Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2012
Начална дата: 16.01.2013
Дата на приключване: 16.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Трансфер на добри практики и модели в областта на социалното подпомагане за подобряване социалната политика на България като цяло, с фокус към социалното включване, осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица (лица и семейства, обект на социално подпомагане, трайно безработни младежи и лица от маргинализирани групи и общности).
Дейности: Дейност 1. Администриране и управление на проекта Създаване на звено за управление на проекта /ЗУП/, гарантиращо добро, прозрачно и ефективно управление на проекта.
Дейност 6: Разработване на наръчник за нуждите на АСП и АЗ Предвиждаме на база направените проучвания по Дейност 2 и Анализа по Дейност 5 да бъде издаден наръчник, съвместно с двама експерти от Германия и трима експерти от България, подпомагащ взаимодействието между АСП и АЗ в посока формиране и прилагане на оптимални програми за социално включване на лица, обект на социално подпомагане и осигуряване на заетост.
Дейност 5: Анализ на получената информация Предвиждаме да бъде направен анализ на предложените в проучването по Дейност 2 политики, практики и проекти, както и натрупания практически опит на място при посещението им в двете страни по дейност 3.
Дейност 2: Проучване на действащи политики, програми и проекти, провеждани в Германия и България Обмен на информация и проучвания между Кандидатът - АСП, Партньор 1- АЗ и Партньор 2 - Германия, относно действащите политики, програми и проекти, провеждани в България и Германия, в областта на социалното включване и осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица.
Дейност 7: Изготвяне на предложения за промяна в нормативната уредба в областта на социалното подпомагане в България. В рамките на тази дейност ще бъде организиран дискусионен форум в София и в рамките на един ден, на който ще бъдат поканени до 50 представители на МТСП, АСП, АЗ, НПО, НСОРБ, потребители на социални услуги и др.
Дейност 8: Информиране и публичност на проекта Да се осигури публичност и прозрачност на изпълнението на проектните дейности; Да се информират целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от ЕСФ.
Дейност 3: Обмен на опит и добри практики На базата на извършеното проучване и идентифицирани добри практики планираме през 10 и 13 месец на проекта да се извършат две петдневни работни посещения, съответно едно в Германия и едно в България, с цел обмяна на опит и добри практики в техни структури, създадени, функциониращи и доказали своята ефективност и ефикасност при взаимодействието с целевата си група.
Дейност 4: Провеждане на интерактивни дискусионни семинара в България Ще бъдат организирани 6 интерактивни дискусионни семинара в 6 областни града от районите за планиране. Семинарите да бъдат 4 дневни. За всеки семинар ще бъдат включени 40 участника от България – служители от АСП и АЗ. Партньор 2 по проекта ще бъде отговорен за осигуряване, за всеки един семинар, на двама лектори, в зависимост от Програмата и темите на семинарите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 986 433 BGN
Общ бюджет: 376 823 BGN
БФП: 376 823 BGN
Общо изплатени средства: 480 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 376 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 084 BGN
2014 126 322 BGN
2015 297 010 BGN
480 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 320 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 522 BGN
2014 107 373 BGN
2015 252 458 BGN
408 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 563 BGN
2014 18 948 BGN
2015 44 551 BGN
72 062 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 (Д) Брой проведени паралелни проучвания
Индикатор 3 (Д) Проведени работни посещения в България и Германия
Индикатор 4 (Д) Проведени семинари
Индикатор 5 (Д) Брой служители, участвали в семинарите
Индикатор 6 (Д) Извършен анализ на идентифицираните политики, практики и проекти, както и на практическия опит на място в България и Германия
Индикатор 7 (Д) 6.Изготвен Наръчник за нуждите на АСП и АЗ
Индикатор 8 (Д) Издаден наръчник
Индикатор 9 (Д) Проведен дискусионен форум
Индикатор 10 (Д) Проведени кръгли маси с участие на експертите
Индикатор 11 (Д) Изготвен документ с мотивирани предложения за конкретни препоръки за нормативни изменения
Индикатор 12 (Д) Осигуряване публичност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз