Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-02/2011/002-01
Наименование: Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.06.2012
Начална дата: 18.01.2013
Дата на приключване: 18.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на жилищния фонд в община Девня Предлагания проект допринася за реализация на стратегическите цели, заложени в Националната жилищна политика, която дефинира и конкретни ангажименти на местната власт в разработването и прилагането на адекватен модел на баласирана и развиваща се жилищна система, чрез осигуряване на достъпни и качествени жилищни условия за домакинства и семейства с ниски доходи и в риск от бедност и изолация.
Дейности: дейност 2. Изготвяне тръжни документации и провеждане на процедури за избор на подизпълнители
дейност 3. Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 1. Управление и организация изпълнението на проекта
дейност 4. Изпълнение на авторски и строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 5. Доставка оборудване и обзавеждане
дейност 6. Информация и публичност
дейност 7. Одит, отчетност, контрол и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 378 729 BGN
Общ бюджет: 1 326 889 BGN
БФП: 1 304 227 BGN
Общо изплатени средства: 1 304 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 304 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 303 532 BGN
2014 936 978 BGN
2015 63 717 BGN
1 304 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 108 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 258 002 BGN
2014 796 431 BGN
2015 54 160 BGN
1 108 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 195 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 530 BGN
2014 140 547 BGN
2015 9 558 BGN
195 634 BGN
Финансиране от бенефициента 27 383 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 +Подобрена социална жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 4 +Брой осигурени индивидуални социални жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз