Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0108-C0001
Номер на проект: ESF-2116-04-11001
Наименование: По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД
Бенефициент: "МОНОЛИТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 15.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на квалификационно обучение на заети лица с остарели или несъответстващи на работното им място квалификации в Монолит ООД и „Декси консулт” ООД за повишаване на призводителността и създаване на условия за устойчива заетост. Подобряване на пригодността, адаптивността и професионалните умения на работниците за удължаване на активната им трудова дейност в отрасъл стропителство и създаване на условия за устойчива заетост.
Дейности: Дейност 1. Ресурсно обезпечаване на проекта Посочените в проектното предложение членове на екипа ще заемат официално своите позиции съответно на ръководител проект, счетоводител, координатор и преподаватели. Ще се мобилизират технически ресурси за изпълнение на проекта – офиси, офис оборудване, средства за комуникация и консумативи
Дейност 2. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност се извършва съгласно съпътствуваща Програма за публичност и визуализация на Проекта, която състои в публикуване на три информационни материала, организиране на две пресконференции- при стартирането и приключването на проекта, публикуване на информация за проекта в средствата за маспва информация, поставяне на информационни табла и на две информационни табели, в съответствие с изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР). Дейността ще се изпълнява от екипа за управление на проекта
Дейност 3. Провеждане на обучение по професия „ Строител”, спец. „Мазилки и шпакловки” Ще бъдат обучени 7 заети лица в Монолит ООД за придобиване на втора ПКС по Професия „ Строител” с код 582030, спец. „Мазилки и шпакловки” с код 5820305. Обучението е структурирано модулно и е с продължителност 660 учебни часа, от които 146 теоретични и 514 практически. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. По време на обучението си те ще придобият знания и умения за работа с най – новите и модерни материали и технологии за специалността. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. Всички обучаеми лица, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация ще получат свидетелство за професионално обучение. С реализирането на дейността лицата от целевата група ще повишат разширят своите професионални компетенции, ще станат по – конкурентноспособни и адаптивни на пазара на труда.
Дейност 4. Провеждане на обучение по професия „ Строител”, спец. „Покриви” Ще бъдат обучени 6 заети лица в Монолит ООД за придобиване на втора ПКС по Професия „ Строител” с код 582030, спец. „Мазилки и шпакловки” с код 5820312. Обучението е структурирано модулно и е с продължителност 660 учебни часа, от които 158 теоретични и 502 практически. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. По време на обучението си те ще придобият знания и умения за работа с най – новите и модерни материали и технологии за специалността. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. Всички обучаеми лица, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация ще получат свидетелство за професионално обучение. С реализирането на дейността лицата от целевата група ще повишат разширят своите професионални компетенции, ще станат по – конкурентноспособни и адаптивни на пазара на труда.
Дейност 5. Провеждане обучение по професия „Строител”, спец. „Кофражи” Ще бъдат обучени 9 заети лица в Монолит ООД за придобиване на втора ПКС по Професия „ Строител” с код 582030, спец. „Кофражи” , код 5820302. Обучението е структурирано модулно и е с продължителност 660 учебни часа, от които 143 теоретични и 517 практически. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. По време на обучението си те ще придобият знания и умения за работа с най – новите и модерни материали и технологии за специалността. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. Всички обучаеми лица, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация ще получат свидетелство за професионално обучение. С реализирането на дейността лицата от целевата група ще повишат разширят своите професионални компетенции, ще станат по – конкурентноспособни и адаптивни на пазара на труда.
Дейност 6. Провеждане на обучение по професия „ Строител”, спец. „Зидария” Ще бъдат обучени 6 заети лица в Монолит ООД за придобиване на втора ПКС по Професия „ Строител” с код 582030, спец. „Кофражи” , код 5820304. Обучението е структурирано модулно и е с продължителност 660 учебни часа, от които 162 теоретични и 498 практически. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. По време на обучението си те ще придобият знания и умения за работа с най – новите и модерни материали и технологии за специалността. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. Всички обучаеми лица, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация ще получат свидетелство за професионално обучение. С реализирането на дейността лицата от целевата група ще повишат разширят своите професионални компетенции, ще станат по – конкурентноспособни и адаптивни на пазара на труда.
Дейност 7. Провеждане на обучение по професия „ Строител”, „Армировка и бетон” Ще бъдат обучени 6 заети лица в Монолит ООД за придобиване на втора ПКС по Професия „ Строител” с код 582030, спец. „Кофражи” , код 5820304. Обучението е структурирано модулно и е с продължителност 660 учебни часа, от които 148 теоретични и 512 практически. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. По време на обучението си те ще придобият знания и умения за работа с най – новите и модерни материали и технологии за специалността. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. Всички обучаеми лица, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация ще получат свидетелство за професионално обучение. С реализирането на дейността лицата от целевата група ще повишат разширят своите професионални компетенции, ще станат по – конкурентноспособни и адаптивни на пазара на труда.
Дейност 8. Провеждане на обучение „Управление на конфликти” Ще бъдат обучени в ключови компетенции „Управление на конфликти” 10 лица от управляващия персонал на „Монолит”ООД и 2 лица на партньора в рамките на 36 учебни часа. При провеждане на обучението ползвателите по проекта ще придобият знания и умения за откриване на конфликти, поведение в конфликтни ситуации и прилагане на техники за преодоляването им. При завършване на обучението ще бъдат издадени сертификати. С реализирането на дейността ще се повишат психологическите умения за справяне в конфликтни ситуации на управленския персонал на водещата организация и партньора, което ще доведе до по-качествено ниво на комуникация.
Дейност 9. Провеждане на обучение „Управление на стреса” При реализиране на дейността ще бъдат обучени 34 лица от изпълнителския състав на „Монолит”ООД в ключова компетенция „Управление на стреса”, която ще повиши адаптивността им на работното място впредвид смяна на обектите на работа обусловени от спецификата на професиите им и ще повиши комуникативните им умения. Реализирането на обучението ще завърши с с изграждане на алтернативи за избягване на стресови ситуации и с издаването на сертификати.
Дейност 10. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 406 BGN
Общ бюджет: 47 017 BGN
БФП: 37 614 BGN
Общо изплатени средства: 37 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 281 BGN
2014 29 330 BGN
2015 0 BGN
37 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 039 BGN
2014 24 931 BGN
2015 0 BGN
31 970 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 242 BGN
2014 4 400 BGN
2015 0 BGN
5 642 BGN
Финансиране от бенефициента 10 352 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз