Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0293-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.1.05-0293-С0001-А-2/13.08.2014 г.
Наименование: Изграждане на ИТ система за безприсъствено обслужване на търговския процес
Бенефициент: „ИНОКОТЕК ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за увеличаване на притока на иновации към икономиката и за тяхното внедряване в предприятията.
Дейности: Дейност 1: Възнаграждения и командировки
Дейност 2: ДМА
Дейност 3: ДНА
Дейност 4: Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка
Дейност 5: Разработване на маркетингов план за пазарна реализация
Дейност 6: Разработване на софтуер за връзка с ПОС терминал
Дейност 7: Разработка на интерфейс
Дейност 8: Изработване на носеща конструкция - промишлен дизайн
Дейност 9: Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 10: Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България за представяне на разработваната по проекта иновативна идея
Дейност 11: Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 12: Разходи за наем на помещения за изследване, измерване, изпитване, изработка на опитен образец - IT лаборатория
Дейност 13: ОДИТ
Дейност 14: Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 273 BGN
Общ бюджет: 103 966 BGN
БФП: 79 018 BGN
Общо изплатени средства: 79 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 145 BGN
2015 31 874 BGN
79 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 073 BGN
2015 27 093 BGN
67 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 072 BGN
2015 4 781 BGN
11 853 BGN
Финансиране от бенефициента 38 288 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Съставяне на екип по проекта.
Индикатор 8 Провеждане на избор на изпълнител по процедура със събиране на оферти.
Индикатор 9 Провеждане на избор на изпълнител по процедура със събиране на оферти.
Индикатор 10 Брой/вид на доставеното и въведено в експлоатация оборудване.
Индикатор 11 Брой/вид на доставените и въведени в експлоатация ДНА
Индикатор 12 Външни услуги: Икономическа, финансова и техническа оценка; Маркетингов план за пазарна реализация Наем на IT лаборатория
Индикатор 13 Визуализационни материали: информационно табло разяснителна табела стикери
Индикатор 14 Извършване на одит на проекта.
Индикатор 15 Брой/вид на изготвените отчети.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз