Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.05-0010-C0001
Номер на проект: A12-11-11
Наименование: Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 25.01.2013
Дата на приключване: 25.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на КЗП за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика при защита на потребителите.
Дейности: Д1 Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от 1 на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Д2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител „тръжни процедури”. Администрацията на КЗП в партньорство с екипа за управление на проекта ще подготви методология за неговия избор и ще проведе процедурата. Документацията по тръжните процедури (дейност 3, дейност 4 и дейност 6) ще бъде изготвена от външния изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители по съответните процедури ще се провеждат от администрацията на КЗП. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Д3 Изготвяне на функционален анализ на Комисия за защита на потребителите(КЗП) Дейност 3 Изготвяне на функционален анализ на Комисия за защита на потребителите (КЗП) включва три поддейности, които включват етапите на провеждане на функционалният анализ в държавната администрация съгласно Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Изпълнението им ще бъде възложено на външен изпълнител избран чрез тръжна процедура по ЗОП. 3.1) Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството и провеждане на функционалния анализ 3.2) Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите 3.3) Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие
Д4 Повишаване на капацитета на служителите на КЗП за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението Повишаване капацитета на служителите на КЗП за прилагане на подходи и инструменти за наблюдение на организационното развитие и подобряване координацията в рамките на КЗП за оптимизиране изпълнението на основните й функции
Д5 Одит • Извършване на цялостен одит – междинен и окончателен след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад: междинен и окончателен
Д6 Информация и публичност Дейност 6 Информация и публичност ще бъде извършвана от външен изпълнител избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: 6.1) Изработка на информационна табела; 6.2) Екологични рекламни материали за проекта – еко химикали и чанти, календар, бележник; 6.3) Отпечатване на брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; 6.4) Отпечатване на брошура, представяща резултатите от изпълнението на проекта; 6.5) Отпечатване на плакат за повишаване на информираността на целевата група – служители на КЗП в централните и териториални звена, както и гражданите, посещаващи офисите на комисията в цялата страна; 6.6) Планиране, провеждане и документиране на информационна кампания, включително стартираща и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 858 BGN
Общ бюджет: 162 820 BGN
БФП: 162 820 BGN
Общо изплатени средства: 172 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 172 BGN
2014 132 310 BGN
2015 840 BGN
172 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 296 BGN
2014 112 464 BGN
2015 714 BGN
146 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 876 BGN
2014 19 847 BGN
2015 126 BGN
25 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1 -Създаден проектен екип
Индикатор 5 Дейност 1 - Сформиран екип от 4 позиции
Индикатор 6 Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 Дейност 1 - Създадени правила за работа и актуализиран график на дейностите
Индикатор 8 Дейност 1 - Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 9 Дейност 1 - Окончателен доклад за изпълнение
Индикатор 10 Дейност 2 - Избор изпълнител за подготовка на тръжна документация по ЗОП
Индикатор 11 Дейност 2 - Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 12 Дейност 3 - Извършен преглед на организационно-управленския модел и законодателството в КЗП
Индикатор 13 Дейност 3 Обхванати звена и структури на КЗП
Индикатор 14 Дейност 3 -Интервюирани служители на КЗП
Индикатор 15 Дейност 3 Посещения на място на централно и регионално ниво
Индикатор 16 Дейност 3 -Извършен анализ на нормативните актове с оглед оптимизация на системата на КЗП
Индикатор 17 Дейност 3 -Извършен анализ на вертикалните и хоризонтални нива на разпределение на функциите между отделните звена в системата на КЗП
Индикатор 18 Дейност 3 -Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите
Индикатор 19 Дейност 3 -Анализирани бюджетни програми
Индикатор 20 Дейност 3 -Доклад за извършен анализ и предложения за усъвършенстване на бюджетите, стратегическите документи и на организацията за изпълнение на целите
Индикатор 21 Дейност 3 - Извършена оценка на ефикасността на ключови звена в КЗП
Индикатор 22 Дейност 3 - Доклад за разработени индикатори за измерване на изпълнението на структурите на КЗП
Индикатор 23 Дейност 3 -Доклад за разработена Система за измерване на изпълнението и Ръководство за работа със системата
Индикатор 24 Дейност 3 Доклад за изготвени конкретни препоръки за оптимизиране на структурата на КЗП
Индикатор 25 Дейност 3 Доклад за извършена оценка на въздействието на изготвените предложения
Индикатор 26 Дейност 3 Изготвена пътна карта за реализиране на направените предложения
Индикатор 27 Дейност 3 Доклад за подготвени актове за изменение и допълнение на нормативни актове или нови актове
Индикатор 28 Дейност 4 - Проведено двудневно обучение на служители на КЗП
Индикатор 29 Дейност 4 - Разработена програма за обучението
Индикатор 30 Дейност 4 - Обучени служители на КЗП
Индикатор 31 Дейност 4 - Изготвен доклад за резултатите от дейността
Индикатор 32 Дейност 5 - Междинен одитен доклад
Индикатор 33 Дейност 5 - Окончателен одитен доклад
Индикатор 34 Дейност 6 Изработени интернет банери
Индикатор 35 Дейност 6 Проведена стартираща пресконференция
Индикатор 36 Дейност 6 - Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 37 Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни еко химикалки
Индикатор 38 Дейност 6 Разработени и разпространени информационни и рекламни чанти
Индикатор 39 Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни календари
Индикатор 40 Дейност 6 -Разработени и разпространени информационни и рекламни бележници
Индикатор 41 Дейност 6 Информационна табела
Индикатор 42 Дейност 6 Брошури
Индикатор 43 Дейност 6 Плакат
Индикатор 44 Дейност 6 Банер на стойка
Индикатор 45 Дейност 6 Банер за конферентна зала


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз