Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0302-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на технологична платформа за изграждане на интегрирани информационни системи за управление и оптимизация на производството в малки и средни предприятия
Бенефициент: "МОМА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е разработването на технологична платформа за изграждане на интегрирани информационни системи за управление и оптимизация на производството – иновативен продукт с изключително широко приложение сред малки и средни производствени предприятия и висок пазарен потенциал. Проектът цели и осигуряването на успешен старт и по-нататъшно устойчиво развитие на „МОМА” ЕООД като иновативно предприятие, развиващо информационни технологии.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Управление на проекта“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Доставка на ДМА“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Доставка на ДНА“
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Софтуерна имплементация на моделите за Производствена спецификация на изделията“
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 „Тестване и отстраняване на грешки“
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 „Изработване на икономическа и финансова оценка“
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 „Тестване и отстраняване на грешки“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Изготвяне на софтуерни спецификации“
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 „Софтуерна имплементация на моделите за Планиране и оптимизация на производството“
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 „Софтуерна имплементация на моделите за Технологии за производство“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Процедура за избор на доставчици“
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 „Разработване на опитен образец“
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 „Изработване на техническа и потребителска документация“
Подготовка и изпълнение на Дейност 14 „Изработване на Пазарен анализ“
Подготовка и изпълнение на Дейност 15 „Изработване на Маркетингов план“
Подготовка и изпълнение на Дейност 16 „Изработване на Интернет страница“
Подготовка и изпълнение на Дейност 17 „Визуализация“
Подготовка и изпълнение на Дейност 18 „Одит“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 922 BGN
Общ бюджет: 337 890 BGN
БФП: 304 101 BGN
Общо изплатени средства: 304 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 304 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 692 BGN
2014 69 924 BGN
2015 151 485 BGN
304 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 258 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 288 BGN
2014 59 435 BGN
2015 128 762 BGN
258 486 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 404 BGN
2014 10 489 BGN
2015 22 723 BGN
45 615 BGN
Финансиране от бенефициента 34 658 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Създаден опитен образец на технологична платформа
Индикатор 9 Обновена материална база ( закупени компютри)
Индикатор 10 Подобрение на пазарните позиции след приключване на проекта
Индикатор 11 Увеличаване на приходите след приключване на проекта
Индикатор 12 Нарастване на производствения капацитет на предприятието след приключване на проекта
Индикатор 13 Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз