Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0159-C0001
Номер на проект: ESF-2116-08-07001
Наименование: Адаптивни умения и висок професионализъм в модернизирани условия на пазарни предприятия
Бенефициент: "Стримон спа" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на по-ефективно управление и мотивиране на персонала, зает с туристическа дейност, с цел по-качествено обслужване на клиенти. Повишаване на професионалната квалификация и адаптивността на служителите от „Стримон Спа” АД, чрез обучения по част от професия и развитие на ключови компетенции.
Дейности: Управление на проекта и одит Вътрешната оценка за изпълнението на проекта ще се извършва с помоща на различни процедури и инструменти. Например екипа по проекта ще състави, детайлен план за вътрешен мониторинг, като част от планирането, организацията, мениджмънта и цялостното изпълнение на проекта, планово и фактически. Използваните инструменти са: Анкети и интервюта – в началото, в процеса на работа и на краен етап. Ще се попълват Анкети за обратна връзка с обучаемите за качеството на професионалното обучение. Директен контрол върху месечния план – График на дейностите; обучение, мотивация, условия на работа, безопасни условия, плащане на стипендии, провеждане на изпити, закупуване на тренинг материали, финансови дейности, популяризиране и информираност, партньорски отношения. Контрол върху ефективност на разходите – по бюджетни пера - икономичност, относно законосъобразност и целесъобразност. Финансова дисциплина. Анализ на резултатите – междинен и краен отчет - Изготвяне на четиримесечни междинни отчети от Ръководителя на проекта. Отчетите представят изпълнените дейности и получените резултати, за конкретния период. - членовете на екипа по проекта ще изготвят индивидуални доклади на база договорените ангажименти по проекта. Заключенията и препоръките ще бъдат дискутирани по време на изготвяне на междинните проекти. За целите на мониторинга, ще се провеждат регулярни срещи на место, за сравнение на планираните в логическата рамка цели и индикатори, нивото на постигането им и рисковете които възникват. Междинния отчет за изпълнение на планираните резултати ще бъде основен източник за отчет, анализ и самооценка.
Професионално обучение Провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/12.03.2007 за предоставяне на обучителна услуга и избор на Изпълнител-Лицензирана обучителна организация. Провеждане на професионално обучение за 60 лица – Професонална квалификация по част от професия, специалност 8110101„Организация на хотелиерството”. Провеждане на изпити от оценителна комисия и връчване на свидетелства на успешно преминалите.
Обучение по ключови компетенции Обучение по ключови компетенции, за 60 заети лица – Обща компютърна грамотност
Популяризиране на проекта и финансовата помощ Избор на доставчик за предоставяне на рекламни и PR услуги и договаряне. Популяризиране на проекта и финансовата помощ. - Информационна брошура – 500 бр.А4, Платени публикации в местната преса – 2 бр., Информационна табела пред офиса на проекта и закриваща среща – отчет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Трейнър Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 666 BGN
Общ бюджет: 113 977 BGN
БФП: 91 181 BGN
Общо изплатени средства: 91 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 533 BGN
2014 71 648 BGN
2015 0 BGN
91 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 603 BGN
2014 60 901 BGN
2015 0 BGN
77 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 930 BGN
2014 10 747 BGN
2015 0 BGN
13 677 BGN
Финансиране от бенефициента 24 417 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз