Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0236-C0001
Номер на проект: 26-С-163/08.06.2015
Наименование: Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене
Бенефициент: "СЪВРЕМЕННИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ "ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел Общата цел на проекта е да се създадат технически, финансови, организационни и пазарни предпос-тавки за въвеждане в производство и комерсиализация на иновативен двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене. В дългосрочен аспект реализацията на този проект може да доведе до силен иновационен тласък на двигателостроенето в световен мащаб както и до развитието на нов промишлен подотрасъл в България.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Изработване на икономическа, финан-сова и техническа оценка
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Създаване и изпитване на опитен образец
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Разработване на програма и методика за изследване
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Защита на интелектуалната собственост
Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Маркетингово проучване и разработка на бизнес план и програма за пазарна реализация
Разходи за Възнаграждения и непреки разходи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Закупуване и инсталиране на специали-зиран софтуер и оборудване (хардуер)
Подготовка и изпълнение на Дейност 9. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8. Организиране и участия в промоцио-нални дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Разработване на конструктивна и техно-логична документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 333 BGN
Общ бюджет: 362 392 BGN
БФП: 326 153 BGN
Общо изплатени средства: 159 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 159 145 BGN
159 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 135 274 BGN
135 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 872 BGN
23 872 BGN
Финансиране от бенефициента 39 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Закупени ДМА за извършване на НИРД
Индикатор 9 Закупени ДНА за извършване на НИРД
Индикатор 10 Регистрирани патенти
Индикатор 11 нови марки
Индикатор 12 Усвоени иновативни продукти
Индикатор 13 Приходи от продажби на нови про-дукти в края на първата година след приключване на проекта
Индикатор 14 Приходи на 1 лице от персонала в края на първата година след прик-лючване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз