Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0145-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-08002
Наименование: Перманентно надграждане на квалификацията на служителите в "Алкомерс" ЕООД
Бенефициент: "Алкомерс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 22.01.2013
Дата на приключване: 18.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да се повиши конкуретноспособността и производителността им, като гаранция за бизнес развитието на техния работодател
Дейности: Управление на проекта Вътрешната оценка за изпълнението на проекта ще се извършва с помоща на различни процедури и инструменти. Например екипа по проекта ще състави, детайлен план за вътрешен мониторинг, като част от планирането, организацията, мениджмънта и цялостното изпълнение на проекта, планово и фактически. Използваните инструменти са: Анкети и интервюта – в началото, в процеса на работа и на краен етап. Ще се попълват Анкети за обратна връзка с обучаемите за качеството на професионалното обучение. Директен контрол върху месечния план – График на дейностите; обучение, мотивация, условия на работа, безопасни условия, плащане на стипендии, провеждане на изпити, закупуване на тренинг материали, финансови дейности, популяризиране и информираност, партньорски отношения. Контрол върху ефективност на разходите – по бюджетни пера - икономичност, относно законосъобразност и целесъобразност. Финансова дисциплина. Анализ на резултатите – междинен и краен отчет - Изготвяне на четиримесечни междинни отчети от Ръководителя на проекта. Отчетите представят изпълнените дейности и получените резултати, за конкретния период. - членовете на екипа по проекта ще изготвят индивидуални доклади на база договорените ангажименти по проекта. Заключенията и препоръките ще бъдат дискутирани по време на изготвяне на междинните проекти. За целите на мониторинга, ще се провеждат регулярни срещи на место, за сравнение на планираните в логическата рамка цели и индикатори, нивото на постигането им и рисковете които възникват. Междинния отчет за изпълнение на планираните резултати ще бъде основен източник за отчет, анализ и самооценка.
Професионално обучение Провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/12.03.2007 за предоставяне на обучителна услуга и избор на Изпълнител-Лицензирана обучителна организация. Провеждане на професионално обучение за 12 лица – Професонална квалификация по: 3410401 «Търговия на едро и дребно»– (2 групи по 600 часа) 1200 уч.часа 8110603 Кетъринг – 600 уч.часа (1 група) Провеждане на изпити от оценителна комисия и връчване на Удостоверения на успешно преминалите.
Обучение по ключови компетенции Обучение по ключови компетенции, за 34 заети лица – “Обща компютърна грамотност”- 45 уч.ч
Популяризиране на проекта и финансовата помощ Избор на доставчик за предоставяне на рекламни и PR услуги и договаряне. Популяризиране на проекта и финансовата помощ.: Информационна брошура – 150 бр.А4, Платени публикации в местната преса – 2 бр., Информационна табела пред офиса на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Трейнър Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 073 BGN
Общ бюджет: 51 213 BGN
БФП: 51 213 BGN
Общо изплатени средства: 51 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 215 BGN
2014 0 BGN
2015 39 998 BGN
51 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 532 BGN
2014 0 BGN
2015 33 999 BGN
43 531 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 682 BGN
2014 0 BGN
2015 6 000 BGN
7 682 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз