Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0007-C0001
Номер на проект: Д01-494/ 03.12.2012
Наименование: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение произтича непосредствено от: - Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, приета през 2008 г. от Европейския парламент и Съвета на Европа; - Националната стратегия за учене през целия живот, приета през 2008 г. от Народното събрание на Република България; - Стратегия „Европа 2020”, приета през 2010 г. от Европейския съвет и се свежда до активното и ефективно използване на възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии за реализиране на високохуманната идея за широко достъпно, адаптирано към индивидуалните потребности, продължаващо през целия живот качествено обучение, с което на всички да бъдат дадени равни възможности за придобиване на знанията и уменията, необходими за пълноценна социална и трудова реализация и за подобряване качеството на живот в условията на информационното общество и на глобалната, базирана на знанието, икономика.
Дейности: Подготовка на дейност "Оборудване във всеки факултет и филиал на учебна зала"
Изпълнение на дейност "Оборудване във всеки факултет и филиал на учебна зала"
Изпълнение на дейност "Обучение на инженерно-техническия персонал за поддръжка и експлоатация на залите"
Подготовка на дейност "Развитие на университетската софтуерна платформа за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Развитие на университетската софтуерна платформа за дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Организиране и провеждане на курсове за подготовка на преподавателите за използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение. Обучение на обучители"
Изпълнение на дейност "Организиране и провеждане на курсове за подготовка на преподавателите за използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение. Обучение на обучители. Анкетиране на участниците"
Подготовка на дейност "Създаване на виртуални лаборатории за дистанционно обучение по технически дисциплини"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуални лаборатории за дистанционно обучение по технически дисциплини. Рецензиране на виртуални лаборатории"
Изпълнение на дейност "Провеждане на дистанционно обучение със студенти - бакалаври и магистри"
Подготовка на дейност "Създаване на Център за обучение през целия живот, използващ електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на Център за обучение през целия живот, използващ електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност на проекта"
Подготовка на дейност "Разработване на цялостни програми за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС "магистър" Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност "Разработване на цялостни програми за обучение в дистанционна форма, с резултат придобиване на ОКС "магистър" Изпълнение на дейност 5
Подготовка на дейност "Изграждане на обратната връзка "обучаеми - обучител" чрез разработване на анкети, анкетиране на целевите групи, анализ на резултатите и използването им за подобряване на работата" Подготовка на дейност 9
Изпълнение на дейност "Изграждане на обратната връзка "обучаеми - обучител" чрез разработване на анкети, анкетиране на целевите групи, анализ на резултатите и използването им за подобряване на работата" Изпълнение на дейност 9
Подготовка на дейност "Създаване на виртуална библиотека за дистанционно обучение на бакалаври и магистри по определени курсове/модули"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуална библиотека за дистанционно обучение на бакалаври и магистри по определени курсове/модули"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 795 263 BGN
Общ бюджет: 793 605 BGN
БФП: 793 605 BGN
Общо изплатени средства: 793 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 793 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 540 828 BGN
2014 95 382 BGN
2015 157 394 BGN
793 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 674 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 459 704 BGN
2014 81 075 BGN
2015 133 785 BGN
674 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 124 BGN
2014 14 307 BGN
2015 23 609 BGN
119 041 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 5 сътрудника на Центъра за информационно и компютърно обслужване, обучени да поддържат и експлоатират залите с интерактивни презентационни системи и с видеоконферентни системи
Индикатор 6 възрастни (преподаватели), обучени да използват електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение и, в частност, да създават електронни учебници с използване на платформата за дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз