Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0235-C0001
Номер на проект: 26-И-84/15.02.2013
Наименование: Внедряване и реализация на иновативен съд за пренос на газ под високо налягане – развитие на иновативния потенциал на Иновативни технологии ООД
Бенефициент: "Иновативни технологии" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните позиции на „Иновативни Технологии” ООД на българския и европейски пазар чрез реализация на иновативния потенциал на предприятието. Проектът цели пазарна реализация на продукт, който е иновативен на световно ниво – съд за пренос и съхранение на газ метан под високо налягане за големи мощности, приложим в газифицирането на промишлени и енергийни предприятия. Продуктът е изцяло собствена разработка и е с висока добавена стойност, тъй като е създаден, за да отговори на идентифицирани нужди на консуматори и ще доведе до подобряване на енергийната ефективност в предприятията и намаляване на негативните ефекти на промишлените потребители върху околната среда.
Дейности: V. Дейности по реализация на продукта
2.1 Разработване на тръжната документация по проекта
5.5 Представяне (демонстрации) на продукта пред потенциални клиенти
5.3 Разработване на промишлен дизайн
Визуализация
4.4 Изработване и поставяне на 1 визуализационна табела пред производствената база на предприятието
3.2 Въвеждане в експлоатация
5.7 Разработване на интернет страница
6.2 Провеждане на одит и изготвяне на одиторски доклад
4.3 Изработване и поставяне на визуализационни стикери върху новозакупеното оборудване
7.1 Изготвяне и предаване на междинен финансов и технически отчет
5.6 Участия в изложения и панаири – в България и Италия
Разходи за наем,заплати,командировки
II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване
6.1 Сключване на договор с одитор
5.1 Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
2.2 Провеждане на тръжна процедура
2. Изготвяне и предаване на краен финансов и технически отчет
I. Предварителни дейности
VI. Одит
1.1 Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
2.3 Сключване на договори с избраните доставчици
III. Доставка на оборудване: оборудване
3.1Доставка на компютърно оборудване
IV. Информационни дейности
4.1 Разработване на тръжна (процедурна) документация
4.2 Избор на доставчик
5.2 Разработване на технологии за производство
5.4 Изработване на бизнес и маркетинг план за реализация на иновативния продукт
VII. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 991 BGN
Общ бюджет: 362 046 BGN
БФП: 325 842 BGN
Общо изплатени средства: 300 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 000 BGN
2014 70 935 BGN
2015 159 857 BGN
300 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 500 BGN
2014 60 295 BGN
2015 135 879 BGN
255 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 500 BGN
2014 10 640 BGN
2015 23 979 BGN
45 119 BGN
Финансиране от бенефициента 41 777 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Длъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проектаДлъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проекта
Индикатор 8 Подготвени тръжни досиета
Индикатор 9 Публикувана обява
Индикатор 10 Получени оферти
Индикатор 11 Сключени договори
Индикатор 12 Подписани приемно-предавателни протоколи
Индикатор 13 Сключени договори / фактури
Индикатор 14 Поставени табели и стикери
Индикатор 15 Приемопредавателни протоколи
Индикатор 16 Икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 17 Технология за производство
Индикатор 18 Промишлен дизайн
Индикатор 19 Бизнес и маркетинг план
Индикатор 20 Презентация на продукта
Индикатор 21 Посетени изложения
Индикатор 22 Интернет страница на дружеството
Индикатор 23 Доклад от одитор
Индикатор 24 Подадени отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз