Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0092-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07021
Наименование: "Повишавне адаптивността и производителността на заетите лица в "Техем Сървисиз" ЕООД"
Бенефициент: "Техем Сървисис" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 22.01.2013
Дата на приключване: 22.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел Общата цел на проектното предложение „Повишаване адаптивността и производителността на заетите лица в „Техем Сървисис“ ЕООД“ е да допринесе за повишаване на производителността на труда, качеството на човешките ресурси и адаптивността на заетите в България чрез насърчаване на инвестициите в човешкия капитал и включване на заетите в курсове за подобряване на тяхната професионална квалификация
Дейности: Сформиране на екип, управление и отчетност на проекта Дейността ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Счетоводител Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Координаторът на проекта ще подпомага изпълнението на всички дейности по проекта, ще участва при избора на подизпълнители за конкретните дейности и ще подпомага дейността на подизпълнителите. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Екипът по проекта е избран съобразно специфичните нужди на всяка една от дейностите по проекта. Всеки член на екипа е професионалист, точен, лоялен и отговорен за изпълнение на поставените задачи.
Избор на обучителна организация Обучението по професионална квалификация и по ключови компетенции на заетите лица в „Техем Сървисис“ ЕООД ще се осъществи от Център за професионално обучение. За целите на проекта ще бъде избрана обучителна организация съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. изм. ДВ бр.109 от 23 Декември 2008 г. Тъй като стойността на обученията по професионална квалификация и ключови компетенции възлиза на 25 521 лв. за избора на изпълнител ще бъде приложена процедурата избор на оферта. Процедурата минава през следните етапи: 1) Публикуване на обявата в 1 ежедневник. Това е етапът, на който ВО информира потенциалните кандидати за намерението си да сключи договор и за характера на услугите, от които има нужда; 2) Период за набиране на оферти. В този период кандидатите могат да получат и да се запознаят с изготвената от Екипа на проекта документация за участие в процедурата; 3) Формиране на оценителна комисия и оценка на подадените оферти. При определяне на изпълнител ще бъдат взети предвид: качеството на предложената услуга, опитът на кандидата, цената за услугата, времето за изпълнение на заданието; 4) Сключване на договор с избрания изпълнител
Обучение за повишаване на професионалната квалификация и придобиване на ключови компетенции на заетите лица • Обучение по ключови компетенции- в обучението ще бъдат включени 27 заети лица от „Техем Сървисис“ ЕООД, разпределени по видове ключови компетенции както следва: - Обучение на чужди езици – 3 групи/ обучение по немски език - 6 човека и обучение по английски език – 18 човека разпределени в 2 групи по 9 човека/. Обучението по чужди езици ще е с продължителност 300 часа. - Дигитална компетентност– обучението ще е 45 часа и ще се обучава 1 човек от организацията - Инициативност и предприемачество – обучението ще е 30 часа и ще се обучават 2 човека от организацията Обученията по ключови компетенции ще се провеждат 12 часа седмично в събота и неделя или след работно време в зала на обучителната организация или на водещата организация. • Повишаване на професионалната квалификация – в обученията ще бъдат включени 7 заети, разпределени както следва: - Част от професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, специалност „Маркетингови проучвания“ – ще бъдат обучени 5 човека. Обучението ще е по част от професия по втора квалификационна степен - 300 учебни часа. Ще се провежда по 12 часа на седмица след работно време или в събота и неделя в зала на обучителната организация или на водещата организация и ще продължи 6,25 месеца; - Част от професия „Финансов отчетник“, специалност „Финансова отчетност“ – ще бъде обучен 1 човек. Обучението ще е по част от професия по втора квалификационна степен 300 учебни часа. Ще се провежда по 12 часа на седмица след работно време или в събота и неделя в зала на обучителната организация или на водещата организация и ще продължи 6,25 месеца; - Част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ специалност „Топлотехника“ - ще бъде обучен 1 човек. Обучението ще е по част от професия по трета квалификационна степен 600 учебни часа. Ще се провежда по 15 часа на седмица през събота и неделя или след работно време за срок от 10 месеца. По време на обученията ще се води присъствен лист за всички участници и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес и междинни контролни проверки на бенефициентите. В края на обучението курсистите ще положат изпит за придобитите знания и умения. След приключване на обучението по ключови компетенции курсистите ще получат сертификат за преминато обучение. На успешно издържалите изпита курсисти при обученията за повишаване на професионалната квалификация ще бъдат издадени Удостоверения за професионално обучение по част от професия. В края на всяко обучение бенефициентите ще бъдат помолени да попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса и ползите от него за тяхното кариерно развитие.
Популяризиране и визуализация на резултатите от проекта В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: 1. Брошури – 240 броя; 2. Плакати – 20 броя; 3. Информационна табела – 1 брой; 4. Интернет презентации – на интернет сайта на водещата организация - фирмата ще публикува резюме на проекта с информация за Донора, за целите и задачите, обхвата, място на изпълнение, основните дейности, броя бенефициенти, размера на гранта и бюджета на целия проект. С презентациите ще се постави началото на база данни на проекти, показващи положителни практики– 4 броя; 5. Публикации в местни и регионални медии – 5 броя; 6. Пресконференции – 2 броя; Всички дейности по информираност и публичност ще се извършат съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР. За целите на проекта ще бъде избран изпълнител съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. изм. ДВ бр.109 от 23 Декември 2008 г.. Поради ниската стойност на услугата /под 15 000 лв./ и съгласно чл. 12, ал.2, от ПМС 55, изборът на подизпълнител ще бъде направен на базата на проучване на фирми предлагащи изработката на съответните рекламни материали в гр. София. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Техникъл Трейнинг България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 168 BGN
Общ бюджет: 24 409 BGN
БФП: 17 086 BGN
Общо изплатени средства: 17 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 086 BGN
2015 0 BGN
17 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 523 BGN
2015 0 BGN
14 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 563 BGN
2015 0 BGN
2 563 BGN
Финансиране от бенефициента 9 072 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз