Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0296-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на иновативно интернет пространство „E-Health communication“ - Социална комуникация за здраве
Бенефициент: "ИТ Стъпка по стъпка" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел е увеличаване дела на иновативните продукти от български предприятия чрез създаване и изграждане на иновативната софтуерна платформа – „E-Health communication“ – Социална комуникация за здраве, чрез създаване на възможност за съхранение и архив на медицинско досие, обмяна на здравна информация и документи, професионална комуникация между пациенти и здравни специалисти, независейки от географското си разположение.
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).
3. Разходи за изработване на икономическа оценка.
4. Разходи за изготвяне на бизнес план и маркетингов план за пазарно развитие и реализация.
5. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали.
6. Разходи за наем на помещение, необходимо за изпълнението на дейностите по проекта.
7. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение.
8. Разходи за одит.
9. Разходи за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 056 BGN
Общ бюджет: 370 791 BGN
БФП: 333 712 BGN
Общо изплатени средства: 333 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 011 BGN
2014 173 392 BGN
2015 90 284 BGN
333 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 510 BGN
2014 147 383 BGN
2015 76 742 BGN
283 634 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 502 BGN
2014 26 009 BGN
2015 13 543 BGN
50 053 BGN
Финансиране от бенефициента 38 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител от страна на Бенефициента по реда на ПМС 55
Индикатор 9 Брой закупени и въведени в експлоатация Дълготрайни материални активи (ДМА)
Индикатор 10 Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка на иновативния софтуерен продукт
Индикатор 11 Изготвен маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 12 Изработени и отпечатани брошури за популяризиране на иновативния софтуерен продукт
Индикатор 13 Отпечатани информационни стикери за закупените по проекта ДМА
Индикатор 14 (Д) Изработени информационни табели
Индикатор 15 Одиторски доклад
Индикатор 16 (Д) Изготвен бизнес план за пазарна реализация на иновативния продукт.
Индикатор 17 (Д) Изработени информационни брошури на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз