Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0110-C0001
Номер на проект: ESF-2116-07-13002
Наименование: Подобряване на конкурентноспособността и привлекателността на фирмата "Антоан Вилл" ЕООД гр.Русе чрез инвестиции в човешкият капитал
Бенефициент: "Антоан Вилл" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на адаптивността на заетите лица от фирма „Антоан Вилл“ ЕООД, гр. Русе и създаване на условия за трайна заетост.
Дейности: Дейност 1 Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта Обосновка Управлението на проекта е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху дейности, които се предвиждат, за да бъдат постигнати целите на проектната инициатива. Управлението на проект е сложна система от взимани връзки и съдържа в себе си следните подкомпоненти: Управление на интегритета в проекта; Управление на обхвата в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта; Управление на риска в проекта; Управление на снабдяването в проекта Главна роля при реализиране на проекта играе ръководителят. Поради сравнително малките мащаби на проекта, той ще бъде управляван основно от един човек. 1. Ръководителят на проекта ще осъществява връзката с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще следи и подготвя текущата документация по проекта. Ще наблюдава дали проектът и заложените в него дейности вървят според план графика. Ще подготвя общият доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) Ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето на цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта. 2.Координатор на проекта Ще отговаря за ефективно и навременно изпълнение на дейностите за оферти, техническо оборудване съгласно договорите по проекта и времевите графици за изпълнение и по процедурите, определени от донора; Ще осигурява доставка и зареждане с консумативи и материали, като гарантира спазването на определените от донора процедури;Ще осигурява технически изпълнението на дейности, свързани с печат, издаване и разпространение на информационни материали; Ще осигурява логистиката при организиране на срещи, обучения и събития по проекта; Ще следи и отговаря за базите данни по проекта, пренасочва информацията от бенефициента към експертите наети по проекта или към фирмите изпълняващи поръчки по проекта; Ще координира воденето на цялостната документация по проекта. Инициира и координира въвеждането и поддържането на прегледна и съвременна система за файлиране на проектната дейност; Ще подкрепя административно ръководителя на проекта при окомплектоване на отчетната документация; Ще следи и координира извършването на финансовите плащания по проекта по утвърдени от ръководител проекта. Инициира и подготвя варианти за технически отчет и изисква финансовият отчет от счетоводителя за отчетният период; Ще изготвя финансови заявки, месечни и тримесечни отчети, съгласно определените срокове и формати; Ще извършва дейности по обработка, печат, класиране, архивиране на документацията по проекта на хартиен и електронен носител 2.Счетоводител на проекта Счетоводителя (Икономист) - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето на цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта Предвидените ресурси за управление на проекта са обосновани. Управляващият орган ще е в състояние да контактува и изисква документи от лица, които са отговорни за изпълнението на разписаните по проекта дейности.
Дейност 2 Подготвителни действия по проекта: провеждане на процедури за избор на обучаващи организации;за избор на доставчик на материали и консумативи;за избор на консултант по публичност; за избор доставчик за осигуряване на зали за обучител Обосновка Типовете обучения изискват синхронизация с преките бенефициенти – оформяне на обучителни групи. Провеждане на процедури за определяне на изпълнители: избор на обучителни организации, подготовка по провеждане и избор на структури, които ще доставят учебни материали и консумативи, структури където ще отдават помещения за обучение, структури, които ще реализират кампания по информация и публичност. Изисква се време за структуриране на обучителните графици, синхронизиране на програмите с местните органи по мониторинг в гр.Русе. Екипът за управление на фирма "Антоан Вилл"ЕООД ще подготви и изпълни 6 процедури за избор на изпълнител по правилата на ПМС 55/12.03.2007г. – както следва: 1.Избор на изпълнител за извършване на обучения за повишаване на професионалната квалификация по специалности :Бизнес администрация; Моден дизайн; Oператор в производството на облекло; Работник в производство на облекло; Моделиер – технолог на облекло 2.Избор на изпълнител за обучение по придобиване на ключови компетенции – английски език (ниво А1, А2, Б1) и специфични компютърни умения . 3.Избор на изпълнител за доставка на материали - учебни помагала и консумативи необходими за провеждането на обученията.Четири от специалностите пряко кореспондират с шивашкият бранш и са необходими точно определени материали при реализиране на часовете по практическа подготовка като:  Плат - вълнен  Плат - изкуствен  Хастар  Веревни ленти за обточване - метри  Подлепващо - метри  Флизелин - метри  Армирана лента - метри  Копчета - брой  Подплънки - чифт  Гугли - чифт  Ципове - брой  Конци (конус бял и конус черен) 4 конуса  Креда 1бр.  Четка за почистване на креда 1бр. обучaеми  Молив за надписване 1бр.  Ръчна игла 2бр.  Шило 1б  Карфици 1опаковка  Напръсник 1бр  Шаблони за пречупване на детайли 1 комплект  Кривки - брой  Маркери  Ножица за текстил  Работна манта За улеснение в бюджета те са групирани като пакет материали за практическа подготовка с обща сума 106,83 стотинки.Те са отнесени към учебно перо 3.2 консумативи. Към консумативите са отнесине и пакети хартия; ПВЦ папки, тонери и др ,защото учебният процес изисква много хартия и консумативи. Чисто учебните материали за теоретична подготовка включват : Учебник Учебен бележник Моливи КД - Дискове за самоподготовка Учебни тетрадки Те са отнесени към бюджетно перо 3.1. Материали. Изключение прави специалноста Бизнес администрация. Там материалите и консумативите практически съвпадат. 4.Избор на изпълнител за извършване на услуга по осигуряване на учебни помещения за извършване на обучителният процес. 5.Избор на изпълнител за извършване на услугата по информация и публичност След приключване на процедурите с избраните изпълнители ще бъдат сключени договори. Процедурите и договорите с изпълнители са предвидени да се състоят първият месец от стартиране на проекта. Услугата по публичност предполага разпределение през цялата година на медийните събития . 6.Избор на изпълнител за услугата застраховане на обучаемите лица
Дейност 3 Професионално обучение на работниците и служители от „Антоан Вилл“ ЕООД Обосновка: Професионалната обучение във фирмата ще обхване следните специалности и хора 1.Бизнес администрация - 8 души 2.Моден дизайн -13 души 3. Oператор в производството на облекло -22 души 4. Работник в производство на облекло -7 души 5. Моделиер – технолог на облекло -6 души Образователният процес ще завърши със издаване на Свидетелства за професионална квалификация. В зависимост от обучаваната специалност ще бъдат застъпени и трите степени на професионална квалификация I ,II и III 1.Професията Работник в производство на облекло. По нея ще бъдат обучавани 7 души на фирмата Професионално направление и код:  Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, Код: 542  работник в производство на облекло, Код: 542090 Специалност  Производство на облекло, Код: 5420901 Степен на професионална квалификация  Първа степен на професионална квалификация  Общ брой часове: 321 часа  Брой часове по теория: 107 часа  Брой часове по практика: 214часа 2. Oператор в производството на облекло. Ще бъдат обучавани 22 души на фирмата.  Професионално направление  Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, код:542  Професия и код:  Оператор в производството на облекло, код:542050  Специалност и код:  Производство на облекло от кожи, код: 5420502 Степен на професионална квалификация  Втора степен на професионална квалификация  Общ брой часове: 669 часа  Брой часове по теория: 223 часа  Брой часове по практика: 446 часа 3. Моделиер – технолог на облекло. По проекта на фирмата професионална квалидикация ще придобият 6 души. Професионално направление и код: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, код:542 Професия и код: Моделиер – технолог на облекло, код:542040 Специалност и код: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил код: 5420401 Степен на професионална квалификация Трета степен на професионална квалификация  Общ брой часове: 969 часа  Брой часове по теория: 323 часа  Брой часове по практика: 646 са 4.Моден дизайн. Съгласно проекта на фирма „Антоан Вилл“ ЕООД, обучение ще получат 13 души Професионално направление :  Интериорен дизайн код: 214 Професия :  Дизайнер код:214010 Специалност:  Моден дизаий код: 214010 Степен на професионална квалификация Трета степен на професионална квалификация  Общ брой часове: 1038 часа  Брой часове по теория: 421 часа  Брой часове по практика:  617 часа 5.Бизнес администрация. Съгласно проекта ще се обучат 8 души Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности код 346 Професия  Офис мениджър – 346010; Специалност  Бизнес - администрация Код: 3460101; Степен на професионална квалификация  Трета степен на професионална квалификация  Общ брой часове: 971 часа  Брой часове по теория: 419 часа  Брой часове по практика:  552 часа
Дейност 4 Обучение на служителите и работниците от „Антоан Вилл“ ЕООД гр.Русе по ключови компетенции: английски език и дигитални компетенции Обосновка 1.Езиковото обучение Изисквания от европейско законодателство: 1.Обучение по английски език: Английският език се наложи, като комуникативен език за ЕС. Всички образователни системи на Европейските страни отчитат този факт и го залагат в образователните си системи. Европейският съюз е структура на свободно движение на хора, стоки и капитали. Русенска област е гранична. Дейността на фирмата включва контакти с много чуждестранни партньори. Следователно знанията по английски език носят преки позитиви за фирмата, стабилизират работните места и повишават конкурентоспособността на фирмата. Обучителният процес по английски език е 300 часа. Образователният процес за всеки завършил обучението ще завърши със свидетелство за овладени езикови компетенции. Съгласно предварителните разчети обучението ще обхване 8 души 2.Дигитални компетенции работа със специализиран софтуер Photoshop 8 души Отдавна отпадна необходимостта от убеждаването при ползването на компютър. Тук аргументите са ,че това обучение ще обхване средният управленски персонал,които се занимава с конструиране на желаните модели. Обучителният курс по дигитални компетенции ще бъде от 45 часа. Желаещите работници да придобият дигитални компетенции специализираният курс са 8 и ще се сформира една група обучаеми . Обучение е по специализирано и касае работа при конструкцията на дрехи и е със специализиран софтуер . Обучителният процес ще изисква да се предвидят ресурси за учебни материали и консумативи, а също така и за наем на учебни помещения. Образователният процес за всеки завършил обучението ще завърши със свидетелство за овладени дигитални компетенции
Дейност 5 Информация и публичност по проекта Обосновка При реализиране на дейността по информация и публичност ще се осъществят следните прояви, като ще бъдат спазени всички изисквания съгласно „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност” по ОП РЧР  Поставяне на информационна табела  Изготвяне на брошури  Организиране на пресконференция  Платена публикация в местни медии  Изготвяне на Уеб сайт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 393 BGN
Общ бюджет: 97 042 BGN
БФП: 77 634 BGN
Общо изплатени средства: 77 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 679 BGN
2014 61 953 BGN
2015 0 BGN
77 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 327 BGN
2014 52 660 BGN
2015 0 BGN
65 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 352 BGN
2014 9 293 BGN
2015 0 BGN
11 645 BGN
Финансиране от бенефициента 19 598 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз