Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Научно-технологичен парк"
Бенефициент: СОФИЯ ТЕХ ПАРК
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.01.2013
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Генералната цел на София Тех Парк (СТП) е да идентифицира, привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентноспособни и да създават допълнителна заетост.
Дейности: Разходи по патентни, лицензионни и сертификационни процедури Разходи по патентни, лицензионни и сертификационни процедури
строителен надзор и оценка на съответствието строителен надзор и оценка на съответствието
Юридически услуги и консултации Юридически услуги и консултации
Създаване на база данни за научната инфраструктура в София Създаване на база данни за научната инфраструктура в София
тръжна документация и провеждане на тръжни процедури тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
изготвяне на маркетингови анализи, оценки и бизнес планове изготвяне на маркетингови анализи, оценки и бизнес планове
Доставка на ДМА(машини, оборудване, съоръжения) Доставка на ДМА(машини, оборудване, съоръжения)
възнаграждения и командировки възнаграждения и командировки
Достъп до специализирани база данни Достъп до специализирани база данни
Други разходи свързани с необходимата документация за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта (процедиране на ПУП и ТП за получаване на съответните съгласувания и одобрения) Други разходи свързани с необходимата документация за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта (процедиране на ПУП и ТП за получаване на съответните съгласувания и одобрения)
Финансови и административни консултации Финансови и административни консултации
закупуване на софтуер закупуване на софтуер
организиране и провеждане на събития, срещи, мероприятия, промоционални и информационни кампании и дейности организиране и провеждане на събития, срещи, мероприятия, промоционални и информационни кампании и дейности
Свързване и поддържане на интернет страница Свързване и поддържане на интернет страница
Разходи за предварителни/прединвестиционни проучвания Разходи за предварителни/прединвестиционни проучвания
закупуване на лицензи закупуване на лицензи
Създаване на софтуерна платформа за споделено ползване на оборудването Създаване на софтуерна платформа за споделено ползване на оборудването
Модел за ваучерна система Модел за ваучерна система
инвеститорски контрол инвеститорски контрол
Разходи за проектиране (изготвяне на ПУП-ПП окончателен проект, идейни, технически и работни проекти, авторски надзор) Разходи за проектиране (изготвяне на ПУП-ПП окончателен проект, идейни, технически и работни проекти, авторски надзор)
СМР(строителни и монтажни работи) СМР(строителни и монтажни работи)
организация и управление на проекта организация и управление на проекта
обзавеждане на помещенията, свързани с функционирането на парка обзавеждане на помещенията, свързани с функционирането на парка
специфични научни анализи специфични научни анализи
изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали
одит на проекта одит на проекта
визуализация и публичност на проекта визуализация и публичност на проекта
Административни разходи Административни разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МОБИЛТЕЛ ЕАД
„Контракс” АД
"Интелиджънт.Нет" ООД
"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
"АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
АСМ2 ЕООД
"Полимета-С" ООД
"Софлаб" ООД
ПОСОКА КОМ ООД
Ивент дизайн ООД
"ПАУЪР МЕДИА ГРУП" ЕООД
"ТЪРГ.БГ" ООД
Биосистеми ООД
Т.Е.А.М
ДИАМЕД ООД
Ронос" ООД
"Лема Трейдинг" ЕООД
"Монолит София" АД
„Интерлогистика куриер” ЕООД
РОСТЕР ООД
ЕЛТА 90 М ООД
"Биотехлаб" ООД
"ПС ГАРД" ЕООД
"Мерк България" ЕАД
Адвокатско дружество "Салчев и съдружници"
Алфа Грисин Инфотех ООД
Фесто
"Проно" ЕООД
Розалин Ганев Салчев
Диян Митков Димитров
Добри Александров Варадев
ДЗЗД "Соф Тех Парк"
ДЗЗД "Инженеринг парк"
Обединение Експо Тех Парк ДЗЗД
„Обединение Телекомплект Тилев архитекти“ ДЗЗД
ДЗЗД ССС - Научно-технологичен парк
ДЗЗД ОЛ ЧЕНЪЛС-БЕНЕВЕНТ
Контрол-Инвест-С Консулт ДЗЗД
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ САВАНТЕЛБУЛ ВМЛ
Техно парк одит ДЗЗД
ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ
„ДМ Секюрити Груп“ ООД
ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ТЕХ КОНСУЛТИНГ“
Стикс Салюшънс
Лабексперт ООД
Обединение 3D
Мултител СНЦ
Кейбъл Ком ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 259 293 BGN
Общ бюджет: 67 687 003 BGN
БФП: 67 332 359 BGN
Общо изплатени средства: 35 837 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 332 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 589 885 BGN
2015 29 247 373 BGN
35 837 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 232 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 601 402 BGN
2015 24 860 267 BGN
30 461 669 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 099 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 988 483 BGN
2015 4 387 106 BGN
5 375 589 BGN
Финансиране от бенефициента 423 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 3 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Осъществени инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени лаборатории
Индикатор 7 Създаден инкубатор
Индикатор 8 Построени/реновирани сгради
Индикатор 9 Проведени събития
Индикатор 10 Изработена маркетингова стратегия
Индикатор 11 Изработване на ДВД филм, брандиран пакет, каталог, брошура, рекламна тениска (по един от тип)
Индикатор 12 Създадена база данни на научната инфраструктура
Индикатор 13 Създадена софтуерна платформа
Индикатор 14 Създаден модел на ваучерна система
Индикатор 15 Създаване на бизнес план на лаборатории и инкубатор
Индикатор 16 Създаване на специфични научни анализи
Индикатор 17 Предоставяне на услуги на инкубирани предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз