Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0104-C0001
Номер на проект: ESF-2116-07-12002
Наименование: Развитието на човешките ресурси в Къневи груп-гаранция за успех
Бенефициент: "КЪНЕВИ ГРУП" EOOD
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Реализирането на проектното предложение ще допринесе до повишаване на квалификацията на заетите във фирмата лица, като позволи на работодателя да прилага нови гъвкави подходи при управлението на човешките ресурси чрез предоставяне на практическото обучение на работното място. Проекта допринася за изпълнение на общата цел на настоящата схема, като по този начин ще осигури устойчива заетост на всички служители, преминали обученията по професионална квалификация и ключова компетентност. В рамките на проекта ще се квалифицират 49 от заетите лица в „Къневи груп” ЕООД и 1 лице от заетите лица в ЕТ „Мерикал-7-Лиляна Кънчева” с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
Дейности: Организация и управление на проекта Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец счетоводителя по проекта ще се отчита пред ръководителя. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта.
Обезпечаване с материали и консумативи Закупуване на материали и консумативи за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта.
Провеждане на професионални обучения на 50 заети в кандидата и партньора лица В обученията на работното място са включени общо 50 лица. Обученията ще бъдат извършени от Партньора. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издадено удостоверение/свидетелство от Партньора, удостоверяващ успешното завършване и придобитите професионални умения и компетентности. Обучението е обособено в 3 курса за обучение на работното място в 2 направления: 1. Обслужване на заведения в обществено хранене 2 курса с включени 32 лица; продължителност: 8 месеца, 660 часа (8 месеца по 4 часа дневно); 2. Производство на кулинарни изделия и напитки 1 курс с включени 18 лица; продължителност: 8 месеца, 660 часа (8 месеца по 4 часа дневно); Предвидена е доставка на материали и консумативи, необходими за качественото провеждане на обученията.
Провеждане на ключово обучение по английски език на 50 заети в кандидата и партньора лица В обученията на работното място са включени общо 50 лица. Обученията ще бъдат извършени от Партньора. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издадено сертификат от Партньора, удостоверяващ успешното завършване и придобитите ключови умения и компетентности. Обучението е обособено в 6 курса за обучение: 1. Английски език 6 курса с включени 50 лица; продължителност: 4 месеца, 300 часа (4 месеца по 4 часа дневно) Предвидена е доставка на материали и консумативи, необходими за качественото провеждане на обученията.
Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР, както и при реализиране на мерките по информация и публичност задължително ще се спазва ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 785 BGN
Общ бюджет: 112 150 BGN
БФП: 112 150 BGN
Общо изплатени средства: 112 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 836 BGN
2014 73 311 BGN
2015 0 BGN
112 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 010 BGN
2014 62 315 BGN
2015 0 BGN
95 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 825 BGN
2014 10 997 BGN
2015 0 BGN
16 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз