Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0281-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на компютърна система за моделиране на състоянието и възможното развитие на бизнес процесите в производствени предприятия с дискретно производство
Бенефициент: „КЛАС СОФТ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е стимулиране на научната и развойна дейност в кандидата „Клас Софт” ООД чрез нужната финансова подкрепа и създаване на реални предпоставки за успешно продължаване на дейността му в областта на компютърното проектиране и програмиране на най-съвременни и авангардни софтуерни системи.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Идейно проектиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Информационно моделиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Техническо проектиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Изготвяне на икономическа и финансова оценка на разработвания софтуерен продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Програмиране и създаване на Алфа-версия
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Тестване на системата и отстраняване на установени несъответствия /Бета-версия
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Системно тестване и отстраняване на установени несъответствия /Гама-версия
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Документиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Методическа разработка
изпълнение на Дейност 11: Пилотна/опитна експлоатация на системата
Подготовка и изпълнение на Дейност 12: Пазарно представяне на иновативната симулационна система в България и Русия
Подготовка и изпълнение на Дейност 13: Изготвяне на финален отчет и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 14: Визуализация на проекта /изготвяне и поставяне на информационни материали и табели/
Разходи за възнаграждения и непреки разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 494 BGN
Общ бюджет: 351 911 BGN
БФП: 316 720 BGN
Общо изплатени средства: 316 720 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 316 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 949 BGN
2015 146 770 BGN
316 720 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 269 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 457 BGN
2015 124 755 BGN
269 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 492 BGN
2015 22 016 BGN
47 508 BGN
Финансиране от бенефициента 42 722 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Сключени договори с избраните в резултат на проведени процедури изпълнители.
Индикатор 8 Изработен идеен проект на съдържанието и обхвата на системата
Индикатор 9 Разработен структурен проект на базата данни и множества възможни стойности на основни параметри, определящи поведението на системата.
Индикатор 10 Създаден технически проект на системата
Индикатор 11 Изготвена икономическа и финансова оценка на иновативната идея
Индикатор 12 Програмирана и създадена Алфа-версия на системата
Индикатор 13 Тествана система с отстранени несъовтествия /Бета-версия/
Индикатор 14 Тествана система с отстранени несъовтествия /Гама-версия
Индикатор 15 Създадено техническо ръководство за потребителите
Индикатор 16 Разработена методика за използване на системата
Индикатор 17 Извършена проверка на работоспособността на системата в реали условия
Индикатор 18 Презентиране на продукта - осъществени срещи и контакти с потенциални клиенти, запознаване на максимално широк пазар с готовия продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз