Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0170-C0001
Номер на проект: Д01-624/10.01.2013
Наименование: „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ромският етнос в община Брезник”
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 22.03.2013
Дата на приключване: 10.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Брезник посредством внедравяне на иноватовни подходи в учебния процес (интерактивно обучение), като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в региона. Разработване на мерки за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групите в неравностойно положение.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта Община Брезник предоставя безвъзмездно за нуждите на проекта оборудвано офис помещение, 12 кв. м, намиращо се в сградата на Общината. Сформиране и назначаване на екип за управление на проекта. На този етап също ще бъде определен преподавателския екип от учители/обучители и експерти програми. Ще бъде проведена работна среща за разпределение на функциите и отговорностите между партньорите по проекта, подписване на партньорско споразумение.
Дейност 2 Подобряване на вътрешната среда в целевите училища и детска градина, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта Изпълнението на дейността ще осигури условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Брезник. Чрез внедравяне на иноватовни подходи в учебния процес (интерактивно обучение) ще бъде създадена среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в общината. В съответствие с изискванията на ЗОП ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнител и доставчици в съответствие които ще осигурят необходимите материали и активи за нуждите на проекта: 1. Изготвяне на интерактивни материали за образователните инициативи: - Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по ИКТ на ученици от 1 и 2 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по ИКТ на ученици от 3 и 4 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по ИКТ на ученици от 5 и 6 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по ИКТ на ученици от 7 и 8 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по История на ученици от 5 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по История на ученици от 6 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по География на ученици от 6 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по География на ученици от 7 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по Човекът и природата на ученици от 3 клас; Електронно съдържание за обучение в извънкласна дейност по Човекът и природата на ученици от 4 клас; 2. Доставка на оборудване - Оборудването предвижда осигуряване на учебно-технически средства, включващи преносими компютри – 4 бр., интерактивни дъски – 5 бр. и мултимедиен проектор – 4 бр., електронни учебни материали за предучилищни групи деца на възраст 4-6 г;
Дейност 3 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда – обучение на обучители Петдневно обучение на 20 учители за работа в билингвална мултикуктурна среда и прилагане на интерактивни технологии за оптимизиране на знания; умения и нагласи на децата към себе си и към света около тях и за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин; Ще бъде наета обучителна организация за провеждане на обучението, като обучението ще бъде проведено в залата на Народно читалище „Просвещение -1870”.
Дейност 4 Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес 4.1 Разработване на планове/програми и провеждане на извънкласно интерактивно обучение на ученици от етнически малцинства 1 – 8 клас по ИКТ и три основни предмета - история, човек и природа и география; Ще бъдат проведени тестове и дискусии с децата в СОУ„Васил Левски” за определяне на техните нужди от допълнително обучение по три основни предмета. Предвидените интерактивни обучения ще бъдат с продължителност 7 месеца; Ще бъдат разработени и валидирани планове за ДГ за допълнително обучение на деца от етнически малцинства в предучилищна възраст;4.2 Адаптация на децана в ЦДГ и училищата от община Брезник, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности: организиране и провеждане на три екскурзии – посещение на театрална постановка, куклен театър, музей и зоопарк в гр. София – участници общо 140 -160.4.3 Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия. Ще се проведат минимум три работни срещи с родители на деца застрашени от отпадане от образователната система. Работата с родителите ще е насочена към промяна на нагласи и повишаване на мотивацията им да пращат децата на училище.Ще бъде назначен консултант педагог за работа с родителите.
Дейност 5 Създаване на клубове по интереси за съхраняване и развиване на културната идентичност; Мултикултурен обмен. 5.1Опознаването на етнокултурните традиции със средствата на изкуството ще допринесе за интеграционните процеси в съответните училища и детска градина. Клубните дейности ще стимулират и развиват творческата и социална активност не само на участниците в тях, но и на всички, които са съпричастни към различните културни послания.Ще бъдат формирани клубове по интереси в областта на културата, фолклора и традициите на ромския етнос - клуб„Учим, играем и пеем заедно” - 1 група, танцова формация „Огнени ритми” - 1 група; изкуства; традиционни занаяти клуб „Изкуство” - 1 група в СОУ„Васил Левски” и 1 група в ОУ„Христо Смирненски”, с. Ноевци - клуб „ Славейче”, ЦДГ ”Брезица”- клуб "Изкуството е магия" 1 група ; общо обхванати деца и ученици 100;Клубове за развитие на умения в спорта - изградени клубове по: 1 футболен клуб ”Васил Левски Брезник”, 1 волейбол клуб „Волейбол”, 1 клуб шах в СОУ„Васил Левски” и 1 група в ОУ„Христо Смирненски”, с. Ноевци – клуб „Бързи,смели, сръчни”, ЦДГ ”Брезица”- 1 група – клуба "Малки спортисти" ; общо обхванати деца и ученици 100.За всички клубни дейности ще бъдат закупени и осигурени необходимите материали и консумативи, спортни принадлежности и др. 5.2 Мултикултурен обмен-Организиране и съвместно провеждане на инициативи и мероприятия: Организиране на седмица на спорта – организиране на спортни инициативи: ден на футбола, ден на волейбола, ден на шаха, ден на тениса на маса и ден на леката атлетика и щафетните игри. Ще бъдат включени и родители, както и изяви на други подходящи клубни дейности.Организиране на изложба и конкурс „Великденско яйце”, участници в конкурса - клубовете по приложно и изобразително изкуство от целевите училища и ЦДГ. Ще бъдат включени родители и граждани. За пръв път ще се организира „Работилница за великденски яйца” в гр.Брезник;Участие в Националния детски фолклорен фестивал в с. Дрен "Слънце иде", община Радомир. 5.3 Организиране и осъществяване на две обществени кампании „Толерантност към всеки” за етническа толерантност община Брезник – 100 - 150 участника.
Дейност 6 Подготовка на децата в ранна детска възраст (4-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес на деца от малцинствени етнически групи. Прилагане на интерактивни технологии за оптимизиране на знания, умения и нагласи на децата към себе си и към света около тях и за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин;Сформирани 2 групи деца 4-6 год. За лятно обучение. Включени минимум 30-20 деца 4-6 г. за които българският език не е майчин за доп. обучение в предучилищна възраст.
Дейност 7 Информиране, публичност и визуализация Дейността е насочена към популяризиране на проекта и осигуряване на възможност за виртуална комуникация между децата на Брезник. Разпространяването на информация за проекта включва: Изготвяне на 4 информационни табели; Изготвяне на информационно-промоционални брошури 1 и 2 - общо 2х300 брошури, популяризиращи ползите от проекта за целевите групи, както и внедрените иновативни методи и подходи. Брошура 2 ще представя и етапите на изпълнение на дейностите по проекта. Брошура 1 е предназначена за целите на началната конференция по проекта; 6 публикации/интервюта в местна и/или национална преса; 2 конференции – едната при стартиране на изпълнението на дейностите по проекта и втората – заключителна, брой участници: 2х50 човека; Медийно отразяване на проекта 6 бр. TV излъчвания; 2 вида информационни брошури за обучението на педагозите - 50 брошури представящи системата на мултимедийното обучение – използване на интерактивни форми на преподаване и 50 брошури с насоки за разработване и използване на нови подходи и методи за интеграция на деца от етническите малцинства в образователната система;300 брошури предназначени за родителите и включващи – ползите от новите методи и форми на обучение, как да общуваме с децата си, образованост по отношение на ползите и предимствата за децата;600 пакета включващи 4 различни вида брошури за стимулиране на интереса на децата към образователния процес; провокиране на техните желания сами да създават и да се включват в различни алтернативни форми на обучение или комуникация; разясняване на ползите от образованието като непрекъснат процес и други; 50 плакати промотиращи културно-образователни събития (по 10 плаката за събитие); 20 грамоти, предназначени за деца и ученици по време на културно-образователните събития; Иготвяне на интегрирана интернет страница с подстраници за всяко училище и ЦДГ. Тя ще отразява дейностите по проекта, инициативите на училищно и градско ниво и ще популяризира клубните дейности не само в града, но и в страната. В специална фото-галерия ще има снимков материал, предвижда се и форум, в които децата да общуват.
Дейност 8 Мониторинг и отчетност на проекта Непрекъснат мониторинг на извършваните дейности и отчетност; Контрол по изразходването на средствата по проекта и контрол по спазване на законодателството в областта образованието;Изготвяне на сравнителен доказателствен материал за извършените дейности заложени в проекта; Изготвяне на междинни технически и финансова отчети и заключителен доклад и финансов отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 894 BGN
Общ бюджет: 175 653 BGN
БФП: 175 653 BGN
Общо изплатени средства: 175 653 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 692 BGN
2014 45 961 BGN
2015 0 BGN
175 653 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 238 BGN
2014 39 067 BGN
2015 0 BGN
149 305 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 454 BGN
2014 6 894 BGN
2015 0 BGN
26 348 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз