Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0077-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01015
Наименование: "Служителите на МИГ 23 ЕООД, гр. София - принос за качеството на предлаганите продукти"
Бенефициент: Миг - 23 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 15.01.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели : Да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да се повиши конкуретноспособността и производителността им, като гаранция за бизнес развитието на техния работодател.
Дейности: Управление на проекта Вътрешната оценка за изпълнението на проекта ще се извършва с помоща на различни процедури и инструменти. Например екипа по проекта ще състави детайлен план за вътрешен мониторинг, като част от планирането, организацията, мениджмънта и цялостното изпълнение на проекта, планово и фактически. Използваните инструменти са: Анкети – в началото, в процеса на работа и на краен етап. Ще се попълват Анкети за обратна връзка с обучаемите за качеството на професионалното обучение. Директен контрол върху месечния план – График на дейностите; обучение, мотивация, условия на работа, безопасни условия, плащане на стипендии, провеждане на изпити, закупуване на тренинг материали, финансови дейности, популяризиране и информираност Контрол върху ефективност на разходите – по бюджетни пера - икономичност, относно законосъобразност и целесъобразност. Финансова дисциплина. Анализ на резултатите – междинен и краен отчет - Изготвяне на тримесечни междинни отчети от Ръководителя на проекта. Отчетите представят изпълнените дейности и получените резултати, за конкретния период. - членовете на екипа по проекта ще изготвят индивидуални доклади на база договорените ангажименти по проекта. Заключенията и препоръките ще бъдат дискутирани по време на изготвяне на междинните проекти. За целите на мониторинга, ще се провеждат регулярни срещи на место, за сравнение на планираните в логическата рамка цели и индикатори, нивото на постигането им и рисковете които възникват. Междинния отчет за изпълнение на планираните резултати ще бъде основен източник за отчет, анализ и самооценка.
Популяризиране на проекта и помоща. Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване и коригендума на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. по проекта са предвидени дейности по информиране и публичност, които включват: Изработка и поставяне на табели за визуализация и публичност - 1 брой. Табелите за визуализация ще съдържат логото на ОП «РЧР» и всички необходими обозначения. Табелата за визуализация са предназначени за базата в гр.София, в които ще се осъществява обучението. Отпечатване на 300 броя брошури, с информация за провежданите дейности по проекта. - При стартирането на проекта ще бъдат изработени и отпечатани брошури, които ще съдържат кратка информация за целите, дейностите по проекта и очакваните резултати. Брошурите ще бъдат разпространявани сред обществеността, с оглед популяризиране на настоящия проект, както и разпространение на идеята на проекта, която може да се приложи във всякакви фирми, независимо от бранша и големината на организацията. В изработването на брошурата ще участват ръководителя на проекта и координатора. Разпространението ще се осъществява от членове на експертния екип и от доброволци. Тази дейност ще обхване целия период на изпълнение на проекта
Професионално обучение Провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/12.03.2007 за предоставяне на обучителна услуга и избор на Изпълнител-Лицензирана обучителна организация. Провеждане на професионално обучение за 49 по част от професия «Техник на енергийни съоръжения и инсталации» по специалност 5220308 Възобновяеми енергийни източници Обучаемите ще са разделени в 4 групи, като всяка група ще премине курс от 600 уч.ч., общо теория и практика. Провеждане на изпити от оценителна комисия и връчване на удостоверения/свидетелство на успешно преминалите.
Обучение по ключови компетенции. Обучение по ключови компетенции, Дигитална компетентност - 45ч за група/курс. Ще се проведе от Изпълнител по ПМС 55. Обучението по Ключови компетенции ще бъде организирано в 45 учебни часа, като в това обучение ще бъдат включени всичките 49 заети лица във фирмата. Те ще бъдат разпределени в пет учебни групи. Обучението ще се провежда в собствени зали на дружеството в град София. Общата продължителност на обучението в часове е както следва: (4 групи * 45 учебни часа) или общо 180 учебни часа. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат. В обучението по ключови компетенции ще се използват различни методи - интерактивно обучение и др. По време на всички обучения ще бъдат използвани различни форми на текущ контрол, като тестове, задачи и упражнения, които ще индикират за степента на усвояване на материала и за трудностите, с които се сблъскват обучаемите. На края на обучението ще се провежда заключителен изпит, въз основа на който ще се издадат сертификатите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Трейнър Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 045 BGN
Общ бюджет: 73 623 BGN
БФП: 73 623 BGN
Общо изплатени средства: 73 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 409 BGN
2014 58 212 BGN
2015 0 BGN
73 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 098 BGN
2014 49 481 BGN
2015 0 BGN
62 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 311 BGN
2014 8 732 BGN
2015 0 BGN
11 043 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз