможност за изтегляне от Интернет (посредством интерфейса за въвеждане на данни в ИИСДА или от друго подходящо място) от служителите, които въвеждат информация в ИИСДА.
Дейност 10: Дейности за информация и публичност 10.1. Изработване на информационни и рекламни материали 10.1.1. Изработване на банер Банерите ще се използват за обозначаване на проекта на публични събития и обучения 10.1.2. Изработване на брандиран блокнот (пад) 10.1.3. Изработване на брандирани химикалки Блокнотът и химикалките ще се използват на обучения, кръгли маси и пресконференции 10.2. Организация на пресконференции 10.2.1. Организация на пресконференция след избора на изпълнителите по основните дейности на проекта 10.2.2. Организация на заключителна пресконференция При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК. Всички проектни резултати ще бъдат оформени в съответствие с изискванията за информация и публичност.
Дейност 5: Внедряване на ИИСДА 5.1. Доставка на хардуер за работа на ИИСДА 5.2. Доставка на софтуерни лицензи за работа на ИИСДА 5.3. Внедряване на ИИСДА 5.4. Интеграция на ИИСДА с ЕИСУЧРДА 5.5. Миграция на данни в ИИСДА При внедряването, интеграцията и миграцията разработчикът трябва да осигури свои представители за провеждане на тестовете за приемане в експлоатация.
Дейност 4: Обновяване на съществуващите информационни системи в единна ИИСДА ИИСДА - Интегрирана информационна система на държавната администрация 4.1. Подготовка на спецификация на изискванията за обновяване на съществуващите информационни системи в единна ИИСДА Включва преглед на състоянието на съществуващите информационни системи (Административен регистър, Система за самооценка на административното обслужване (ССАО), Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА)), на нуждите за усъвършенстването им и за поддържане на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и документирането им 4.2. Подготовка на спецификация на изискванията за интеграция между ИИСДА и ЕИСУЧРДА ЕИСУЧРДА – Единна информационна система за управление на човешките ресурси в администрацията 4.3. Проектиране, програмиране и изграждане на усъвършенстваната ИИСДА 4.3.1. Проектиране и усъвършенстване на функционалността на Административния регистър 4.3.2. Проектиране и усъвършенстване на функционалността на ССАО и на ИСПОДСА 4.3.3. Проектиране и разработване на СУНАУ 4.3.4. Проектиране и усъвършенстване на интегрирана справочна функционалност 4.3.5. Проектиране и усъвършенстване на модула за интегрирано администриране и наблюдение 4.3.6. Проектиране и разработване на интеграционните функционалности между модулите на ИИСДА, както и между ИИСДА и други системи за многократното използване на данните от ИИСДА 4.4. Проектиране, програмиране и изграждане на интеграцията между ИИСДА и ЕИСУЧРДА Разработването на всеки от модулите се приема с тестовете по Дейност 8 за приемане в развойната среда на разработчика. Интеграционните функционалности се приемат с тестовете по Дейност 8 за приемане в развойната среда на разработчика. Разработчикът трябва да осигури разработването на тестовите сценарии и свои представители за провеждане на тестовете за приемане на функционалността.
Дейност 3: Подготовка на проекти на нормативни актове 3.1 Анализ на съществуващата нормативна уредба Изготвяне на аналитичен доклад за съществуващата нормативна уредба във връзка със задълженията на администрациите за предоставяне на публична информация за органите на изпълнителна власт, функциите, организацията на работа, административните услуги, конкурсите за незаети длъжности, човешките ресурси, състоянието на държавната администрация и на административното обслужване, както и за многократното използване на тази информация и установяване на нуждите за нейното изменение 3.2 Подготовка и съгласуване на концепция за усъвършенстване на нормативната уредба Насоките ще очертаят основните принципи, които следва да се заложат с изменението на нормативната уредба. Те трябва да се съгласуват предварително с всички органи на изпълнителната власт, а след като се отразят коментарите – на две кръгли маси – една с представители на централните органи на изпълнителната власт, а другата – с представители на областите и общините 3.3 Разработване на пакет от проекти на нормативни актове На базата на насоките и коментарите по тях, получени в процеса на съгласуване, ще бъдат разработени проектите на нормативни актове.
Дейност 9: Информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА Дейността включва планиране и провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА Конкретното съдържание на кампанията ще отговаря на специфичния момент, в който кампанията ще се провежда. Примерното съдържание на кампанията е: • Разработване на стратегия за информационната кампания; • Разработване на лого на кампанията и на електронни визуални елементи. Електронните визуални елементи са носители на посланието на кампанията, които ще могат да изтегляни от целевите групи на кампанията от потребителския интерфейс на системата или посредством бюлетина. Конкретният им вид ще се определи от стратегията за информационната кампания; • Разработване, отпечатване и разпространение на брошура; • Провеждане на Интернет базираната информационна кампания. Включва разработване на съдържание за публикуване в ИИСДА и на Интернет страници, осигуряване на публикуването му, проследяване на резултатите и последващи действия, в съответствие със стратегията за информационната кампания; • Разработване на уеб базиран бюлетин на кампанията и издаване на 10 броя на бюлетина; • Изработване на брандиран флаш RAM, на който да се разпространи информацията от кампанията; • Провеждане на информационни събития
Дейност 8: Осигуряване на качеството на ИИСДА 8.1. Проверка на качеството на ИИСДА 8.1.1. Проверка на Спецификацията на изискванията за обновяване на съществуващите информационни системи в единна ИИСДА за съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба и нуждите на администрацията 8.1.2. Проверка на тестовите сценарии за ИИСДА 8.1.3. Провеждане на тестовете за приемане на функционалността на всеки от модулите на ИИСДА и на ИИСДА като цяло в развойна среда 8.1.4. Провеждане на тестовете за приемане в експлоатация на всеки от модулите на ИИСДА и на ИИСДА като цяло в реална работна среда, вкл. качеството на мигрираните данни 8.2. Проверка на качеството на интеграцията между ИИСДА и ЕИСУЧРДА 8.2.1. Проверка на Спецификация на изискванията за интеграция между ИИСДА и ЕИСУЧРДА за съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба и нуждите на администрацията 8.2.2. Проверка на тестовите сценарии за интеграцията между ИИСДА и ЕИСУЧРДА 8.2.3. Провеждане на тестове за реализация на интеграция между ИИСДА и ЕИСУЧРДА в развойна среда 8.2.4. Провеждане на тестове за приемане в експлоатация на интеграцията между ИИСДА и ЕИСУЧРДА в реална работна среда
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан периодичен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Дейност 2: Подготовка на документация и възлагане на дейности по Закона за обществените поръчки В рамките на дейността ще се подготви документация и при спазване на ЗОП ще се възложи изпълнение на дейности, както следва: • Обществена поръчка за изпълнение на дейности 3, 4, 5 (без доставката на хардуера по поддейност 5.1), 6, 7 и 8 (ОП 2); • Обществена поръчка за доставката на хардуер по поддейност 5.1 (ОП 3); • Обществена поръчка за изпълнение на дейности 9 и 10 (ОП 4); • Обществена поръчка за изпълнение на дейност 11 (ОП 5);. Разпределението по обществени поръчки може да се прецизира при започване на проекта Документацията по дейности 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ще бъде възложена на външен изпълнител с ОП 1. Документация по дейности 2, 9, 10 и 11 ще бъде изготвена от експерти в администрацията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 494 119 BGN
Общ бюджет: 1 076 178 BGN
БФП: 1 076 178 BGN
Общо изплатени средства: 574 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 076 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 296 833 BGN
2014 25 477 BGN
2015 251 744 BGN
574 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 914 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 252 308 BGN
2014 21 656 BGN
2015 213 982 BGN
487 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 161 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 525 BGN
2014 3 822 BGN
2015 37 762 BGN
86 108 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 Дейност 1 - Брой приети процедури за управление на проекта
Индикатор 4 Дейност 1 - Брой междинни отчети
Индикатор 5 Дейност 1 - Представен окончателен отчет
Индикатор 6 Дейност 3 - Брой приети аналитични доклади
Индикатор 7 Дейност 2 - Брой дейности, за които е подготвена документация за възлагане по ЗОП
Индикатор 8 Дейност 3 - Брой съгласувани концепции за промяна на нормативната уредба
Индикатор 9 Дейност 3 - Брой подготвени пакети от нормативни актове
Индикатор 10 Дейност 3 - Осигурена нормативна уредба за стандартизираното, навременно и качествено предоставяне информация от централните и териториални органи
Индикатор 11 Дейност 4 - Брой одобрени спецификации на изискванията
Индикатор 12 Дейност 4 - Брой групи усъвършенствани функционалности
Индикатор 13 Дейност 4 - Брой групи нови реализирани функционалност
Индикатор 14 Дейност 4 - Брой групи реализирани интеграционни решения
Индикатор 15 Дейност 4 - Брой одобрени пакети от тестови случаи
Индикатор 16 Дейност 4 - Осигурена гъвкавост и допълняемост на модулите
Индикатор 17 Дейност 5 - Брой доставени и инсталирани сървърни системи за работа на ИИСДА
Индикатор 18 Дейност 5 - Софтуерни лицензи за работа на системата
Индикатор 19 Дейност 5 - Брой администрации, за които са мигрирани данните
Индикатор 20 Дейност 5 - Брой одобрени пакети от тестови случаи
Индикатор 21 Дейност 5 - Брой предоставени документации
Индикатор 22 Дейност 5 - Брой внедрени системи
Индикатор 23 Дейност 5 - Брой внедрени интеграционни функционалности
Индикатор 24 Дейност 5 - Предоставен сорс код на системата
Индикатор 25 Дейност 6 - Брой изготвени наръчници
Индикатор 26 Дейност 6 - Осигурен канал за изтегляне на наръчниците
Индикатор 27 Дейност 7 - Осигурени учебни материали
Индикатор 28 Дейност 7 - Брой обучени обучаващи
Индикатор 29 Дейност 7 - Брой обучени администратори
Индикатор 30 Дейност 7 - Брой обучени крайни потребители
Индикатор 31 Дейност 8 - Брой доклади за съответствие на спецификациите
Индикатор 32 Дейност 8 - Брой доклади за съответствие на тестовите сценарии
Индикатор 33 Дейност 8 - Брой протоколи от тестове за приемане
Индикатор 34 Дейност 8 - Осигурено качество на софтуерната разработка
Индикатор 35 Дейност 8 - Осигурена гъвкавост и допълняемост на модулите
Индикатор 36 Дейност 9 - Проведени информационни кампании
Индикатор 37 Дейност 10 - Проведени пресконференции
Индикатор 38 Дейност 10 - Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 39 Дейност 10 - Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания и публикации в Интернет
Индикатор 40 Дейност 10 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 41 Дейност 11 - Брой доклади на одитора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз