Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0141-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-15003
Наименование: Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в "Евро Ферт" АД
Бенефициент: Евро Ферт АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 01.02.2013
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: : Нарастване на конкурентоспособността на „Евро Ферт” АД чрез надграждане на знанията, свързани с естеството на работата в екип на служители в „Евро Ферт” АД
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта; С цел успешното управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще изпълнява следните задачи: • да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ПМС 55/2007, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • да изготвя и представя своевременно технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕОУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 2: Избор на изпълнител и провеждане на обучение по ключова компетентност 5: “Мотивационно обучение за надграждане на знания, свързани с естеството на работата на служителите в екип”; Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 1 месеца. Заложените учебните часове са 32 на брой, всеки един по 45 минути. Обучението на целевата група от 11 лица ще проведе последователно в 4 дни /съботи и недели/, разпределени по 8 учебни часа. Предмет на обучението са следните теми: вътрешна и външна мотивация; поддържане на мотивацията за учене; стимулиране на мотивацията; основни характеристики и етапи на процеса на обучение за надграждане на професионални знания и умения вътре в организацията; индивидуални стилове на учене; комуникацията в процеса на обучение; овладяване на умения за ефективна комуникация и въздействие; Познания и умения за идентифициране и развитие на потенциала за екипно взаимодействие в процеса на учене; трудностите, които екипите могат да срещнат. Разлики между екип и група. Обработка на възражения и развитие на познания за основните видове възражения. Овладяване техники за оборване на възражения.Решаване на проблеми. Обосновка: През последните 5-7 години «Евро Ферт» АД значително разшири дейността си, като освен търговията с химически торове предлага услуги и в други направления - почвени анализи, транспорт, агроконсултации, проекти и инвестиционни дейности. Вследствие се увеличи числеността и организационната структура на дружеството, което обуславя и възникналата нужда от обучение, което ще доведе до подобряване на екипното взаимодействие и ще повиши мотивацията. В обучението са включени служители на дружеството, които заемат ключови позиции в екипите по продажби, маркетинг, транспорт и доставки.
Дейност 3: Избор на изпълнител и доставка на предвидените по проекта средства за визуализация. Описание и обосновка: С оглед популяризиране на финансовата подкрепа от ЕС, „Евро Ферт” АД предвижда:  Публикуване на приложение с информация за проекта в интернет-страницата „Евро Ферт” АД. Най-масовото средство за предоставяне на информация е Интернет. Поради тази причина ще бъде изготвено приложение с подробна информация за проекта, напредъкът при изпълнението на дейностите, предстоящите търгове за възлагане на обществени поръчки и др. в началото и в края на проектните дейности, чрез които да се постигне добра обществена осведоменост, като всеки път се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Публикуването на информацията за проекта в сайта съществено ще допринесе и за мултиплициращия ефект и устойчивост на проектните резултати. С осъществяване на тази мярка в дейността на предприятието ще се стимулира използването на информационно-комуникационни технологии.  Изготвяне и монтиране на 1 бр. информационно табло от плексиглас, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио, поставено на плексиглас;  Изготвяне и поставяне на 1 бр. Указателна табелка за врататана помещението, където ще се провежде обучението. Същата ще бъде изработена от форекс, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио;  Отпечатване на 100 броя брошури;  В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки за документацията с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мега Принт ЕООД
Динамика Консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 690 BGN
Общ бюджет: 1 931 BGN
БФП: 1 544 BGN
Общо изплатени средства: 1 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 686 BGN
2014 - 141 BGN
2015 0 BGN
1 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 433 BGN
2014 - 120 BGN
2015 0 BGN
1 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 BGN
2014 - 21 BGN
2015 0 BGN
232 BGN
Финансиране от бенефициента 423 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз