Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0133-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07025
Наименование: "Инвестираме в служителите чрез обучение за придобиване на лидерски умения и мениджърски компетенции за развитие на бизнеса"
Бенефициент: "Гурпа технология на металите - Ангел Балевски Холдинг АД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 29.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът е инвестиция в обучението и развитието на човешкия капитал на дружествата-партньори с цел повишаване на конкурентоспособността, адаптивността и производителността на хората и бизнеса в съвременните пазарни условия.
Дейности: Ресурсно обезпечаване на проекта Посочените в проектното предложение членове на екипа на Кандидата ще заемат своите позиции съотвентно на ръководител, счетоводител и координатор. Водещата организация ще мобилизира технически ресурси за изпълнение на дейностите по проекта-офис, офис-оборудване, средства за комуникация и консумативи.
Публичност и визуализиция Разработване, организация и осъществяване на съпътстваща Програма за визуализация на Проекта. Програмата предвижда: • публикуване на информационни материали на интернет страницата на Кандидата и партньорите- www.mtgbg.com при стартиране на проекта, при изпълнение на дейност 4 и при неговото финализиране; • Поставяне на информационна табела в офиса на Кандидата и на партньорите по проекта и в залата за обучение. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОП РЧР, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР: на всички материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на Интернет-страницата да бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОП РЧР и текст, информиращ за проекта.
Избор на доставчик на обучението по ПМС55/2007 г. • Изготвяне на спецификации и критерии за избор на изпълнител по чл. 12 ал.2 от ПМС55/2007 г; • Проучване на потенциални изпълнители; • Установяване на контакт с цел получаване на оферта; • Разглеждане и оценяване на офертата според предварително изготвените критерии и методика за оценка; • Избор на изпълнител; • Сключване на договор. Чрез тази дейност ще се спази принципа за добро финансово управление на проекти, ще се създадат условия за избор на доставчик на обучение при търсене на най-целесъобразното съотношение цена-качество.Членовете на екипа за управление на проекта ще разработят спецефикациите и ще оценят ценовите оферти.
Провеждане на обучение Ще бъдат сформирани 3 групи, които ще преминат обучение за придобиване и развитие на лидерски умения и мениджърски компетенции. Обучението ще бъде осъществено чрез 2 модула в рамките на общо 30 уч. часа за всяка група, с цел придобиване на нови умения и кометенци, повишаване на знанията и уменията за управление на процеси и ресурси. Формата на обучение е дневна с откъсване от работа. За изпълнител ще се търси и избере организация, специализирана във вътрешно-фирмени обучения и адаптираща програмите за обученията си съобразно потребностите на обучаемите. Изискване ще бъде лекторите да притежават опит в провеждане на обучения на мениджърски екипи. На участниците в обучението ще бъде издаден документ от обучаващата организация, удостоверяващ преминатото обучение. Модул 1 – Обучение за мениджърски компетенции ще бъде в рамките на 15 учебни часа, от които 8 във вид на теоретичен материал и 7 като групови задания , казуси, ролеви игли идр.подобни практчески занимания с цел по-добро усвояване на наученото. Модул 2 Обучение за лидерски умения, 15 учебни часа, като повтаря разпределението на модул 1. • Провеждане на анкета и връчване на документ за преминатото обучение. Анкетата цели да провери удовлетвореноста на участниците от целевата група относно проведеното обучение.
Управление на проекта • Разпределяне на конкретни задачи и отговорности в рамките на екипа. • Провеждане на регулярни работни срещи на екипа за отчитане на напредъка на проекта, резултати и подготовка на документацията към Управляващия орган на ОП РЧР (справки, междинни и финален отчети). • Мониторинг върху осъществяването на дейностите, спазване на срока за доставка и провеждане на обучението. • Периодично изготвяне на информация – справки, отчети, текстове за публикуване в Интернет-страницата. • Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. Дейностите за организация, вътрешен мониторинг, контрол и управление на проекта имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Мониторингът ще допринесе, при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, да се извършва своевременно проучване на причините за него и да се вземат мерки за отстраняването им.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 940 BGN
Общ бюджет: 11 017 BGN
БФП: 7 712 BGN
Общо изплатени средства: 7 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 712 BGN
2015 0 BGN
7 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 555 BGN
2015 0 BGN
6 555 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 157 BGN
2015 0 BGN
1 157 BGN
Финансиране от бенефициента 3 403 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз