Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.09-0002-C0001
Номер на проект: 12-24-2
Наименование: Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции
Бенефициент: Административен съд – Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца
Дейности: Дейност 1: Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург или в държава членка на ЕС за обсъждане на актуални правни проблеми, включително разглеждане на конкретни казуси; За осъществяване на дейността се предвижда пълно възлагане на външен изпълнител, който да осигури подготовка, логистиката и изпълнение на едно работно посещение на магистратите и съдебните помощници като заинтересовани целеви групи в държава – членка на ЕС или в Съда на ЕС на Люксембург. Конкретният избор на мястото на работното посещение ще бъде изпълнен от ръководителя на проекта. Критерии за преценката ще бъдат относимостта на правораздаване по административни, включително и данъчни дела, значимостта, взаимодействието и въздействието върху българското административно правораздаване. За адекватния избор ще бъдат проучeни правните системи и съдебната практика и ще се идентифицира къде да бъде извършено работното посещение, за да бъде в най-пълна степен полезно. За осъществяването на дейността се предвижда посещение в съответния съд и наблюдаване на съдопроизводството в реални условия; последващ анализ на наблюдаваното, съпоставка и разграничаване от българската система на административно съдопроизводство; поставяне на акценти и обсъждане на положителния опит и практики и възможността за прилагането им. Практически насочена работна среща с обсъждане на актуални правни проблеми и решаване на конкретни казуси. За ползотворното провеждане на мероприятието е предвиден престой от 4 дни (3 нощувки). В реализирането на дейността ще вземат участие магистрати и съдебни помощници от АСВТ, АСЛ и АСВр, като отговорник за изпълнението е бенефициентът.
Дейност 2: Създаване на механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми (между административните съдилища, със съд от държава членка на ЕС или със Съда на ЕС, или с представители на държавната и общинската администрации); Осигуряване на устойчиви и действащи контакти и взаимоотношения за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми. Партньорите, взаимодействащи си в изпълнението на механизма, ще бъдат идентифицирани в хода на реализиране на проекта след нарочно проучване и с цел най-ефективни и полезни резултати. Обсъждането ще бъде под формата на електронна кореспонденция с оглед най-лесна комуникация, достъпност и практичност. Предмет на механизма ще бъдат актуални правни проблеми, свързани със съдебната практика по административни и касационни дела от компетентността на административните съдилища. Конкретните теми и разработките по тях ще бъдат поставяни от всеки от партньорите на ротационен принцип през определен интервал от време. На дискусия ще бъдат поставяни и реални казуси от практиката. В резултат от успешното реализиране на тази дейност налице ще е електронна база от разработки и конкретни казуси по актуални административноправни и административно-наказателни въпроси. В обсъждането на актуални правни проблеми ще вземат участие магистратите и съдебните помощници от АСВТ, АСЛ и АСВр, като за обезпечаването на дейността са отговорни и трите партниращи си структури без да е необходимо външно възлагане.
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение по приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея; Подготовка, осигуряване, логистиката и изпълнение на едно специализираното обучение за магистрати и съдебни помощници, насочено към приложението на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея с оглед спецификата на делата, разглеждани от АСВТ, като едно от петте данъчни съдилища в България. За реализирането на тази дейност се залага предимно на интерактивни и лекционни методи на преподаване с цел оптимално възприятие и добра подготовка на участниците за практическо приложение в ежедневната работа и усъвършенстване на съдебната практика. Предвижда се изцяло външно възлагане, включително и обезпечаването на обучител по поставени критерии, които да не са дискриминационни. Теоретичната подготовка и практическото решаване на казуси, които следва да бъдат постигнати, ще бъдат база за работното посещение по Дейност 1 и наблюдението на процеса в реални условия. Предметът на това специализирано обучение обуславя участието в него само на съдии и съдебни помощници от АСВТ, който е и отговорен за непосредственото изпълнение.
Дейност 4: Провеждане на специализирано обучение на тема Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите минимуми на административни Обучението е предвидено за магистратите и съдебните помощници от трите съдилища партньори. Обхваща лекции и дискусии по процесуалните и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища, и критериите за определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите минимуми на административните наказания, приети в българското законодателство и съдебната практика в ЕС в тази връзка. Дейността ще се реализира чрез провеждането на дискусии по спорни въпроси с цел достигане до еднаквото им разрешаване, респективно уеднаквяване и подобряване на съдебната практика. Предвижда се изцяло външно възлагане, включително и относно обучителя, за избора на който ще бъдат зададени специални критерии, с цел по-добро познаване на приложимата материя и по-качествено правораздаване. Отговорни за организацията и провеждането на обучението са партньорите АСЛ и АСВр.
Дейност 5: Провеждане на обучение по английски език – І и ІІ ниво; Организиране и провеждане на дългосрочно обучение по английски език, като според нивото на познание магистратите и съдебните служители от АСВТ, АСЛ и АСВр ще бъдат разпределени в групи за начинаещи и за напреднали. Курсът на обучение за всяко от нивата е с продължителност от 11 месеца и ще приключи със сертифициране на участниците. Характерът и продължителността на чуждоезиковото обучение изискват реализирането му по места във Велико Търново, Враца и Ловеч за участниците от съответните административни съдилища. Обучението, организацията и обезпечаването на курсовете с квалифицирани лектори, учебни материали и пособия ще бъде изцяло възложено на външен доставчик със съответния предмет на дейност. Участие в обученията ще вземат съдии и служители от АСВТ, АСЛ и АСВр, като всеки от тях ще участва непосредствено в изпълнението на дейността и ще отговаря за реализирането й на своя територия.
Дейност 6: Провеждане на специализирано обучение за съдебни служители - Практически инструкции за документооборот, съставяне и оформяне на документи в съдебната система; Подготовка, осигуряване, логистиката и изпълнение на едно обучение за съдебни служители на тема Практически инструкции за документооборот, съставяне и оформяне на документи в съдебната система. Залага се на интерактивни, лекционни и дискусионни методи на преподаване с цел максимално добра подготовка на участниците за практическо приложение на възприетото в ежедневната работа. За постигане на оптимални резултати е предвидено обучението да се състои в извънработна среда, да се води от лектор с необходимата професионална квалификация по предварително зададена програма. Целевата група, към която е насочено са съдебните служители от АСВТ, АСЛ и АСВр, които ще вземат пряко участие в изпълнението. Отговорността за реализацията е отредена на АСВТ.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейността предвижда мерки за популяризиране на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са финансирали проекта в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. За целта на всички мероприятия по проекта ще има транспарант с логото на ЕС, логото на ОПАК и наименованието на проекта. Всички материали, разработени по проекта също ще популяризират приноса на ЕСФ. За популяризиране целите и постигнатите резултати сред широката общественост проектът предвижда използването на подходящи комуникационни средства, както и разработване и разпространение на: • 200 брошури; • рекламни материали с логото на проекта (химикали, флаш памети, папки и тефтери); • публикуване в регионалните печатни издания на прессъобщения – общо 3; • излъчване на рекламен клип в локалните кабелни телевизии – общо 3 броя; • отразяване в интернетсайтовете на АСВТ, АСЛ и АСВр на съобщения относно движението и резултатите от проекта; • Поставяне на рекламни табели – общо 3 броя; • Изпращане на електронни съобщения до други съдилища за популяризиране на проекта; • провеждане на пресконференция за популяризиране на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 764 BGN
Общ бюджет: 112 573 BGN
БФП: 112 573 BGN
Общо изплатени средства: 112 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 652 BGN
2014 73 920 BGN
2015 0 BGN
112 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 854 BGN
2014 62 832 BGN
2015 0 BGN
95 687 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 798 BGN
2014 11 088 BGN
2015 0 BGN
16 886 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Брой работни посещения
Индикатор 4 (Д) По дейност 2: Брой създадени механизми
Индикатор 5 (Д) По дейност 3: Общ брой обучени магистрати и съдебни помощници
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 7 (Д) По дейност 4: Общ брой обучени магистрати и съдебни помощници
Индикатор 8 (Д) По дейност 4: обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 (Д) По дейност 5: Общ брой обучени магистрати и съдебни служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 5: обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 11 (Д) Дейност 6: Общ брой обучени съдебни служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 13 (Д) По дейност 7: Изработени рекламни прескарета, интернет съобщения, излъчвания на рекламните клипове в регионалните медии, публикувани рекламни прескарета, проведена пресконференция, разпространени брошури и рекламни материали, публикувани съобщения в п


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз