Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0241-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативни решения за автоматизирано управление и координиране на регламентирания и възпрепятстване на нерегламентирания престой и паркиране
Бенефициент: "Паркинг и Анти-паркинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да наложи на българския, европейския и световен пазар, стартиращото иновативно предприятие Паркинг и Анти-паркинг ООД.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 19 Външен одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 15 Изработване на бизнес план
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Разходи за наем,възнаграждения и командировки.
Подготовка и изпълнение на Дейност 18 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Икономическа, финансова и техническа оценка
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Доставка на ДМА за финализиране на опитните образци
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разработване на техническо задание на комплексна автоматизирана система за управление и координиране на престоя на МПС (АСУКП)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на необходимите за разработката ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 Извършване на изследвания, измервания и изпитвания
Подготовка и изпълнение на Дейност 14 Подготовка за защита на интелектуална собственост
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 Създаване на опитни образци
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Комплектуване и обезпечаване на персонала на дружеството
Подготовка и изпълнение на Дейност 17 Разработване на интернет страница
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 Разработване на промишлен дизайн
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Разработване на схеми, чертежи, спецификации и/или виртуални модели на отделните модули на СВНП
Подготовка и изпълнение на Дейност 20 Администриране, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Разработване на схеми, чертежи, спецификации и/или виртуални модели на отделните модули на АСУКП
Консултантски услуги за написването на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване на техническо задание на система за възпрепятстване на нерегламентирания престой и паркиране на МПС (СВНП)
Подготовка и изпълнение на Дейност 16 Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 383 400 BGN
Общ бюджет: 411 249 BGN
БФП: 370 124 BGN
Общо изплатени средства: 370 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 370 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 723 BGN
2014 69 477 BGN
2015 283 924 BGN
370 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 314 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 215 BGN
2014 59 056 BGN
2015 241 335 BGN
314 606 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 509 BGN
2014 10 422 BGN
2015 42 589 BGN
55 519 BGN
Финансиране от бенефициента 42 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Обем на техническите задания на иновативните системи (в т.ч. АСУКП/ СВНП)
Индикатор 9 Обем на документацията на модулите на иновативните системи (в т.ч. АСУКП/ СВНП)
Индикатор 10 Дял на иновативните системи, получили положителна оценка за реализируемост
Индикатор 11 Завършени опитни образци (в т.ч. АСУКП/ СВНП)
Индикатор 12 Дял на иновативните системи, успешно преминали изпитания
Индикатор 13 Иновативни системи с модерен дизайн
Индикатор 14 Подадени заявки за патент/ полезен модел
Индикатор 15 Обем на бизнес плана
Индикатор 16 Аудитория, пред която са представени иновативни продукти и услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз