Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-1-02
Наименование: Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 09.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Маркетингови проучвания
Дейности: 1л Организация и управление на проекта Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта и Екип на проекта и ще включват създаване и поддържане на система за постоянна отчетност, мониторинг и контрол, в т.ч. проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. В началния етап на проекта, календарният график на дейностите ще бъде актуализиран, членовете на екипа ще бъдат запознати с индивидуалните си задачи и отговорности и ще бъдат изготвени персонални времеви графици за тяхното изпълнение. Ще бъдат разработени формуляри за изпълнение на дейностите и вътрешно отчитане на свършената работа. Ръководителят на проекта ще организира редовни срещи на екипа, на които да се дискутират организационни, логистични и оперативни задачи.
2. Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Важно предварително условие за изпълнение на проектните дейности е своевременната и качествена подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Документацията за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за разработване на актуална концепция за проучвания на чуждестранните посетители в България и на пътуванията на българите в страната (дейност 3) и качествен контрол, усъвършенстване на методиката на маркетинговите проучвания и проучване на мнението на основните потребители за количеството и качеството на информационното осигуряване (дейност 6), ще бъде изготвена от членовете на проектния екип. Изготвянето на тръжната документация за проучвания на десет генериращи пазара (дейност 4), оценка на ефективността на националния маркетинг (дейност 5), и анализ на териториалното развитие на туризма (дейност 7), поради комлексността на заданията и ограничеността на експертния опит на ДАТ, ще бъде възложено на изпълнител по реда на НВМОП, след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъдат изпълнени в пълно съответствие с правилата и условията на Закона за обществените поръчки и съответните вторични нормативни документи. Стриктно ще се съблюдават указанията на Агенцията за обществени поръчки, както и всички указания на Управляващия орган на ОПРР към бенефициентите по отношение възлагането на договори на изпълнители. Всички процедури за възлагане на обществени поръчка ще спазват принципите на прозрачност, безпристрастност и равно третиране на кандидатите.
3. Проучвания на чуждестранните посетители в България и на пътуванията на българите в страната Тази дейност адресира липсата на достатъчна и надеждна информация и нуждата от актуална информация за действителното туристическо търсене. Тя се състои от седем (7) проучвания на чуждестранните туристи, посещаващи страната през различни сезони на годината, както и на български граждани с цел получаване на информация за: • мотивация, • фактори за вземане на решение, • фактори за избор на почивка, • източници на информация, • продължителност на престой, • предпочитани видове туризъм, • удовлетвореност от потребените туристически продукти и услуги, • обща удовлетвореност, • потенциално търсене • и редица др. Една от целите на проучванията ще бъде да се направи анализ на социо-демографските характеристики на туристите (националност, социално положение, образование, доходи и др.), профил на основни целеви групи и пр. Акцент в част от проучванията ще се постави върху информираността за (познатост и ползвани източници на информация), търсенето (вкл. и потенциално) и практикуването на специализираните видове туризъм в България. При осъществяване на проучванията изпълнителят ще има задължението да прилага използваната до момента методика и въпросници от ДАТ, като ще ги модифицира в съответствие с изискванията на проекта, които ще бъдат изложени в техническото задание. Техническото задание ще конкретизира също размерите на извадките, мястото и методите на проучване, изискванията към аналитичните доклади и др. Специален акцент в проучванията ще бъде териториалното разпределение на пътуванията, както и практикуването на различни видове дейности и ползването на различни видове туристически продукти (в т.ч. специално насърчаваните от ОПРР продукти/ видове туризъм). Наред с това проучванията ще осигурят информация необходима за измерване на резултатите на ОПРР (удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги), както и на други проекти по средносрочната рамкова инвестиционна програма на ДАТ. При изготвянето на техническото задание ще бъдат идентифицирани конкретните въпроси, които трябва да осигурят информация за целите на измерването на резултатите от приоритет 3 на ОПРР и на други паралелно осъществявани проекти по средносрочната рамкова инвестиционна програма. По-конкретно ще бъдат направени следните проучвания: 1.1. Проучвания на чуждестранни посетители в България, Лято‘09 • Мотивация и удовлетвореност на туристите, посетили България през сезон ЛЯТО ‘09 с цел почивка и туризъм; фактори за избор на почивка в България, предпочитани видове туризъм, потенциално търсене на туристически продукти и услуги, др.; социо-демографски характеристики на туристите; структура на туристопотока по местоживеене. • Място/Терен: ГКПП и курорти • Метод: exit-survey и проучване в основни туристически места • Извадка: 9000 .1.2. Проучвания на чуждестранни посетители в България, Зима‘09/10 • Мотивация и удовлетвореност на туристите, посетили България през сезон ЗИМА ‘09/10 с цел почивка и туризъм; фактори за избор на почивка в България, предпочитани видове туризъм, потенциално търсене на туристически продукти и услуги, др.; социо-демографски характеристики на туристите; структура на туристопотока по местоживеене. • Място/Терен: ГКПП и курорти • Метод: exit-survey и проучване в основни туристически места • Извадка: 3500 1.3. Проучвания на чуждестранни посетители в България, Лято‘10 • Мотивация и удовлетвореност на туристите, посетили България през сезон ЛЯТО ‘10 с цел почивка и туризъм; фактори за избор на почивка в България, предпочитани видове туризъм, потенциално търсене на туристически продукти и услуги, др.; социо-демографски характеристики на туристите; структура на туристопотока по местоживеене. • Място/Терен: ГКПП и курорти • Метод: exit-survey и проучване в основни туристически места • Извадка: 9000 1.4. Проучвания на чуждестранни посетители в България, Извън туристически сезони‘09 • Основната цел на това проучване е изследване на възможността за разширяване на туристическия сезон • Мотивация и удовлетвореност на туристите, посетили България извън активните туристически сезони през 2009 г. с цел почивка и туризъм. Фактори за избор на почивка в България, предпочитани видове туризъм, потенциално търсене на туристически продукти и услуги. Акцент върху специализираните видове туризъм. Социо-демографски характеристики на туристите; структура на туристопотока по местоживеене. • Място/Терен: ГКПП и курорти • Метод: exit-survey и проучване в основни туристически места • Извадка: 3500 1.5. Проучвания на чуждестранни посетители в България, Специализирани видове туризъм‘10 • Мотивация и удовлетвореност на туристите, посетили България през 2010 г. с цел практикуване на специализирани видове туризъм. Фактори за избор на почивка в България, предпочитани видове туризъм, потенциално търсене. Социо-демографски характеристики на туристите • Място/Терен: места и обекти, които се посещават от подобни туристи (за културен туризъм, за екотуризъм, за селски туризъм и т.н) и/или ГКПП - селектирани само туристи с цел специализиран туризъм; ще се уточни в заданието и с изпълнителя на поръчката • Метод: exit-survey и проучване в места и обекти на специализиран туризъм, ще се уточни в заданието и с изпълнителя на поръчката • Извадка: до 9000, ще се уточни в заданието и с изпълнителя на поръчката в зависимост от метода 1.6. Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани, почиващи в страната извън активните туристически сезони (есен 2009, пролет 2010), в това число и практикуващи специализирани форми на туризъм през активните сезони през 2009-2010 г. • Фактори за избор на място и продукт. Удовлетвореност от потребените продукти и услуги, потенциално търсене и др. Социо-демографски характеристики на туристите • Извадка: 8500 (4250 – есен, 4250 – пролет) 1.7. Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги от българските граждани, почиващи в страната в активните туристически сезони (лято 2009, зима 2010,), в това число и практикуващи специализирани форми на туризъм през активните сезони (лято, зима) през 2010 г. • Фактори за избор на място и продукт. Удовлетвореност от потребените продукти и услуги, потенциално търсене и др. Социо-демографски характеристики на туристите • Извадка: 8500 (6000 – лято, 2500 – зима)
4. Проучвания на десет (10) генериращи пазара Тази дейност адресира липсата на достатъчна и надеждна специфична информация за нагласите, вижданията и предпочитанията на туристите от тези държави по отношение на България; без подобна аналитична информация не е възможно да се състави надеждна картина на настоящето и прогноза за бъдещето. Подобен анализ на туристите от основни емитивни пазари за България е предпоставка за вземане на адекватни решения, предлагане на подходящи туристически продукти за съответния пазар и провеждането на успешни рекламни кампании на съответните пазари. Предвижда се дейностите по осъществяване на проучванията на нагласите на чуждестранните туристи да се осъществят на територията на десет основни генериращи пазари за България, а именно: • Германия, • Великобритания, • Гърция, • Украйна, • Сърбия, • Румъния, • Турция, • Русия, • Швеция и • Чехия Изборът на пазарите е направен въз основа на класацията за посещенията на туристи в България през 2006 г. – ТОП 50. Взети са предвид водещи като обем пазари и някои много важни и перспективни пазари като индикативни за регионите на Централна Европа и Скандинавия. Проучванията ще проследят процесите на ръстове и спадове на тези пазари, както и причините, свързани с тези тенденции. Това ще помогне да се вземат правилни решения за активно поведение спрямо процесите и постигане на устойчиви ръстове както в броя на туристите, така и в приходите от съответните пазари. Според НСИ тенденции за спад на туристопотока се наблюдава от: • Германия: -2.43% (2005/2004), - 9.27% (2006/2005), - 1.6% (2007/2006); междинните и неофициални данни за тази година показват ръст от 6,5% • Великобритания: – 15.8% (2007/2006 ) • Сърбия: -73.4% (2007/2006); междинните и неофициални данни за тази година показват ръст 70%, но той се дължи на миналогодишния нулев процент • Чехия: - 2.5 % (2006/2005), 2.0 % (2007/2006) • Русия: междинните и неофициални данни за тази година показват ръст ръст от 23% в сравнение с миналата година. В този план не само негативните тенденции са определящи за подбора именно на тези 10 пазара, а и съображения от дългосрочен и стратегически характер: Германия, Великобритания, Русия - заемат трайно лидерските позиции в броя на чуждестранните туристи за България в последните няколко години и традиционно формират най-висок дял в нощувките на чужденци в България, - налице е последователност и устойчивост в търсенето на продукта "България", - пазари Германия и Великобритания са най-големите емитивни пазари в Европа и формират над 34% от туристопотока на европейския континент, а Русия е най-динамично развиващият се европейски пазар Гърция и Румъния - заемат водещи позиции в броя на чуждестранните туристи за България; - показват изключителна динамика на развитието в последните няколко години - географска близост Украйна, Сърбия, Швеция, Чехия и Франция - трайно заемат позиции до 15-о място в класацията по брой чуждестранни туристи - са знакови за съответна група пазари - Швеция (за скандинавски страни), Чехия (за централноевропейски пазари), Сърбия (Сърбия и Македония);. Франция е значим пазар особено по отношение на търсенето на културно-познавателни турове, еко-туризъм и др. В анкетните маркетингови проучвания на международния пазар се предвижда да се заявят въпроси, отнасящи се до разпознаваемостта и запомняемостта на рекламата за България, привлекателност на посланията, оценка на дизайн, цвят, композиция и т.н. Тази информация е изключително важна за проследяване на ефективността и качеството на кампаниите, осъществявани по другите проекти на Рамковата програма на ДАТ за ОПРР. Поради спецификата на проблемите и мащаба на различните пазари методът на изследване, извадките и броя на отделните проучвания на всеки отделен пазар, както и цената за изследването на всеки един от 10-те генериращи пазара ще бъдат прецизирани в заданието за обществената поръчка.
5. Оценка на ефективността на националния маркетинг Тази дейност адресира почти пълното отсъствие на обратна връзка и липсата на цялостен анализ на ефекта от рекламните кампании и други маркетингови дейности, тъй като за подобен анализ е необходима методология за измерване на ефективността от маркетинговите дейности, с каквато методология ДАТ досега не е разполагала. Правен е мониторинг на част от дейностите като напр.: • провежданите журналистически пътувания са съпроводени с анализ на последващите публикации, отзвук от тях и т.н. • проведените телевизионни кампании са съпровождат от последващ мониторинг на достигната аудитория • от есента на 2007 г. бе въведена анкетна карта за измерване на удовлетвореността на съизложителите и посетителите на българските национални и информационни щандове, която включва въпроси за визията на щанда, наличие на достатъчно информация, удовлетвореност от анимация, дали са заинтригувани от предлаганите оферти. Оценката на ефективността на националния маркетинг ще се осъществи както на територията на България, така и в чужбина, защото основната част от маркетинговата дейност на ДАТ е насочена към потребителите на туристически продукти и услуги от чужбина. Целта на всяка успешна рекламна кампания е възможно най-ефективното използване на разполагаемия финансов ресурс с цел постигане на оптимален резултат. За да се провери дали вложените средства, предприетите конкретни действия и рекламните послания са достигнали целевата аудитория и са ефективни и ефикасни, за постигане на ефективност на разходите за маркетинг и реклама и на възможно най-добри резултати с наличните средства, е нужа именно тази дейност по проекта. Дейността се ограничава до оценка на ефективността на националния маркетинг като цяло, осъществяван от ДАТ, както и на отделни канали за разпространение на информация, дейности и инструменти (например участие в борси и изложения, рекламни или печатни материали, телевизионна реклама и др.) В рамките на дейността ще се реализират като последоветални стъпки: • Разработване на методика за оценка • Провеждането на самата оценка (в рамките на този проект еднократно, но ще бъде повторено в рамките на следващ проект)
6. Качествен контрол, усъвършенстване на методиката на маркетинговите проучвания и проучване на мнението на основни потребители за количеството и качеството на информационното осигуряване Тази дейност обхваща действия по контрол върху качеството на проучванията, по подобряване на методиките на иследванията, както и действия по получаване на обратна връзка от основните потребители на данните получени от проведените изследвания. Качественият контрол е от особено значение за: • осигуряване на независим качествен контрол (от гледна точка на методика, анализ и пр.) на планираните и описани в другите дейности по проекта проучвания; • планирането и подготовката на бъдещи маркетингови проучвания, включени в обхвата на Рамковата програма. Дейността стартира от началото на проекта и продължава през цялото му времетраене. Тя включва: • проучване на опита на други страни, в т.ч. чрез работна среща на български и чужди експерти в България • текущ контрол върху представяните от изпълнителите методики за провеждане на маркетингови проучвание, описани в другите дейности по проекта • насоки за подобряване на бъдещите маркетингови проучвания • проучване на мнението на основни потребители за количеството и качеството на информационното осигуряване Обща стойност на качествения контрол: Проучването на основни потребители е обосновано от необходимостта от обратна връзка с ключовите потребители на туристическа информация от типа, осигуряван от този проект, публичност и консултиране със заинтересованите при вземането на ключови решения за развитието на сектора, както и по-широко проучване на основните нужди на потребителите на информация за туристическото развитие. Проучване е необходимо и за оценка на резултатите от целия проект, както и за разработването на проекти с подобен характер. То се извършва двукратно: • В началото – три месеца след старта на проекта • В края – три месеца преди завършването на проекта Проучва се информираността и оценката на информацията на около 250 потребители (или общо около 500 анкети при двукратно провеждане): • Служители на ДАТ - 10 • Служители на други институции с пряко отношение към туризма, например министерства и агенции, членове на НСТ - 10 • Всички национални, регионални и местни туристически организации - 56 • Случайна извадка от 100 туристически фирми • Общини с изразен потенциал за развитие на туризма – извадка от около 65 общини • Университети със специалности по туризъм – 10
7. Анализ на териториалното развитие на туризма Тази дейност адресира дефицита на знания относно териториалното развитие на туризма, което е от съществено значение за постигане на целите на ОПРР и наблюдение и оценка на нейните резултати. В близкото минало подобни анализи и мониторинг на регионалното развитие се извършваха от Националния център за териториално развитие и жилищна политика (в последствие НЦТР), които вече не се провеждат. Проблемът е в това, че Националният статистически институт публикува ограничен набор от данни, които са предимно на областно ниво; голяма част от събираната информация, въпреки всичките й недостатъци, остава неизползвана; ако се правят някакви анализи, те са ограничени по обхват и трудно достъпни, тъй като се публикуват главно в академични издания. Проучването се състои от: • Анализ на ниво област и община и, в някои аспекти, когато е възмжно – на населено място (на основа на информация от НСИ, Национален туристически регистър, сайтове с информация за подслон и места за настаняване и др.) • Изработване на типология на териториалните единици • Проследяване на тенденции • Териториално разпределение на туристическите потоци на територията на България по националности и др. • Осигуряване на информация необходима за наблюдението и оценката на приоритет 3 на ОПРР Като цяло дейността включва: • Разработване на методика на изследването (одобряване от ДАТ) • Осъществяване на анализа • Оценка на съществуващата информация за териториалното развитие на туризма и насоки за нейното подобряване • Публикуване на анализа на сайта на ДАТ (с резюме в специализирани издания) По принцип изследването трябва да се извършва веднъж на две-три години, в рамките на този проект ще бъде извършено еднократно
8. Независим финансов одит В крайния етап на проекта ще бъде извършен финансов одит от лицензирана фирма/ експерт-счетоводител и докладът ще бъде приложен към финалния отчет на проекта. Бенефициентът предвижда, също така, изготвянето на регулярни одитни доклади с оглед постигането на по-ефективен контрол върху изпълнението. Изборът на лицензирана фирма/ експерт-счетоводител ще се извърши по реда на ЗОП, като цялата необходима документация и провеждането на процедурата за възлагането на обществена поръчка ще бъдат организирани от експертите по проекта веднага след сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Ще бъде стартирана една процедура за цялата средносрочна рамкова инвестиционна програма, с лотове за отделните проекти. Впоследствие, дори и да има изпълнител, който е спечелил повече от един лот, ще се сключат отделни договори и ще се води самостоятелна отчетност за всеки един от проектите към програмата. Управляващият орган ще бъде информиран и поканен да вземе участие в процедурата за избор на одитор (лицензирана фирма/ експерт-счетоводител).Ще се извършва през месеците 1ви, 2ри, 3ти, 13ти, 19ти, 22ри, 23ти, 24ти
9. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще бъдат проведени съгласно насоките за публичност, подробно отразени в „Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013”. Дейностите ще бъде организирани така, че да осигурят максимална публичност на проекта и предвиждат: • Провеждане на две прес-конференции, една по повод страртирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му. В самото начало ще се проведе среща с медиите, на която ще се представят зададените цели, дейности и срокове, както и финансиращият орган и стойността на безвъзмездната помощ. Ще бъде подготвено изявление за пресата, което ще се разпространи до всички медии. Втората пресконференция, която ще бъде заключителна, е планирана за края на проекта. На нея ще се оповестят постигнатите резултати спрямо планираните цели и като цяло ще се обобщят постиженията по проекта, установените добри практики и значението на финансовата помощ на ЕС за изпълнение на проекта. Ще се изготви прес-съобщение, което ще се разпространи до национални, местни и регионални медии, включително и електронни. • Изготвяне на публикации за уеб-страницата на ДАТ • Изготвяне на информационни листовки • Изработване и монтаж на информационни табели за проекта, финансовия принос на ЕС и ОПРР. Ще бъдат поставени на подходящи места в ДАТ и навън. • Изработване на транспаранти, които да се ползват при всички публични прояви свързани с проекта. Тези дейности ще бъдат извършвани по време на цялата продължителност на проекта и ще се подпомагат от един изпълнител за изготвяне на информационните листовки, табели и транспаранти и един изпълнител за организация на мероприятия за информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 315 360 BGN
Общ бюджет: 2 280 923 BGN
БФП: 2 280 923 BGN
Общо изплатени средства: 2 683 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 280 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 571 735 BGN
2010 1 137 085 BGN
2011 767 905 BGN
2012 240 377 BGN
2013 0 BGN
2014 - 33 733 BGN
2015 0 BGN
2 683 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 938 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 485 975 BGN
2010 966 522 BGN
2011 652 719 BGN
2012 204 321 BGN
2013 0 BGN
2014 - 28 673 BGN
2015 0 BGN
2 280 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 342 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 85 760 BGN
2010 170 563 BGN
2011 115 186 BGN
2012 36 057 BGN
2013 0 BGN
2014 - 5 060 BGN
2015 0 BGN
402 505 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Организации и фирми получили достъп до релевантна пазарна информация
Индикатор 2 Проведени маркетингови проучвания, завършващи с доклади и препоръки (на туристи в България, на генериращи пазари, на мнението на потребителите на информацията)
Индикатор 3 Изработени методики (за оценка ефективността на националния маркетинг,насоки за подобряване на маркетинговите проучвания, за изследване на териториалното развитие на туризма)
Индикатор 4 Направени анализи и оценки (на ефективността на националния маркетинг, на туристическата информация, на териториалното развитие на туризма, на резултатите от проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз