Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0134-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07020
Наименование: "Инвестираме в хората и бизнеса чрез мотивационно обучение за повишаване на търговските компетенции и развитие на умения за работа в екип"
Бенефициент: „МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 22.01.2013
Дата на приключване: 22.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът е инвестиция в обучението и развитието на човешкия капитал на дружествата-партньори с цел повишаване на конкурентоспособността, адаптивността и производителността на хората и бизнеса в съвременните пазарни условия.
Дейности: Дейност 1: Ресурсно обезпечаване на проекта Посочените в проектното предложение членове на екипа на Кандидата ще заемат своите позиции съотвентно на ръководител и счетоводител. Водещата организация ще мобилизира технически ресурси за изпълнение на дейностите по проекта-офис, офис-оборудване, средства за комуникация и консумативи.
Дейност 2: Публичност и визуализиция Разработване, организация и осъществяване на съпътстваща Програма за визуализация на Проекта. Програмата предвижда: • публикуване на информационни материали на интернет страницата на Кандидата и партньорите- www.mtgbg.com при стартиране на проекта, при изпълнение на дейност 4 и при неговото финализиране; • поставяне на информационни табели в офиса на Кандидата и на партньорите по проекта и в учебната зала. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОП РЧР, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР: на всички материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на Интернет-страницата да бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОП РЧР и текст, информиращ за проекта.
Дейност 3: Избор на доставчик на обучението по ПМС55/2007 г. • Изготвяне на спецификации и критерии за избор на изпълнител по чл. 12 ал.2 от ПМС55/2007 г; • Проучване на потенциални изпълнители; • Установяване на контакт с цел получаване на оферта; • Разглеждане и оценяване на офертата според предварително изготвените критерии и методика за оценка; • Избор на изпълнител; • Сключване на договор. Чрез тази дейност ще се спази принципа за добро финансово управление на проекти, ще се създадат условия за избор на доставчик на обучение при търсене на най-целесъобразното съотношение цена-качество.Членовете на екипа за управление на проекта ще разработят спецефикациите и ще оценят ценовите оферти.
Дейност 4: Провеждане на обучение Ще бъде сформирана 1 група, която ще премине посоченото обучение. Обучението ще бъде осъществено чрез 2 модула по 15 учебни часа в рамките на общо 30 уч. часа с цел надграждане и развитие на знанията и уменията в т.ч. за екипна работа. Формата на обучение е дневна с откъсване от работа. За изпълнител ще се търси и избере организация, специализирана във вътрешно-фирмени обучения и адаптираща програмите за обученията си съобразно потребностите на обучаемите. Изискване ще бъде лекторите да притежават опит в провеждане на обучения на търговски екипи. На участниците в обучението ще бъде издаден документ от обучаващата организация, удостоверяващ преминатото обучение. Съдържанието на обученизаето ще бъде разпределено в следните модули : Модул 1 –Мотивационно обучение за повишаване на търговските компетенции. Модула ще бъде в рамките на 15 учебни часа, от които 8 във вид на теоретичен материал и 7 като групови задания , ролеви игри, казуси и др.подобни практически занимания с цел по-добро усвояване на наученото. Модул 2 – Развитие на умения за работа в екип, 15 учебни часа, като се повтаря разпределението от модул 1. • Провеждане на анкета и връчване на документ за преминато обучение. Анкетата цели да провери удовлетвореноста на участниците от целевата група относно проведеното обучение.
Дейност 5: Управление на проекта • Разпределяне на конкретни задачи и отговорности в рамките на екипа. • Провеждане на регулярни работни срещи на екипа за отчитане на напредъка на проекта, резултати и подготовка на документацията към Управляващия орган на ОП РЧР (справки, междинни и финален отчети). • Мониторинг върху осъществяването на дейностите, спазване на срока за доставка и провеждане на обучението. • Периодично изготвяне на информация – справки, отчети, текстове за публикуване в Интернет-страницата. • Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. Дейностите за организация, вътрешен мониторинг, контрол и управление на проекта имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Мониторингът ще допринесе, при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, да се извършва своевременно проучване на причините за него и да се вземат мерки за отстраняването им.
Партньори
Партньори:
"Центромет" АД
Осъм АД
АЛУКОМ АД
Изпълнители:
"Ин Йор Хендс" ООД
Аксънт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 870 BGN
Общ бюджет: 3 933 BGN
БФП: 2 753 BGN
Общо изплатени средства: 2 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 753 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 413 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 BGN
Финансиране от бенефициента 1 230 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз