Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0082-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-13002
Наименование: Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех
Бенефициент: Информационно обслужване АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 15.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица от „Информационно обслужване” АД клонове Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, посредством обучение по ИКТ за придобиване на Дигитална компетентност и Професионални квалификации.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта. Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация, управление и контрол, предвид териториалния обхват на Проекта. За целта се сформира Екип за организация и управление на Проекта, който се състои от Ръководител, Счетоводител и Координатори за областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Екипът осъществява дейности относно: - организиране и координиране на дейностите по Проекта; - контролиране качеството на провежданото обучение; - организиране на дейностите по спазване на поетите ангажименти за осигуряване на заетост на лицата успешно преминали професионално обучение; - периодично изготвяне на справки и доклади за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта.
Дейност 2: Информиране и публичност. В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006 г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: 1. Провеждане на информационна кампания при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности в области Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. 2. За оповестяване на безвъзмездната финансова помощ от ЕС, във всички документи, публикации и доклади ще се посочва изречението” “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < наименование на Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 3.Разработване на печатни материали, които се предоставят на координаторите по място на изпълнение, както следва : - 14 броя плаката за учебни зали и фоайета; - 185 броя папки за обучаемите; - 14 броя табели за входни врати на сгради и учебни зали; -2800 броя брошури, отразяващи постигнатите резултати по проекта. 4. Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване. 5. Организиране на информационно събитие в местни медии на седемте области за завършването на дейностите по проекта.
Дейност 3: Провеждане избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи, необходими за обученията и управлението на проекта, изработка на материали за информиране и публичност. Определяне на изпълнител за доставка на материали, консумативи и услуги при стриктно спазване правилата на законодателството, задължително за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС. Разходването на средства за дейността ще се извърши при спазването на правилата и изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. като се осигурят, съобразят и спазят следните принципи: - Публичност и прозрачност; - Свободна и лоялна конкуренция; - Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Според общите правила на ПМС № 55/12.03.2007 г., посочените финансови прагове за доставки и услуги, и заложените стойности в Бюджета на проекта, Приложения №№ А3.1, А3.2, А4.2 и Б1, се определяме в ред „1 оферта (не се провежда процедура)”. Предвиждаме да съберем по една оферта за доставка на материали, консумативи и изработка на печатни материали за информиране и публичност, отговаряща на поставени технически изисквания/ спецификация и да докажем извършеният разход с първични платежни документи с отбелязан номер на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 4: Подготовка за извършване на обучение по КК4 „Електронни услуги за гражданите и бизнеса” За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия във всеки клон на „ИО” АД от териториалния обхват на Проекта: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - заявка за участие в обучение по КК4 „Електронни услуги за гражданите и бизнеса”, разработена от екипа за управление; - присъствени списъци по образец на Проекта; - планове за работа; - учебни програми по дни и часове. 2. Уведомяване на лицата подали заявление за старта на обучение – време и място на провеждане, документ разработен от екипа за управление. 3. Осигуряване на преподаватели по места за времето на обучението, сключване на граждански договори в случай, че присъственото обучение се провежда в извън работно време или допълнително споразумение към трудов договор за присъствени обучения в работно време. 4. Доставка на материалите и консумативите за обучение по седемте места на изпълнение на дейността.
Дейност 5: Провеждане на обучение по КК4 „Електронни услуги за гражданите и бизнеса” Изборът на обучение по КК4 „Електронни услуги за гражданите и бизнеса” е в съответствие с идентифицираната необходимост от получаване на квалификация на заети лица в клоновете по териториален обхват на Проекта, по елементите на публичното електронно управление (е-управление), като важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация повишаване качеството на административното обслужване и гарантиране ефективното функциониране на администрацията в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. В рамките на учебната програма лицата ще придобият нови знания и ще усъвършенстват възможностите си по стандартите за електронно управление и осигуряване сигурност на информацията и защита от неоторизиран достъп. Ще се придобият знания за комуникация през Web сайт, средства за предоставяне на услуги по електронен път, електронни регистри, електронен подпис. Предвиждаме обучението по КК4 да се проведе в 9 групи: клон Варна – 1 група, 12 обучавани, клон Добрич – 2 групи, 27 обучавани, клон Разград – 1 група, 8 обучавани, клон Русе – 2 групи, 17 обучавани, клон Силистра – 1 група, 7 обучавани, клон Търговище – 1 група, 9 обучавани, клон Шумен – 1 група, 10 обучавани, общо 90 обучавани. Обучителите по един от всеки клон на дружеството по териториален обхват на Проекта са преподаватели към ЦПО при „ИО”АД, притежават значителен опит, висока квалификация и сертификати от водещите софтуерни компании. Дружеството е първият регистриращ орган в РБългария и с най-голям опит в използването на квалифициран електронен подпис. Преподавателите са и специалисти, които прилагат стандартите за електронно управление, сигурност на информацията и познават методите и средствата за защита на информацията. Предвиждаме организацията на обучението да се извърши в дистанционна форма и по 8 присъствени учебни часа. Учебните материали и ресурси за самоподготовка покриват 83% от съдържанието на учебната програма и ще бъдат разположени в базирана интернет система за дистанционно обучение на „ИО” АД с гарантиран високоскоростен достъп. За обучението в ЦПО към „ИО” АД, клон Добрич се предвиждат разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. Предвижда се включване на заети лица от целевата група от малките населени места Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел на област Добрич, които са на трудов договор в „ИО” АД клон Добрич и месторабота в изнесени офиси на клона в съответните населени места. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава сертификат за завършено обучение, образец на което се прилага в документацията. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от бенефициента, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. За документиране на получените учебни материали и пособия се използва предоставената форма на Проекта. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти от АЗ. Според изискванията на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008, по която “Информационно обслужване” АД е сертифицирана, всяка завършила група на обучение при нас попълва анкетна карта. Резултатите от анкетите служат за оценяване степента на удовлетвореност на клиента. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Дейност 6: Подготовка за извършване на обучение „Оператор информационно осигуряване” За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия във всеки клон на „ИО” АД от териториалния обхват на Проекта: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - заявка за участие в обучение по „Оператор информационно осигуряване”, разработена от екипа за управление; - присъствени списъци по образец на Проекта; - планове за работа; - учебни програми по дни и часове. 2. Уведомяване на лицата подали заявление за старта на обучение – време и място на провеждане, документ разработен от екипа за управление. 3. Осигуряване на преподаватели в обучителните центрове на ЦПО към „ИО” АД Варна, Добрич и Русе за времето на обучението, сключване на граждански договори за съботно/неделното присъствено обучение и допълнително споразумение към трудов договор за ангажимента на преподавателя за дистанционно обучение (публикуване на материали за дистанционно обучение на специализираната платформа на „ИО” АД) извършвани в работно време. 4. Доставка на материалите и консумативите за обучение по трите места на изпълнение на дейността.
Дейност 7: Провеждане на обучение „Оператор информационно осигуряване” Изборът на обучение по професия „Оператор информационно осигуряване” е в съответствие с идентифицираната необходимост от получаване на квалификация на заети лица в клоновете по териториален обхват на Проекта, назначени на позиции „Оператор въвеждане на данни”. В рамките на учебната програма лицата ще придобият нови знания по отраслова професионална подготовка - маркетинг, трудово право, икономика на фирмата; специфична професионална подготовка – счетоводство, локални мрежи, интернет и комуникации, компютърни архитектури и операционни системи, работа с MS Office Word, MS Office Excel и MS Office Power Point. Предвиждаме обучението по професия „Оператор информационно осигуряване” да се проведе на 6 групи в 3 обучителни центъра на ЦПО към „ИО” АД: клон Варна – 2 групи, 26 обучавани, клон Добрич – 2 групи, 25 обучавани, и клон Русе – 2 групи, 22 обучавани, общо 73 обучавани. Обучителите по тази професия са преподаватели към ЦПО при „ИО”АД, притежават значителен опит, висока квалификация и сертификати от водещите софтуерни компании. Предвиждаме организацията на обучението да се извърши в дистанционна форма и по 132 присъствени учебни часа. Учебните материали и ресурси за самоподготовка покриват 80% от съдържанието на учебната програма и ще бъдат разположени в базирана интернет система за дистанционно обучение на „ИО” АД с гарантиран високоскоростен достъп. За обучението в ЦПО към „ИО” АД, клон Добрич се предвиждат разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. Предвижда се включване на заети лица от целевата група от малките населени места Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел на област Добрич, които са на трудов договор в „ИО” АД клон Добрич и месторабота в изнесени офиси на клона в съответните населени места. Предвижда се включване на 4 заети лица от целевата група от Силистра, които са на трудов договор в „ИО” АД клон Силистра. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от бенефициента, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. За документиране на получените учебни материали и пособия се използва предоставената форма на Проекта. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти от АЗ. Според изискванията на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008, по която “Информационно обслужване” АД е сертифицирана, всяка завършила група на обучение при нас попълва анкетна карта. Резултатите от анкетите служат за оценяване степента на удовлетвореност на клиента. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Дейност 8: Подготовка за извършване на обучение „Графичен дизайнер” За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия във всеки клон на „ИО” АД от териториалния обхват на Проекта: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - заявка за участие в обучение по „Графичен дизайнер”, разработена от екипа за управление; - присъствени списъци по образец на Проекта; - планове за работа; - учебни програми по дни и часове. 2. Уведомяване на лицата подали заявление за старта на обучение – време и място на провеждане, документ разработен от екипа за управление. 3. Осигуряване на преподаватели в обучителен център на ЦПО към „ИО” АД Добрич за времето на обучението, сключване на граждански договори за съботно/неделното присъственото обучение и допълнително споразумение към трудов договор за ангажимента на преподавателя за дистанционно обучение (публикуване на материали за дистанционно обучение на специализираната платформа на „ИО” АД) извършвани в работно време. 4. Доставка на материалите и консумативите за обучение по място на изпълнение на дейността.
Дейност 9: Провеждане на обучение „Графичен дизайнер” Изборът на обучение по професия „Графичен дизайнер” е в съответствие с идентифицираната необходимост от получаване на квалификация на заети лица в клоновете по териториален обхват на Проекта, назначени на позиции „Системен администратор”, „Организатор”, „Специалист програмно осигуряване”…... В рамките на учебната програма лицата ще придобият нови знания по отраслова професионална подготовка - маркетинг, трудово право, икономика на фирмата; специфична професионална подготовка – обща компютърна грамотност, работа с Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. Предвиждаме обучението по професия „Графичен дизайнер” да се проведе в 1 група, в обучителен център на ЦПО към „ИО” АД клон Добрич, общо 15 обучавани от клонове: Добрич – 1, Разград – 3, Русе – 2, Силистра – 2, Търговище – 3, Шумен - 4. Обучителите по тази професия са преподаватели към ЦПО при „ИО”АД клон Добрич, притежават значителен опит, висока квалификация и сертификати от водещите софтуерни компании. Предвиждаме организацията на обучението да се извърши в дистанционна форма и 192 присъствени учебни часа. Учебните материали и ресурси за самоподготовка покриват 80% от съдържанието на учебната програма и ще бъдат разположени в базирана интернет система за дистанционно обучение на „ИО” АД с гарантиран високоскоростен достъп. За обучението в ЦПО към „ИО” АД, клон Добрич се предвиждат разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. Предвижда се включване на 3 заети лица от Разград, 2 заети лица от Русе, 2 заети лица от Силистра, 3 заети лица от Търговище и 4 заети лица от Шумен, които са на трудов договор в „ИО” АД към съответния клон. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от бенефициента, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. За документиране на получените учебни материали и пособия се използва предоставената форма на Проекта. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти от АЗ. Според изискванията на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008, по която “Информационно обслужване” АД е сертифицирана, всяка завършила група на обучение при нас попълва анкетна карта. Резултатите от анкетите служат за оценяване степента на удовлетвореност на клиента. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Дейност 10: Подготовка за извършване на обучение „Програмист” За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия в клон Варна на „ИО” АД: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността: - заявка за участие в обучение по професия „Програмист”, разработена от екипа за управление; - присъствени списъци по образец на Проекта; - планове за работа; - учебни програми по дни и часове. 2. Уведомяване на лицата подали заявление за старта на обучение – време и място на провеждане, документ разработен от екипа за управление. 3. Осигуряване на външен преподавател в обучителен център на ЦПО към „ИО” АД Варна за времето на обучението, сключване на граждански договор. 4. Доставка на материалите и консумативите за обучение по място на изпълнение на дейността.
Дейност 11: Провеждане на обучение „Програмист” Изборът на обучение по професия „Програмист” е в съответствие с идентифицираната необходимост от повишаване на квалификацията на заети лица в клон Варна част от териториален обхват на Проекта, назначени на позиции „Програмист софтуерни приложения” и „Програмист аналитик”. В рамките на учебната програма лицата ще придобият нови знания по отраслова професионална подготовка - маркетинг, трудово право, икономика на фирмата; специфична професионална подготовка - WEB програмиране с ASP.NET Създаване на WEB приложения. Създаване и използване на WEB услуги, Използване на JavaScript и CSS във WEB програмирането, Програмиране на мобилни устройства. Особености на WEB програмиране. Програмиране на приложения. Предвиждаме обучението по професия „Програмист” да се проведе в 1 група, в обучителен център на ЦПО към „ИО” АД клон Варна. Обучителите по тази професия са преподаватели към ЦПО при „ИО” АД, притежават значителен опит, висока квалификация и сертификати от водещите софтуерни компании. Предвиждаме организацията на обучението да се извърши в дистанционна форма и 132 присъствени учебни часа. Учебните материали и ресурси за самоподготовка покриват 80% от съдържанието на учебната програма и ще бъдат разположени в базирана интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен достъп. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от бенефициента, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. За документиране на получените учебни материали и пособия се използва предоставената форма на Проекта. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти от АЗ. Според изискванията на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008, по която “Информационно обслужване” АД е сертифицирана, всяка завършила група на обучение при нас попълва анкетна карта. Резултатите от анкетите служат за оценяване степента на удовлетвореност на клиента. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФОЛИ АРТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 604 BGN
Общ бюджет: 83 643 BGN
БФП: 58 550 BGN
Общо изплатени средства: 54 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 921 BGN
2014 32 636 BGN
2015 0 BGN
54 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 633 BGN
2014 27 741 BGN
2015 0 BGN
46 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 288 BGN
2014 4 895 BGN
2015 0 BGN
8 184 BGN
Финансиране от бенефициента 46 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз