Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0144-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-08003
Наименование: Подобряване на квалификацията на служителите на "Модак" ООД
Бенефициент: "МОДАК" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 24.01.2013
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да се подобри квалификацията на131 заети лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да се повиши конкуретноспособността и производителността им, като гаранция за бизнес развитието на техния работодател
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта. УПРАВЛЕНИЕ По време на тази дейност се предвиждат провеждане на срещи между екипа за управление с цел събиране на информация за организационната среда и политиката й по отношение на хората. Ще се направи анализ на конкретните нужди и потребности от обучение на участниците (техническо задание), като се отчете спецификата на дейността на дружеството и проблемни сфери, с цел уточняване на най-подходящата учебна програма. Конкретни изисквания - в какви насоки ще бъдат обучавани служителите, теми, варианти и възможности ще бъдат съгласувани между желаните насоки за обучение на служителите и реалните им потребности. Ще се уточнят вариантите за място и време на провеждане на обучението и продължителност на обучението. Ще бъдат сключени граждански договори с участниците в екипа на управление, през първия месец от реализацията му. МОНИТОРИНГ След приключване на всички обучения ще бъде изготвен доклад за протичане на обученията, както и обобщени резултати от обратната връзка и оценката на обучението от участниците, което ще става чрез попълване на анкета. Дейностите по мониторинга ще включват: текущ и изходящ контрол, както и приключване, оценка и отчитане на проекта. Текущият контрол на проектния цикъл ще се осъществява, чрез постоянно наблюдение на постъпващата информация по групи дейности. Информацията ще се събира, обработва, отчита и анализира от координатора на проекта. Представителите на управленския екип ще извършват текущи проверки в хода на учебния процес, разработват и внедряват алтернативни форми на текущ контрол (тестове, анкети) за осъществяване на резултатите от обучението. Координаторът подготвя, разпространява и обработва анкетни карти, води присъствените списъци и контролира състоянието на учебната документация като цяло. На заседанията на екипа и работните групи ще се отчитат резултатите от текущия контрол и ще се вземат решения за корективни действия. Изходящият контрол ще се осъществява в края на всеки курс. Курсистите ще представят на координатора мненията и препоръките си за равнището на обучението, попълвайки анонимно анкета. Резултатите от последващия контрол ще бъдат представени и оформени във финален отчет. Приключване, оценка и отчитане на проекта - Ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. В изготвянето на отчетите ще участват счетоводителя на проекта, координатора и ръководителя на проекта. Финалният отчет ще бъде изготвен в рамките на последния месец на проекта и ще бъде представен за одобрение на Договарящия орган. Проектът ще използва резултатите от обученията, оценките и натрупания опит за изграждане на организационен капацитет
Дейност 2 - Професионално обучение Дейността предвижда избор на обучителна организация, изготвяне на учебен график за провеждане на професионалното обучение и същинската му реалзиация. Настоящата дейност е свързана с обучение на 124 служители по направление за професионално обучение по „Производство на облекло и текстил”. Обучаваните ще бъдат разделени на 10 групи. За целта се предвижда провеждане на процедура за избор на Изпълнител по ПМС 55/12.03.2007г. за избор на обучителна организация. Ще бъде избран изпълнител с квалифициран персонал за извършване на съответните обучения. Процедурата по избиране на обучителната организация ще бъде проведена съгласно правилата и изискванията на 55/12.03.2007г и ще се осъществява от представители на Кандидата (ръководител проект, счетоводител и координатор). Основно изискване при избора на обучителна организация ще бъде притежаването на лиценз от НАПОО и опит при провеждане на обучения за възрастни. С избрания подизпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на дейност обучение на работещите в «МОДАК» ООД. По време на тази дейност ще бъде изготвен и подробен учебен график на обученията, подготовката на материалите, организиране на самото провеждане и др. Всички учебни материали, които ще бъдат раздадени по време на обучението ще съдържат логото и символите на Оперативната програма и името на проекта, като ще бъдат спазени принципите за публичност и визуализация по проекта. Тези дейности ще обхванат втория и трети месец от плана за действие по проекта. Същинската реализация на обученията включва подготовка на материалите и организиране на самото провеждане на обученията. Ще бъдат проведени обучения по професионална квалификация за придобиване на част от професия по специалностите: „Производство на облекло и текстил”. За задоволяване нуждите и потребностите от обучение на заетите лица в «МОДАК» ООД, ще се проведе обучение по специалност: „Производство на облекло и текстил”. В това обучение се предвижда да участват 124 лица от дружеството, разделени в дванадесет групи. Обучението ще се проведе в сградата на «МОДАК» ООД в с.Резбарци, община Кърджали. Програмата на настоящето обучение по част от професия се състои от общо минимум 6600 учебни часа, които ще се провеждат в рамките на минимум 660 учебни часа за курс (10 групи * 660 учебни часа). Обученията ще се провеждат в собствени зали на дружеството в с.Резбарци. Формата на обучение и вариация на часовете ще бъде избрана съобразно изискванията на Кандидата и предложените технически оферти. Предвижда се успешно да завършат минимум 100 от обучаваните лица. След завършване на обучението, преминалите успешно курсовете ще получат документ удостоверяващ степента на придобита професионална квалификация. Предвижда се подготовка на ресурсното обезпечаване на обучението – подготовка и осигуряване на учебни материали, пособия и консумативи за теоретичното и практическото обучение. Преминалите успешно курса ще получат удостоверение, съгласно изискванията на наредба № 4 от 16.04.2003 г. - одобрено от МОН. По време на всички обучения ще бъдат използвани различни форми на текущ контрол, като тестове, казуси и упражнения, които ще индикират за степента на усвояване на материала и за трудностите, с които се сблъскват обучаемите. На края на всяко обучение ще се провежда заключителен изпит, въз основа на който ще се издадат удостоверенията за професионално обучение..
Дейност 3 - Обучение по ключови компетенции Организация и провеждане на обучение по ключови компетенции, за 131 заети лица – Умения за работа в екип и предотвратяване на конфликти (124лица) и англйиски език (7 лица). Те ще бъдат разпределени в 11 учебни групи. Обучението ще се провежда в собствени зали на дружеството в с.Резбарци. Общата продължителност на обучението в часове е както следва: (10 групи * 30 учебни часа и 1 група*300 уч.часа) или общо 600 учебни часа. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат. В обучението по ключови компетенции ще се използват различни методи - интерактивно обучение и др. По време на всички обучения ще бъдат използвани различни форми на текущ контрол, като тестове, задачи и упражнения, които ще индикират за степента на усвояване на материала и за трудностите, с които се сблъскват обучаемите. На края на обучението ще се провежда заключителен изпит, въз основа на който ще се издадат сертификатите.
Дейност 4 - Популяризиране на проекта и финансовата помощ. Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване и коригендума на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. по проекта са предвидени дейности по информиране и публичност, които включват: Изработка и поставяне на табели за визуализация и публичност - 1 брой. Табелите за визуализация ще съдържат логото на ОП «РЧР» и всички необходими обозначения. Табелите за визуализация са предназначени за базата в с.Резбарци, в които ще се осъществява обучението. Отпечатване на 1000 броя брошури, с информация за провежданите дейности по проекта. - При стартирането на проекта ще бъдат изработени и отпечатани брошури, които ще съдържат кратка информация за целите, дейностите по проекта и очакваните резултати. Брошурите ще бъдат разпространявани сред обществеността, с оглед популяризиране на настоящия проект, както и разпространение на идеята на проекта, която може да се приложи във всякакви фирми, независимо от бранша и големината на организацията. В изработването на брошурата ще участват ръководителя на проекта и координатора. Разпространението ще се осъществява от членове на експертния екип и от доброволци. Тази дейност ще обхване целия период на изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Трейнър Консулт" ЕООД
"ОФИС ХИТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 592 BGN
Общ бюджет: 194 462 BGN
БФП: 155 569 BGN
Общо изплатени средства: 155 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 718 BGN
2014 115 829 BGN
2015 0 BGN
155 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 761 BGN
2014 98 455 BGN
2015 0 BGN
132 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 958 BGN
2014 17 374 BGN
2015 0 BGN
23 332 BGN
Финансиране от бенефициента 49 648 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз