Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0079-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01011
Наименование: "Езикови обучения за по-висока адаптивност и конкурентност в Елтрейд ООД"
Бенефициент: "Елтрейд" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 10.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ОБЩА ЦЕЛ: Повишаване на адаптивността, устойчивостта и професионалното представяне на човешкия капитал в ЕЛТРЕЙД ООД чрез провеждане на обучения на служители с цел развитие и усъвършенстване на ключови компетентности, респективно осигуряване на по-висока конкурентноспособност и пазарна реализация на дружеството на българския и европейските пазари.
Дейности: Сформиране на екип за подготовка и изпълнение на проекта В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип
Организация и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по ПМС № 55 от 12.03.2007 г Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. за следното: 1. Избор на външен изпълнител за обезпечаване на дейностите по визуализация и публичност на проекта: 2 информационни табели, 50 информационни листовки и 2 публикации в периодичен печат. 2. Избор на външен изпълнител за организиране и провежданена обучение по КК 2 „Общуване на чужд език - английски език”. 3. Избор на външен изпълнител – доставчик на канцеларски материали и консумативи за целите на администриране на проектните дейности
Организиране и провеждане на обучение по КК2 „Общуване на чужд език - английски език Описание: Обучението по английски език ще обхване общо 17 заети лица в Елтрейд ООД. Обучаемите лица ще бъдат разпределени в 2 групи, всяка от които в състав от не повече от 10 обучаеми лица. Всяка една група обучаеми ще премине през обучение по КК 2 – „Общуване на чужд език - английски език” при учебна програма от 300 учебни часа, покриваща компетенции от 3 езикови нива, като всяко едно ниво е с хорариум от 100 учебни часа. Обучението ще бъде извършено от външна обучителна организация, избрана по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. Преди стартирането на обученията външният изпълнител и екипът на проекта ще организират извършването на предварително тестване на обучаемите за определяне на тяхното входящо езиково ниво. На базата на резултатите от тестовете ще бъдат сформирани и конкретните групи по нива и компетенции. Доставчикът на обучение ще бъде задължен да осигури необходимите учебници/учебни помагала за всяко едно обучаемо лице в зависимост от стартовото ниво на компетенция. За целите на провеждане на обученията Елтрейд ООД ще отдели 2 от своите учебни зали, които са с капацитет 20 човека и са оборудвани с необходимата дъска, презентационна техника, маси и столове. Залите ще бъдат използвани от 2-те групи обучаеми лица. С цел по-добро координиране и администриране на провежданите обучения Елтрейд ООД в качеството си на работодател ще сключи договори за обучение с всеки един служител от целевата група, така че двете страни да регламентират предварително своите задължения, права и отговорности по отношение на провежданите обучения. Едновременно с това, Елтрейд ООД ще изгради стройна система за мониторинг, контрол и оценка на качеството на провежданите от външния изпълнител обучения: за всеки един ден обучение ще има присъствени списъци на обучаемите лица, анкетни карти за оценка на проведените обучения, снимки от проведени обучения. От друга страна, едно от условията при избора на външен доставчик на обучение ще бъде всяко едно ниво да завършва с финален тест върху целия материал. Успешно издържалите изпитите лица ще получат сертификати/удостоверения за преминато ниво на компетентност съгласно европейската езикова рамка. Не на последно място, в края на обучението доставчикът на обучение ще е задължен да предостави доклад за обема и качеството на извършените от него услуги. Обосновка: Чрез изпълнението на програмата за чуждоезиково обучение по английски език служителите на Елтрейд ООД ще придобият нови знания и умения за постигне на по-високо качество на работната сила, ще премахнат бариерите в посока израстване на работното място, както и ще отговорят на индивидуалните си нужди и на нуждите на работодателя, ще повишат мотивацията си за работа, ще подобрят работните процеси в компанията и качеството на изпълнение на служебните си задължения. Като цяло развитието и усъвършенстването на чуждоезиковите компетентности по английски език ще създаде предпоставки за създаването на повече професионални контакти, повишаване качеството на комуникация с чуждестранните партньори на компанията, достъп до чуждестранни обучения, семинари и обмен на добри практики, което ще повлияе пряко върху повишаването на нейната конкурентноспособност и създаването на условия за устойчива заетост. В контекста на глобализиращата се икономическа и социална среда уменията за писмена и устна комуникация на английски език се явяват ключов фактор, влияещ върху адаптивността и гъвкавостта на работната сила. Не на последно място, обезпечаването на достъп до съвременни методи на обучение е важен инструмент за адаптиране на хората към икономика, основана на знанието.
„Дейности по обезпечаване на информация и публичност на проекта” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Две (2) информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Информационните табели ще бъдат използвани за визуализиране на учебните зали, в които ще се провеждат обученията, като след завършването на проекта те ще бъдат поставени на видно място в централния офис на дружеството. . • Петдесет (50) броя информационни листовки, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”, които ще бъдат раздадени на обучаемите лица и партньори на компанията. • Две (2) публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. • Организиране и провеждане на две (2) пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на Елтрейд ООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите и по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, мониторинг и отчитане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Йоко принт ООД
"Сега" АД
"Криейт офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 114 BGN
Общ бюджет: 19 305 BGN
БФП: 15 444 BGN
Общо изплатени средства: 15 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 444 BGN
2015 0 BGN
15 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 127 BGN
2015 0 BGN
13 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 317 BGN
2015 0 BGN
2 317 BGN
Финансиране от бенефициента 4 028 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз