Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0092-C0001
Номер на проект: Д01-990/ 27.12.2012
Наименование: "Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в община Лом"
Бенефициент: Професионална гимназия по производствени технологии
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа до качествено образование и осигуряване на възможности за социална интеграция на ученици от ромски произход в община Лом
Дейности: Изпълнение на дейност 1.1 Организационни дейности
Изпълнение на дейност 1.2 Среща за откриване на проекта
Изпълнение на дейност 1.3* Пресконференции
Изпълнение на дейност 1.4 Информационни листовки
Изпълнение на дейност 1.5 Материали – визуализация на проекта
Изпълнение на дейност 1.6 Подбор на участници в клубовете
Изпълнение на дейност 1.7 Информиране чрез медии
Подготовка на дейност 2 Клуб Етнология
Изпълнение на дейност 2.1 Клуб Етнология-сбирки
Изпълнение на дейност 2.2 Теренно проучване
Изпълнение на дейност 2.3* Вечер на традициите
Изпълнение на дейност 2.4 Екскурзия
Изпълнение на дейност 3.1 Създаване на клуб компютърен дизайн
Изпълнение на дейност 3.2 Оборудване на клуб компютърен дизайн
Изпълнение на дейност 3.3 Занятия на клуб компютърен дизайн
Изпълнение на дейност 3.4 УЕБ форум на клуб компютърен дизайн
Изпълнение на дейност 3.5 Училищен вестник на клуб компютърен дизайн
Изпълнение на дейност 3.6 Месечно издание на вестника на клуб компютърен дизайн
Подготовка на дейност 4 Ателие за теаатър и изкуства
Изпълнение на дейност 4.1 Занятия на Ателие за теаатър и изкуства
Изпълнение на дейност 4.2 Костюми за Ателие за теаатър и изкуства
Изпълнение на дейност 4.3* Представления на Ателие за теаатър и изкуства
Подготовка на дейност 5 Клуб гражданско участие
Изпълнение на дейност 5.1 Занятия на Клуб гражданско участие
Изпълнение на дейност 5.2* Обучения на Клуб гражданско участие
Изпълнение на дейност 5.3 Училищен вестник на Клуб гражданско участие
Изпълнение на дейност 5.4 Занятия в часа на класа на Клуб гражданско участие
Изпълнение на дейност 5.5 Създаване на училищен омбудсман от Клуб гражданско участие
Подготовка на дейност 6 Допълнителни учебни занятия по 5 предмета
Изпълнение на дейност 6 Допълнителни учебни занятия по 5 предмета
Изпълнение на дейност 7 Предоставяне на учебници
Изпълнение на дейност 8.1* Обучение на учители – 3 модула
Изпълнение на дейност 8.2 Обучение чрез практика на учители – срещи и дискусии
Изпълнение на дейност 9.1 Работа с родители
Изпълнение на дейност 9.2 Посещаемост на родителско-учителските срещи
Изпълнение на дейност 10.1 Създаване и дейност на Родителско-учителска асоциация
Изпълнение на дейност 10.2 Разработване на Наръчник за работа с родители
Изпълнение на дейност 10.3 Публикуване на Наръчник за работа с родители
Подготовка на дейност 11 Заключителна конференция
Изпълнение на дейност 11 Заключителна конференция
Партньори
Партньори:
Фондация „Рома-Лом” - Лом
Изпълнители:
"Яна тур - България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 691 BGN
Общ бюджет: 102 657 BGN
БФП: 102 657 BGN
Общо изплатени средства: 101 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 244 BGN
2014 45 096 BGN
2015 0 BGN
101 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 807 BGN
2014 38 332 BGN
2015 0 BGN
86 139 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 437 BGN
2014 6 764 BGN
2015 0 BGN
15 201 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз