Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0307-C0001
Номер на проект: 26-E-186/22.08.2014
Наименование: Разработване на иновативен софтуер за архитектура на предприятието
Бенефициент: "ЕНТЪРПРАЙС АРХИТЕКТС СОФТУЕР ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е да насърчи развитието на „Ентърпрайс Архитектс Софтуер Дивелъпмънт” ЕООД - предприятие с висок иновативен потенциал, като му предостави подкрепа в етапа на разработване на иновация в сферата на информационните технологии: иновативен софтуер, свързан с архитектурата на предприятието.
Дейности: 7. Разходи за наемане на изложбена площ.
10. Разходи за наем на офис за проекта.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).
3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).
5. Разходи за разработване на маркетингово проучване.
4. Разходи за изработване на финансово - икономическа оценка на разработваната по проекта иновативна услуга.
1. Разходи за възнаграждение и командировки
9. Разходи за визуализация.
6. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
8. Разходи за одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 343 666 BGN
Общ бюджет: 344 126 BGN
БФП: 309 713 BGN
Общо изплатени средства: 309 713 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 795 BGN
2014 134 768 BGN
2015 112 151 BGN
309 713 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 375 BGN
2014 114 552 BGN
2015 95 328 BGN
263 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 419 BGN
2014 20 215 BGN
2015 16 823 BGN
46 457 BGN
Финансиране от бенефициента 38 185 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Одобрение на проведени процедури за избор на доставчик
Индикатор 9 Сключени договори за доставки.
Индикатор 10 Сключени договори за услуги
Индикатор 11 Разработени информационни материали (брошури)
Индикатор 12 Разработен одитен доклад.
Индикатор 13 Осигурен офис за реализиране на иновацията.
Индикатор 14 Доставени хардуерни компоненти за разработване и тестване на иновацията.
Индикатор 15 Доставен софтуер за разработване и тестване на иновацията
Индикатор 16 Участие в международни изложения
Индикатор 17 Осъществени бизнес срещи за пазарна реализация на иновативния продукт
Индикатор 18 Разработен и поддържан уеб сайт
Индикатор 19 Разработена финансово-икономическа оценка.
Индикатор 20 Разработена маркетингова стратегия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз