Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0183-C0001
Номер на проект: Д01-3935/15.04.2013
Наименование: ,,Подай ръка"
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 10.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на деца от малцинствени етнически групи, както и съхраняването и развитието на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на основата на междукултурно взаимодействие и пълнопправна интеграция на учениците в обществото, в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, изкуствата и спорта.
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта. Сформиране на екип за управление След подписване на договора с Управляващият орган със заповед на Кмета на община Лом ще бъде сформиран екип за управление на проекта: ръководител, координатори дейности, технически сътрудник, експерт финанси и счетоводна отчетност.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури по ЗОП. Сключване на договори с изпълнители. За качествено експертно и ефективно изпълнение на дейностите по СМР дейности о доставка на материали и услуги ще се проведат процедури за избор на изпълнители и доставчици в съответствие с изискванията на програмата и българското законодателство.
Дейност 3. Рехабилитация на спортно игрище в двора на ОУ „Христо Ботев” – Лом. Дейността предвижда рехабилитация на спортно игрище 648 Кв. метра в двора на училището и включва доставка и монтаж на спортна изкуствена трева, разчертаване на игрището и доставка и монтаж на футболни врати.
Дейност 4. Допълнителни дейности на деца от етническите малцинства за адаптиране към учебният процес. - провеждане на допълнителни занятия с деца от ромски произход І-ІV клас, застрашени от отпадане от училище – 4 групи;
Дейност 5. Създаване на клубове по интереси. Във връзка с реализирането на дейността ще бъдат изградени 52 клуба по интереси
Дейност 6. Организиране на съвместни дейности и инициативи с деца от други етноси. Организиране на между училищни и общински състезания, конкурси и изяви.
Дейност 7. Обучения и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Повишаване знанията и уменията на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.
Дейност 8. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата на територията на община Лом. Осъществяването на информационна кампания за етническа толерантност ще се проведе на няколко нива
Дейност 9. Осигуряване на публичност и визуализация на проектните дейности Популяризиране на дейностите по проекта, целите и финансиращият орган пред обществеността. и осигуряване на възможност за разпространяване на информацията до възможно по-голям кръг от граждани.
Дейност 10. Управление на проекта, Вътрешен мониторинг, Отчетност. Тази дейност включва управление, координация и мониторинг, вътрешна оценка и контрол, организиране и стриктно водене на техническата и финансова документация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 275 BGN
Общ бюджет: 208 680 BGN
БФП: 208 680 BGN
Общо изплатени средства: 208 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 208 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 504 BGN
2014 33 176 BGN
2015 0 BGN
208 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 179 BGN
2014 28 200 BGN
2015 0 BGN
177 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 326 BGN
2014 4 976 BGN
2015 0 BGN
31 302 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз