Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0143-C0001
Номер на проект: ESF-2116-08-07002
Наименование: Повишаване адаптивността и производителността на работна сила във фирма "Витал"
Бенефициент: "ВИТАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и производителността на заети лица във „Витал” ЕООД чрез продължаващо обучение, като основа за постигане на устойчива заетост и повишаване конкурентноспособността на фирмата.
Дейности: Дейности по управление на проекта Дейността включва: 1.1. Мобилизиране на проектния екип и провеждане на първа работна среща; 1.2. Провеждане на ежемесечни срещи на проектния екип; 1.3. Административни и счетоводни дейности по проектното осигуряване; 1.4. Разработване и подаване на финални отчети (технически и финансови) и съответните искания за плащане. Гореизброените дейности ще се осъществяват в рамките на целия проект. Проектният екип ще изготвя и подава финални отчети, състоящи се от техническа и финансова част и съобразени с изискванията на Договарящия орган. Чрез заложените дейности по провеждане на ежемесечни срещи на проектния екип ще се осигури постоянен вътрешен мониторинг на проекта. Тези дейности дават информация за напредъка при изпълнението на проекта и възможност за коригиращи стъпки и целят отчитане на:  Постигането на целите, ефикасността и ефективността на използваните ресурси в съответствие с планираните;  Съответствието между планирани и изпълнявани дейности и доколко изпълнението им гарантира постигането на целите на проекта и програмата;  Постигане на индентифицираните в проектното предложение индикатори.
Подготвителни дейности, предхождащи обучителните курсове Дейността включва: 1.1. Мотивационни дейности; 1.2. Окончателно утвърждаване на състава на Целевата група и сформиране на групи; 1.3. Изработване на детайлизиран график за осъществяване на обученията 1.4. Подготовка на учебните материали и зали, цялостна логистика Предвидените мотивационни дейности ще се проведат под формата на работни срещи с представителите на целевата група за представяне на целите и дейностите по проекта и характеристиките на планираното обучение. Настоящият проект ще бъде представен в контекста на цялостната стратегия за развитие на фирмата и концепцията за развитие на човешките ресурси, за да бъдат мотивирани работниците да участват в инициативи за повишаване на тяхната квалификация. В рамките на дейността ще бъде проведена тръжна процедура за избор на обучителна организация съгласно ПМС 55/12.05.2007 г. След избора на обучителната организация съвместно с водещата организация ще бъдат определи обучителните групи. Към момента на разработване на проектното предложение са планирани 102 обучаеми, които да бъдат разделени на групи с оглед оптимално провеждане на учебния процес.
Провеждане на обучителните курсове Дейността включва: 1.1. Провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по професия 5420501 „Оператор в производството на облекло от текстил” на 51 заети лица с обща продължителност 660 учебни часа в рамките на 10 месеца. 1.2. Провеждане на професионално обучение по част от професията 5420401 «Моделиер-технолог на облекло» на 32 заети лица с обща продължителност 600 учебни часа в рамките на 10 месеца. 1.3. Провеждане на обучение по ключова компетентност 4 дигитална компетентност за придобиване на компютърна грамотност на 14 заети лица с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа в рамките на 4 месеца. 1.4. Провеждане на обучение за придобиване на Умения за реализиране на готов продикт на пазара на 5 заети лица с обща продължителност не по-малко от 30 учебни часа в рамките на 4 месеца. Обучениятта ще бъдат реализирани чрез присъствена/дневна форма на обучение.
Дейности по организиране на финалните изпити и предоставяне на документ, удостоверяващ успешното преминаване на курса. По време на обучението лекторите по теория и практика ще оценяват текущо напредъка на бенефициентите; в края на обучението е предвиден финален теоретичен и практически изпит, на база на резултатите от който обучаемите ще получат съответен документ, удостоверяващ придобитите от тях знания и умения, както следва 1. Успешно завършилите обучение по професия 5420501 „Оператор в производството на облекло от текстил” ще получат Свидетелство за професионална квалификация 2. Успешно завършилите обучение по професия 5420401 «Моделиер-технолог» ще получат удостоверение. 3. Успешно преминалите обучение по ключови компетентности 4 и 7 ще получат сертификат за придобитите компетенции. Посочените документи ще бъдат издадени от обучителната организация, която е лицензирана от НАПОО за провеждане на обученията. Съдържанието на документите по т. 1 и 2 ще бъде съобразено с Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета.
Изработване, организация и осъществяване на съпътствуващата Програма за визуализация на Проекта Важно място в организацията и успешното осъществяване на Проекта заема съпътствуващата Програма за визуализация. Според Проекта тази Програма трябва да включва: • Подготовка и провеждане най-малко на две пресконференции с представителите на местните медии. Първата пресконференция ще се проведе при стартирането на Проекта и нейната задача е да той бъде представен с неговите цели и задачи и с очакваните резултати. Втората ще се проведе при окончателното приключване и ще има характера на своеобразен обществен отчет за направеното и за постигнатите резултати. При необходимост ще бъдат организирани и проведени и други пресконференции. • Изработване и поставяне на подходящо място пред входа на Предприятието на Информационно табло за Проекта. • изработване на информационна брошура по проекта в тираж 500 бр., която да дава информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, както и за финансиращата програма • 4 публикации в местни електронни медии, отразяващи напредъка по проекта. Визуализационните материали ще бъдат разработени, съгласно всички изисквания на Европейския Съюз.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Техникъл Трейнинг България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 345 BGN
Общ бюджет: 86 394 BGN
БФП: 69 115 BGN
Общо изплатени средства: 69 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 469 BGN
2014 50 637 BGN
2015 0 BGN
69 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 699 BGN
2014 43 042 BGN
2015 0 BGN
58 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 770 BGN
2014 7 596 BGN
2015 0 BGN
10 366 BGN
Финансиране от бенефициента 23 086 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз