Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0076-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-01/2008/076
Наименование: "Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020"
Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 30.01.2013
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на дейностите, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР за следващия програмен период
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2Анализ и проучване на националните нормативни актове и документи в областта на енергийната ефективност на сградите с оглед въвеждане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите
дейност 3. Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение за проект на нов нормативен акт
дейност 4.Разработване на национални изисквания за прилагането на хармонизираните и европейските стандарти в областта на дейности 2 и 3
дейност 5. Осигуряване на информация и публичност
дейност 6. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 996 BGN
Общ бюджет: 463 112 BGN
БФП: 463 112 BGN
Общо изплатени средства: 463 112 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 463 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 248 BGN
2014 348 864 BGN
2015 0 BGN
463 112 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 393 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 110 BGN
2014 296 534 BGN
2015 0 BGN
393 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 137 BGN
2014 52 330 BGN
2015 0 BGN
69 467 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании и публични събития
Индикатор 2 "Брой материално стимулирани служители
Индикатор 3 Анализ и проучвания с предложения за актуализиране/разработване на нови национални нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС ”
Индикатор 4 Анализ за определяне на изисквания към съществените характеристики на строителните продукти за тяхната употреба в аспекта на енергийната ефективност
Индикатор 5 Проект на актуализирана национална изчислителна методика за годишен разход на енергия
Индикатор 6 Проекти на актуализирани наредби (или проекти на нови нормативни актове) със: определени изисквания за референтни стойности на коефициента на топлопреминаване U ; определени национални параметри за формиране на нормативно изискване за енергийните характе
Индикатор 7 Анализ за направените проучвания на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата, европейските актове, добри практики и стандарти за строител
Индикатор 8 Проект на нормативен акт за сгради за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата
Индикатор 9 Анализ на техническите спецификации (стандарти) от приложение 1 и 2;
Индикатор 10 разработване на проекти за национални приложения на европейски стандарти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз