Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво и конкурентноспособно развитие на клъстер фото стил
Бенефициент: Сдружение „КЛЪСТЕР ФОТО СТИЛ”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.11.2012
Начална дата: 09.01.2013
Дата на приключване: 09.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстър фото стил
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Обучения по клъстерен мениджмънт
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Визуализация
Одит на проекта
Организиране и провеждане на мероприятия за представяне на клъстера и привличане на нови членове в него
Разработване на интернет страница и интранет мрежа
Изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други клъстери
Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 506 BGN
Общ бюджет: 332 072 BGN
БФП: 226 001 BGN
Общо изплатени средства: 226 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 396 BGN
2014 106 409 BGN
2015 35 196 BGN
226 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 737 BGN
2014 90 447 BGN
2015 29 917 BGN
192 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 659 BGN
2014 15 961 BGN
2015 5 279 BGN
33 900 BGN
Финансиране от бенефициента 108 066 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Изградено административно тяло на клъстера
Индикатор 8 Брой проведени обучения на членове на административното и управителното тяло на клъстера
Индикатор 9 Брой ново привлечени членове на клъстера
Индикатор 10 Създадени интернет страница и интранет мрежа
Индикатор 11 Посетени международни събития и специализирани изложения с цел създаване и укрепване на клъстерни връзки и формиране на партньорства
Индикатор 12 Брой сключени споразумения за сътрудничество и партньорство
Индикатор 13 Увеличаване на пазарния дял на членовете на клъстера на вътрешния пазар
Индикатор 14 Увеличаване на пазарния дял на членовете на клъстера на външния пазар
Индикатор 15 Разработени маркетингова, инвестиционна и обща стратегии
Индикатор 16 Създадени и защитени марки на КФС и на бранда ФОТО СТИЛ
Индикатор 17 Издадени рекламни брошури
Индикатор 18 Издаден рекламен каталог


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз