Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0239-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната им ефективност, чрез обследване на ПСОВ – гр. София”
Бенефициент: "Частен институт за водни технологии "ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е практическо доказване на иновативния процес и защитата на интелектуалната собственост на национално и европейско ниво, които ще дадат възможност на кандидата да укрепне своя капацитет и ще му предостави допълнителен достъп до различните пазари чрез успешната реализация на настоящето предложение.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1.: Провеждане на планираните опити и техн. измервания и анализи, с доставеното вече лабораторно-технологично оборудване и реагенти
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.5.: Визуализация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.4.: Защита на интелектуалната собственост
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2.: Обучение на персонала
Разходи за командировки,възнаграждения и непрвки разходи
Консултантски услуги за написването на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.2.: Финансово-икономическа оценка (анализ) на иновацията
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и и закупуване на ДМА (и консумативи, реагенти)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1.: Техническа оценка на иновацията
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.3.: Проследяване Внедряването на новата инструкция за експлоатация на ПСОВ в реални условия
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.2.: Изготвяне на нова оптимална инструкция за експлоатация на ПСОВ в реални условия
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1.: Организация, управление и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.6.: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.3.: Пазарен анализ и маркетингово проучване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 261 122 BGN
Общ бюджет: 232 281 BGN
БФП: 209 052 BGN
Общо изплатени средства: 209 052 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 855 BGN
2014 101 393 BGN
2015 75 805 BGN
209 052 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 177 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 077 BGN
2014 86 184 BGN
2015 64 434 BGN
177 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 778 BGN
2014 15 209 BGN
2015 11 371 BGN
31 358 BGN
Финансиране от бенефициента 29 014 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Намаляване експлоатационните разходи за електро-енергия на обследваната ПСОВ
Индикатор 10 Намаляване експлоатационните разходи за реагенти на обследваната ПСОВ
Индикатор 11 Съответствие на показателите на изход на ПСОВ с изискванията, съгласно действащото разрешително за заустване
Индикатор 12 Повишаване квалификацията на персонала на обследваната ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз