Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0172-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11005
Наименование: "Подобряване адаптивността на заетите в "Геотрейд -Иванов" ООД
Бенефициент: "Геотрейд - Иванов" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 10.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Да се създадат условия, работещите в „Геотрейд - Иванов” ООД, да развиват личностните си и професионалните си знания, умения и способности за подобряване на собственото им благосъстояние и конкурентоспособността на фирмата. 2. Да се повиши адаптивността и производителността на заетите в „Геотрейд - Иванов” ООД, чрез включването им в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности. 3. Да се гарантира устойчива заетост на работещите в предприятието. 4. Да се стимулира проактивен подход към учене през целия живот на работещите в „Геотрейд - Иванов” ООД
Дейности: Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти, които ще бъдат подпомагани от целия управленски екип на предприятието. Екипът ще включва ръководител проект и счетоводител. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от „Геотрейд - Иванов” ООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. „Геотрейд - Иванов” ООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от „Геотрейд - Иванов” ООД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Управителя на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Избор на обучаваща организация в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща подготовката на тръжната документация, провеждането на процедура, оценяване на получената оферта и подписването на договор с избрания доставчик. На основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от ПМС 55, ще се поиска оферта от лицензирана обучаваща организация, тъй като предвидената стойност за услугата, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е до 15 000 лв. включително, за: 1. Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен, специалност „Продавач - консултант” с код 3410201 – продължителност 300 учебни часа, 1 курс за 6 човека. 2. Обучение по КК 2 „Общуване на чужди езици” - Английски език, нива А2, А3 и Б1- продължителност 300 учебни часа, 1 курс за 6 човека. За разходването на всички средства по бюджетните пера, „Геотрейд - Иванов” ООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Осигуряване на публичност за проекта. „Геотрейд - Иванов” ООД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на проекта, съфинансиран от ОП РЧР, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стоиност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на административната сграда на предприятието и една на мястото на извършване на обученията. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на табeлата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 200 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, който се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати.
Обучение за придобиване на ключови компетенции 2 „Общуване на чужди езици” - Английски език, нива А2, А3 и Б1- 1 курс /6 човека/. Ключовите компетентности са важeн фактор за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство и социалното включване на всеки, както и повишаване на неговата мобилност и мотивация. Наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации, ключовите компетентности могат да бъдат разглеждани като степен на адаптивност на индивида спрямо потребностите на пазара на труда. Необходимостта от усъвършенстване на компетенциите на работещите в „Геотрейд - Иванов” ООД именно в областта на чуждоезиковото обучение е идентифицирана от ръководството на фирмата. Извършването на сервизно-ремонтна дейност изисква добро владеене на английски език, тъй като значителна част от съпътстващите техниката документи са на английски. Съществена част от използваните в техниката компютърни технологии също са на английски език. Проектът предвижда и обучение за придобиване на ключови компетенции в съответствие с Европейската референтна рамка за осем ключови компетентности. Ще се извършва обучение по КК 2 „Общуване на чужди езици” - Английски език, нива А2, А3 и Б1. Продължителност на обучението 300 учебни часа, вкючени 6 заети от предприятието. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите.
Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен, специалност „Продавач - консултант” с код 3410201 – 1 курс /6 човека/ Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на клиентите на фирмата, развитието на технологиите и пазарите в бранш – навигационна техника, насърчава поддържането на стандарти за качество и допринася за повишаване производителността и конкурентноспособността на фирмата. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на заетите е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Ще се проведе 1 курс за 6 заети с продължителност 300 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точна на идентифицираните потребностите. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Тя трябва да съдържа: А. Обща професионална подготовка Б. Отраслова професионална подготовка В. Специфична професионална подготовка Г. Допълнителна професионална подготовка Обучението ще се извърши от лицензирана обучаваща организация, избрана в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 994 BGN
Общ бюджет: 9 563 BGN
БФП: 9 563 BGN
Общо изплатени средства: 9 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 563 BGN
2015 0 BGN
9 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 128 BGN
2015 0 BGN
8 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 434 BGN
2015 0 BGN
1 434 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз