Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0316-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Иновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия”
Бенефициент: „ХИДРОМАД РУСЕ” ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Настоящият проект - „Система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия” цели да допринесе за подобряването на българската иновационна система посредством насърчаване на навлизането и усвояването на иновации в националната икономика и в следствие повишаване на конкурентноспособността й на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал Разходи за възнаграждение на патентен представител във връзка със Защита на интелектуалната собственост върху Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Дейност 2: ДМА
Дейност 3: ДНА
Дейност 4: Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Дейност 5: Разходи за изготвяне на комплексна икономическа, финансова и техническа оценка на Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Дейност 6: Провеждане на структурирано пазарно проучване и разработване на маркетингова стратегия за реализация на иновативния продукт
Дейност 7: Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 8: Разходи за наемане на изложбена площ, щанд, регистрация за участие на 1 брой специализирано изложение
Дейност 9: Разходи за наем на площ и специализирана техника
Дейност 10: Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 11: Разходи за наем на помещение, с достатъчна квадратура за изпълнение на проектните дейности
Дейност 12: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 13: Разходи за одит
Дейност 14: Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 328 808 BGN
Общ бюджет: 344 106 BGN
БФП: 309 696 BGN
Общо изплатени средства: 309 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 762 BGN
2014 115 797 BGN
2015 128 136 BGN
309 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 897 BGN
2014 98 427 BGN
2015 108 916 BGN
263 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 864 BGN
2014 17 370 BGN
2015 19 220 BGN
46 454 BGN
Финансиране от бенефициента 36 534 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1 (Дейност 1) Проведена процедура на Открит избор на доставчик/ци на оборудване–ДМА за изграждане на опитен образец на иновативната Система от многолопатъчни хидрокинетични турбини
Индикатор 9 Индикатор 2 (Дейност 2) Проведена процедура Договаряне без пояснителен документ, съгласно чл.57, ал.1, т.6 на ПМС № 55 от 12/03/2007г. за закупуване правата върху Пространствено стабилизируема понтонна лодка за хидроенергийни системи
Индикатор 10 Индикатор 3 (Дейност 2) Придобити права по интелектуална собственост върху Пространствено стабилизируема понтонна лодка за хидроенергийни системи от „ХИДРОМАД РУСЕ“ ЕАД;
Индикатор 11 Индикатор 4 (Дейност 3) Проведена процедура за избор на доставчик/ци на материали и консумативи, влагани в опитния образец на иновативната Система от многолопатъчни хидрокинетични турбини
Индикатор 12 Индикатор 5 (Дейнсот 4) Проведена процедура за избор на изпълнители на външни услуги по проекта
Индикатор 13 Индикатор 6 (Дейност 5) Разработени вариантни технически проекти на изобретението /Многолопатъчна хидрокинетична турбина/
Индикатор 14 Индикатор 7 (Дейност 5) Избрани най-подходящи варианти технически проекти на изобретението /Многолопатъчна хидрокинетична турбина/
Индикатор 15 Индикатор 8 (Дейност 5) Разработена енергетична оценка на вариантните техническите проекти по изобретението /Многолопатъчна хидрокинетична турбина/
Индикатор 16 Индикатор 9 (Дейност 6) Изготвена технико-икономическа оценка на вариантите на техническите проекти по изобретението- Многолопатъчна хидрокинетична турбина
Индикатор 17 Индикатор 10 (Дейност 7) Разработени варианти на техническа документация за Пространствено стабилизируемата понтонна лодка за хидроенергийни системи, за използването й като плаваща самоходна платформа за Многолопатъчните хидрокинетични турбини
Индикатор 18 Индикатор 11 (Дейност 8) Разработена окончателна техническа и конструктивна документация на Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Индикатор 19 Индикатор 12 (Дейност 9) Изготвени оценки- икономическа, финансова и техническа оценка на иновативния продукт: Система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Индикатор 20 Индикатор 13 (Дейност 10) Закупена, доставена и инсталирана Силова уредба, състояща се от 2 бр. двигатели по 250 к/с всеки
Индикатор 21 Индикатор 14 (Дейност 10) Закупени, доставени и инсталирани генератори
Индикатор 22 Индикатор 15 (Дейност 10) Закупени, доставени и инсталирани мултипликатори
Индикатор 23 Индикатор 16 (Дейност 10) Закупени, доставени и инсталирани инвертори синусоидални
Индикатор 24 Индикатор 17 (Дейност 10) Закупен, доставен и инсталиран комплект навигационна техника и обезопасителни съоръжения
Индикатор 25 Индикатор 18.1 Листова ламарина
Индикатор 26 Индикатор 18.2 Студено и горещо валцовани профили
Индикатор 27 Индикатор 18.3 Инструментална стомана
Индикатор 28 Индикатор 18.4 Хром-никел (ламарини и профили
Индикатор 29 Индикатор 18.5 Алуминии (профили и ламарини)
Индикатор 30 Индикатор 18.6 Хром-никел скрепителни елемнти
Индикатор 31 Индикатор 18.7 Комплекти заваръчни материали и материали за шлайфане
Индикатор 32 Индикатор 18.8 Обезмаслители, анти корозионни грундове и бои
Индикатор 33 Индикатор 18.9 Комплекти лагери и лагерни тела
Индикатор 34 Индикатор 18.10 Котвени вериги и стоманени проволки
Индикатор 35 Индикатор 19 (Дейност 10) Изработен и асемблиран опитен образец на Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Индикатор 36 Индикатор 20 (Дейност 11) Извършени тестове на Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия и замерени реални показатели на енергитичните стойности на турбините
Индикатор 37 Индикатор 21 (Дейност 12) Проведено структурирано пазарно проучване
Индикатор 38 Индикатор 22 (Дейност 12) Разработена маркетингова стратегия за иновативната Система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Индикатор 39 Индикатор 25 (Дейност 13) Регистриран промишлен дизайн (Аликанте) на Системата от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Индикатор 40 Индикатор 26. 1(Дейност 14) Отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 41 Индикатор 26. 2(Дейност 14) Изработени и разпространени покани
Индикатор 42 Индикатор 26. 3(Дейност 14) Изработен рекламен банер
Индикатор 43 Индикатор 26. 4(Дейност 14) Подготвени публикации (с цел реклама) в специализирани издания
Индикатор 44 Индикатор 26. 5 (Дейност 14) Разработена Интернет страница на бенефициента по проекта с 3D визуализация на иновативния продукт
Индикатор 45 Индикатор 26. 6 (Дейност 14) Участие в международни специализирани изложения
Индикатор 46 Индикатор 26. 7(Дейност 14) Организирани и проведени целеви демонстрации на иновативния продукт
Индикатор 47 Индикатор 27 Изработена опоменателна табела за визуализация на проекта
Индикатор 48 Индикатор 28 Изработени стикери за закупените ДМА по проекта
Индикатор 49 Индикатор 29 Извършен одит и подготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз