Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.8.01-0001-C0001
Номер на проект: 0109-АОП-1.8
Наименование: Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства и осигуряване на предпоставки за електронно възлагане
Бенефициент: Агенция по обществени поръчки
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 27.12.2012
Начална дата: 18.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на ефективността на осъществяваният от Агенция по обществени поръчки /АОП/ предварителен контрол на процедури по обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС. Като резултат се очаква повишаване степента на законосъобразно разходване на средства от СКФ. Постигането на тази обща цел изисква реализиране на няколко специфични цели: Изграждане на адекватен и мотивиран екип от експерти, ангажирани с провеждания предварителен контрол; Повишаване на квалификацията и компетентността на експертния състав; Оптимизиране управлението на процесите и организацията на работа на осъществявания контрол; Общата и специфични цели на настоящият проект са в пълно съответствие с целите и приоритетите на ОПТП "Укрепване на необходимия административен капацитет и функциониране на структурите на централната и местна администрация, участващи в усвояването на СКФ".
Дейности: Дейност 3: Проучване на добри практики и модели за предварителен контрол върху процедури по обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове. Дейност 3: Проучване на добри практики и модели за предварителен контрол върху процедури по обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове. Дейността включва осигуряване на необходимите ресурси за организиране и провеждане на работни посещения в страни членки на ЕС за за споделяне на опит, проучване на добри практики и работещи модели за предварителен контрол върху процедури по обществени поръчки. Предвижда се осъществяването на 2 бр. работни посещения в страни от ЕС, с участието на 10 бр. експерти от АОП, както и 2 бр. преводачи от българска страна. Изпълнението на дейността е свързно и с възлагането на услуги по превод на различни видове работни документи и материали: нормативни документи, стандартни образци, методики, инструкции, документи съдържащи описание на процесите, свързани с предварителния контрол на процедури по обществени поръчки и др. Целта е да се проучи опита на други институции, изпълняващи сходни с АОП функции в областта на предварителния контрол, да се проучи механизма на провеждането му, най-често срещани проблеми, успешни решения, свързани с възлагане на инженеринг, услуги по управление на проекти, услуги за информация и публичност, възлагане на услуги на туроператори и др. Очаква се това да спомогне за обогатяване практиката по прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки в частност подобряване на системата за осъществяване на предварителен контрол.
Дейност 8: Организация и управление на проекта. Дейност 7: Организация и управление на проекта. Предвижда се определянето на екип за осигуряване на цялостна координация, организация и управление изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта. Целта и да се осигури законосъобразно и качествено изпълнение в съответствие с изискванията на Оперативна програма "Техническа помощ". Подготовка на необходимите документи за ефективно и качествено управление и изпълнение на дейностите по проекта, по отношение на мониторинг и докладване, разплащания и осчетоводяване на разходите, провеждане на мерки за информация и публичност, изготвяне на необходимите отчетни документи, изготвяне и комплектоване на заявката за междинно/окончателно плащане на финансовата помощ. Осигуряване на ефективна координация и организация на работата в рамките на Агенцията по обществени поръчки, както и между агенцията и останалите участници - изпълнители по договори, като част от реализирането на цялостния проект. Предвид обхвата, обема и спецификата на дейностите, както и необходимостта от ежедневно управление, координация на изпълнението е определен екип в състав: 7.1. Ръководител на проекта; 7.2. Правен консултант на проекта; 7.3. Административен координатор на проекта; 7.4. Счетоводител на проекта; 7.5. Експерт "Предварителен контрол"; 7.6. Експерт "Информационни и комуникационни технологии". Предвижда се членовете на екипа да бъдат служители от Агенция по обществени поръчки, притежаващи съответните компетентност и професионален опит. Във всички случаи, при възлагане на дйности на външни изпълнители, ще бъдат спазени разпоредбите на ЗОП и приложимата подзаконова нормативна уредба.
Дейност 6: Дейности, свързани с осигуряване на ефективно прилагане на европейските правила при възлагане на обществени поръчки и намаляване на риска от нередности в практиката. Дейност 6: Дейности, свързани с осигуряване на ефективно прилагане на европейските правила при възлагане на обществени поръчки и намаляване на риска от нередности в практиката. С реализирането на тази дейност се изпълняват и част от предварителните условия, поставени от ЕК при подписване на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 година, в частта обществени поръчки. Дейността включва няколко поддейности, които са част от Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година, приета с Решение № 498 на Министерския съвет от 11.07.2014 г. С тяхното реализиране се цели да се осигури ефективно прилагане на правилата при възлагане на обществени поръчки, нмаляване на риска от нередности в практиката. Това от своя страна ще окаже положително въздействие върху ефективното и законосъобразно разходване на публични средства, вкл. и средствата, предоставени от ЕС. 6.1.Предоставяне на експертна консултантска помощ при разработването на нов рамков закон за обществени поръчки. Дейносттта включва предоставянето на експертна помощ при решаването на специфични казуси в хода на работата на работната група при разработването на новия рамков закон. Целта е новия рамков закон да съдържа ясни и опростени правила за възлагане на обществени поръчки, като гаранция за устойчивост, като същевременно да осигури пълно съответствие с изискванията на новоприетите европейски директиви. 6.2. Разработване на нови стандартни образци на обявления, в съответствие с новите европейски директиви в областта на обществените поръчки. Тази дйност включва разработването на стандартни образци на обявления в съответствие с нов европейски регламент, който ще замени Регламент за изпълнение /ЕС/ №842/2011 на ЕК от 19.08.2011 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки. 6.3. Разработване на 2 бр. практически ръководства - "Добри примери за успешно проведени процедури" и "Практическо ръководство за провеждане на две основин процедури - "стъпка по стъпка"". Дейността включва разрабтването на 2 бр. практически ръководства Целта е да се подпомогнат служителите, ангажирани в процеса на възлагане на обществени поръчки, както и с цел осигуряване на правилното прилагане на законодателството и установяване на законосъобразна, единна и устойчива практика. 6.4. Обновяване на информационно-комуникационната среда в Агенция по обществени поръчки./Закупуване на нова деловодна система, електронна поща, хардуерно оборудване, токозахранващи устройства, скенери и др./ Изграждането на съвременна и надеждна информационно-комуникационна среда в АОП, включваща деловодна система и електронна поща, отговаряща на съвременните изисквания за информационна сигурност и защита на информацията от неправомерен достъп ще окаже измеримо положително към преминаването към изцяло електронен документооборот. За реализирането на тази дейност е необходимо и закупуването на съответното хардуерно оборудване, лицензии, както и извършването на съответните мрежови настройки, поддръжки, необходими за функционирането и. втнсвързано и съсИзпълнението на тази дейност заема важна роля при осигуряването на принципите "публичност" и "прозрачност" при възлагателния процес 6.5. Изготвяне на функционален анализ на административния капацитет на АОП. Целта на тази дейност е да се изготви функционален анализ и обосновка на административния капацитет на АОП във връзка с правомощията и в областта на обществените поръчки, необходим за изпълнение на функциите, предвидени в новия рамков закон. 6.6. Организиране и провеждане на краткосрочни интензивни обучения по значими актуални теми. Обученията в тази дейност са предназначени за служителите от УО на ОП. Целта е повишаване на знанията и уменията на лицата, ангажирани с процеса на управление на средства от европейските фонодове, отчитайки специфичните нужди на отделните оперативни програми. 6.8. Предоставяне на услуги по превод - устен при провеждането на работни срещи и писмен за различни видове работни документи и материали: нормативни документи, стандартни образци, методики, инструкции, документи съдържащи описание на процесите, свързани с възлагателния процес на обществените поръчки и др. Тази дейност е необходима с цел осигуряване на по-широк достъп до документи на чужд език на експертите от АОП, както и осигуряването участието на експерти, не владеещи чужд език, в работни срещи и групи с участието на чужди експерти.
Дейност 5: Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС. Дейност 5: Разработване на специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС. Дейността включва разработване и въвеждане на програмен модул за електронизиране на процесите, свързани с осъществяването на предварителен контрол. Специализираният софтуер следва да съдържа електронна база данни с информация за обществените поръчки, постъпили за предварителен контрол в АОП, за осъществените проверки и за резултатите от проведените процедури за възлагане на обществени поръчки. Необходимо е да разполага с функционалности, които дават възможност да се управляват процесите по регистриране, изготвяне, съгласуване и изпращане на документите, свързани с двата етапа на контрол. С оглед на това, специализираният софтуер следва да съдържа електронни образци на доклади, становища, отчети, анализи и др. документи, необходими на АОП във връзка с осъществяването и отчитането на предварителния контрол. Трябва да дава възможност за извличане и изготвяне на статистическа информация по различни критерии за нуждите на контрола. Дейността е насочена към подпомагане на провеждания предварителен контрол с цел постигане на по-висока ефективност. Големият брой процедури, подлежащи на проверка, кратките срокове за осъществяването на контрола и ограничeният административен капацитет изискват добра организация на процесите, свързани с изготвянето и управлението на документите. Чрез въвежданено на специализиран софтуер се очаква да се подобри и усъвършенства действащата система, като се електронизират и автоматизират процесите, свързани с планиране, осъществяване и отчитане на дейностите по предварителния контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС.
Дейност 7: Информация и публичност. Дейност 6: Информация и публичност. Тази дейност съдържа мерки за информация и публичност съгласно чл.69 от Регламент № 1083/2006 г. и чл. 8 от Регамент 1828/2006 и Указанията за прилагане на мерки за информация и публичност. Дейността включва провеждането на две информационни мероприятия тип - конференция и изработване рекламни материали. 6.1. Предвижда се организирането на 2 бр. информационни мероприятия тип-конференция, в които участие да вземат представители на УО, МЗ, централната администрация и медиите. По предварителни разчети във всяко едно от мероприятията следва да вземат участие около 80 представители на посочениете организации. 6.2. Предвижда се изработването на следните рекламни материали: папки с размер А4, химикалки, USB 2-4GB, чанти за документи и презентации и бележници размер А5. Рекламните материали ще бъдат изработени съгласно изискванията на ЕС за информация и публичност. За постигане на целите за информация и публичност на провежданите дейности по проекта, се предвижда материалите да бъдат предоставяни на участниците в мероприятията, описани в дейности 2 и 3 на настоящият проект.
Дейност 2: Осигуряване участието на експерти от АОП в работни срещи, конференции, кръгли маси, обучения и семинари и организиране на обучения. Дейност 2: Осигуряване участието на експерти от АОП в работни срещи, конференции, кръгли маси, обучения и семинари и организиране на обучения. Дейността включва осигуряване на необходимите ресурси за участие на служителите от АОП в работни срещи, семинари, кръгли маси, конференции, обучения и др., както и организиране на обучения за експертите, ангажирани с процеса на възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейски фондове. 2.1. Осигуряване участието на експерти от Агенция по обществени поръчки в работни срещи, конференции, кръгли маси и обучения. Целта е повишаване на знанията, уменията и компетентността на експертите от АОП и подобряване ефективността от тяхната работата. Необходимо е непрекъснато усъвършенстване на механизмите на работа и повишаване на професионализма. В тази връзка в рамките на настоящото проектно предложение се предвижда служителите на АОП да вземат участие в различни мероприятия на теми, свързани с обществени поръчки, управление и изпълнение на проекти и програми, добро финансово управление на структурните инструменти, мониторинг, оценка и контрол върху процедури по обществени поръчки, финансирани с европейски средства. Предвижда се участие на служителите в следните примерни мероприятия, организирани от Европейски институт по публична администрация: - European Defence and Security Procurement, Maastricht, - European Public Procurement Rules, Policy and Practice, Maastricht, - European Public Procurement, Public-Private Partnerships (PPP) and Concessions, Dubrovnik (HR), - Recent Developments in European Public Procurement and Case Law, и организирани от Международния учебен център в Торино: - Turin Centre (International training center of the International Labor Organisation), Sustainable procurement: social, economic and environmental considerations in public procurement - Turin Centre (International training center of the International Labor Organisation), E-procurement - Turin Centre (International training center of the International Labor Organisation), Procurement management in the public secto и други мероприятия в страната и чужбина. Очаква се експерти от АОП да вземат участие в 10 мероприятия. 2.2. Организиране и провеждане на обучения за служители, ангажирани с възлагане на обществени поръчки в процеса на усвояване на средства от европейските фондове. Тази поддейност предвижда организирането и провеждането на обучения в страната, предназначени за служителите от Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми, централна и общинска администрация, ангажирани с усвояването на средства от фондовете на ЕС и провеждане на процедури по обществени поръчки. Дейността е насочена към повишаване на знанията и уменията на служителите и подпомагане на тяхната работа. Предвижда се като лектори в тези обучения да бъдат както експерти от АОП, така и чуждестранни такива. Като резултат от тази поддейност се очаква да бъдат обучени около 160 бр. експерти, организирани в 4 обучителни семинара. 2.3.Организиране и провеждане на обучения за служители от АОП. За да отговаря на изискванията и очакванията АОП трябва да бъде професионална и компетентна администрация. Затова се предвижда провеждане на мероприятия за развитие и усъвършенстване на професионалните и екипни качества на служителите. Предвижда се като лектори в тези обучения да бъдат както експерти от АОП, така и чуждестранни такива. Очаква се изпълнението на тази дейност да допринесе за подобряване на организацията на работа, както и постигане на по-голяма ефективност при изпълнение на функиите на АОП. Ще бъдат проведени 2 бр. мероприятия, извън София, с участието на около 60 бр. служители във всяко едно мероприятие.
Дейност 1:Увеличаване на административния капацитет и материално техническо осигуряване на работните места в отдел "Предварителен контрол" Дейност 1: Увеличаване на административния капацитет и материално техническо осигуряване на работните места в отдел "Предварителен контрол" Реализирането на тази дейност включва осигуряване на необходимите ресурси за работни заплати, допълнително възнаграждение за постигнати резултати, считано от 01.07.2013 г. и осигуровки за 10 бр. допълнителни експерти - сътрудници по управление на европейски проекти и програми, както и офис обзавеждане, материали и консумативи. Предвижда се и закупуването на 25 бр. компютърни конфигурации, 9 принтера и едно лазерно мултифункционално устройство /принтер, факс, скенер, копирна машина/. Експертите ще бъдат назначени по трудово правоотношение, на длъжност - сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел "Предварителен контрол", в резултат от процедура за подбор на кандидатите. Закупуването на офис обзавеждане, компютърна и периферна техника ще бъде извършено след провеждане на съответната процедура, съгласно разпоредбите на ЗОП. Офис обзавеждането включва бюро, контейнер, офис стол, шкаф-етажерка за документи, телефонен апарат. Компютърната техника включва компютърни конфигурации, принтери и едно мултифункционално устройство. Изпълнението на тази дейност е необходимо за изграждането на адекватен административен капацитет, съответстващ на обема процедури, подлежащи на предварителен контрол. Наличният състав на отдела е недостатъчен поради увеличения обем документи, в резултат на разширения обхват на новия модел на контрол, прилаган от 26.02.2012 г. и въведения при осъществяването му механизъм за обратна връзка с цел проследяване изпълнението на препоръките, дадени от агенцията. Закупуването на компютърната и периферна техника ще осигури условия за допълнително назначените експерти и ще създададе предпоставки за по- висока ефективност на работата в отдела. С изпълнението на тази дейност следва да се постигне адекватен и мотивиран административен капацитет, добре организиран и материално осигурен работен процес.
Дейност 4: Предоставяне на експертна консултанска помощ, свързана с осъществяването на предварителен контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС Дейност 4: Предоставяне на експертна консултанска помощ, свързана с осъществяването на предварителен контрол на процедури, финансирани със средства от ЕС 4.1. Проучване и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз за периода 2004 г. - 2012 г. по дела, свързани с обществени поръчки; 4.2. Проучване и анализ на практиката на националните органи по обжалване за периода 2009 г.- 2012 г. по дела, в които се разглеждат спорове, свързани с поставяне на изисквания за лично състояние на кандидатите и участниците, тяхното икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, спорове, свързани с прилагане на стандарти, методика за оценка на оферти и др. 4.3. Допълване и осъвременняване на съществуващата стратегия за архивиране на данните в АОП, вкл.изпълними скриптове за архивиране относно информация за публични покани, становища за осъществен предварителен контрол и др. Дейността включва осигуряването на необходимите ресурси за наемане на външни експерти за оказване на консултанска помощ и/или изготвяне на експертен доклад по посочените теми. Очаква се докладите да съдържат анализ и обобщение на съдебната практика, резултати и изводи, които ще се прилагат при изготвяне на препоръки от АОП във връзка с осъществявания предварителен контрол. Проучването на съдебната практика по обществени поръчки, като част от законодателството в областта, е от съществено значение за качеството на упражнявания предварителен контрол и по -конкретно изготвянето на законосъобразни становища и доклади. По отношение на подедейност 4.3. е необходимо осигуряването на финансов ресурс за развитие и осъвременяване на съществуващата стратегия за архивиране на документите, тъй като същата е от 2009 г. Обема на информацията, подлежаща на публикуване в РОП е увеличен многократно.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дуософт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 875 740 BGN
Общ бюджет: 1 010 669 BGN
БФП: 1 010 669 BGN
Общо изплатени средства: 992 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 010 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 299 483 BGN
2014 327 731 BGN
2015 365 472 BGN
992 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 859 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 254 561 BGN
2014 278 572 BGN
2015 310 651 BGN
843 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 922 BGN
2014 49 160 BGN
2015 54 821 BGN
148 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Брой назначени експерти
Индикатор 3 брой експерти, участвали в мероприятията по дейност 2.1
Индикатор 4 проучени добри практики в страни - членки на ЕС
Индикатор 5 (Д) анализ на практиката на Съда на Европейския съюз и нацаионалните органи по обжалване
Индикатор 6 (Д) архиви на масиви данни
Индикатор 7 Специализиран софтуер за управление на процесите по осъществяване на предварителен контрол
Индикатор 8 (Д) брой проведени мероприятия за публичност
Индикатор 9 брой рекламни материали - папки, химикалки, бележници, чанти, USB
Индикатор 10 (Д) комплект европейски образци
Индикатор 11 (Д) практически ръководства
Индикатор 12 (Д) функционален анализ на административния капацитет на АОП във връзка с правомощия в областта на обществените поръчки в новия рамков закон
Индикатор 13 (Д) интензивни краткосрочни обучения за УО на ОП
Индикатор 14 (Д) обновена информационно-комуникационна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз