Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0039-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/016
Наименование: Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 18.12.2008
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Общитите цели на проектното предложение са в пълно съответствие с основната и конкретни цели на схемата за безвъзмездна помощ BG161PO001/2.1-02/2007- ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”, и те са: • Насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища
Дейности: Сформиране на екип
Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища JAM 1096 / I – 7, Окоп – Елхово / - Тенево – Маломир – Дряново – Драма и JAM 2087 / JAM 1096, Тенево – Маломир / ж.п. гара Тенево – Генерал Инзово /III – 7602 / с обща пътна връзка при гара Тенево с обособени позиции
Реконструкция и рехабилитация на общински път IV – 53615 ( Миладиновци - Kрумово – Маломир – I - 7 ) от км.0+000 до км.2+570 номер JAM 2088 / III – 536, Меден кладенец – Скалица / - Миладиновци – Крумово - / III – 7602 /.
Администриране
Популяризиране и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 932 206 BGN
Общ бюджет: 3 079 400 BGN
БФП: 3 013 200 BGN
Общо изплатени средства: 2 977 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 013 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 787 008 BGN
2011 324 443 BGN
2012 0 BGN
2013 - 133 894 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 977 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 561 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 368 957 BGN
2011 275 776 BGN
2012 0 BGN
2013 - 113 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 530 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 451 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 418 051 BGN
2011 48 666 BGN
2012 0 BGN
2013 - 20 084 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
446 633 BGN
Финансиране от бенефициента 68 177 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - времени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз